Now showing items 5587-5606 of 42502

  • Burtnieka ezera eitrofikācija un to ietekmējošie apstākļi 

   Kaužēns, Ivars (Latvijas Universitāte, 2007)
   Ivars Kaužēns, 2007. Burtnieku ezera eitrofikācija un to ietekmējošie apstākļi. Bakalaura grāda iegūšanai vides zinātnēs. Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Rīga. Bakalaura darba mērķis bija ...
  • Burtnieku ezera ekosistēmas stāvoklis un nākotnes apsaimniekošanas perspektīvas 

   Pedece, Rūta (Latvijas Universitāte, 2014)
   Cilvēku sabiedrības pastāvēšanai un eksistencei īpaši nozīmīgi ir tādi saldūdens resursi kā ezeri. Lai raksturotu un analizētu ezeros notiekošās pārmaiņas, ir nepieciešams izprast ezeru ekosistēmas uzbūvi un to veidojošo ...
  • Burtnieku novada budžeta pilnveidošana 

   Ābele, Lelde (Latvijas Universitāte, 2013)
   Aizvien vairāk pašvaldības saskaras ar to, ka pašvaldību finanšu nodrošinājums ir kļuvis nesamērojam ar to funkcijām, kas savukārt veicina iedzīvotāju neapmierinātību. Bakalaura darba mērķis ir uz pieejamās literatūras un ...
  • Burtnieku novada nekroģeogrāfija. Atvērto kapsētu veidošanas prakse 

   Seļicka, Anita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba „Burtnieku novada nekroģeogrāfija. Atvērto kapsētu veidošanas prakse” mērķis ir izvērtēt Burtnieku novada aktīvo kapsētu veidošanas praksi nekroģeogrāfijas koncepciju un pieeju kontekstā. Pētījuma teorētiskajā ...
  • Burtnieku pagasts 1866-1940 

   Gailis, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs „Burtnieku pagasts 1866 - 1940” rakstīts kā pētījums par Burtnieku pagastu un tā sabiedrību modernas pagasta pašpārvaldes veidošanās laikā. Darba mērķis ir noskaidrot, kas, kādu iemeslu dēļ un kā mainījās ...
  • Burtnieku svītas nogulumu sedimentācijas apstākļi Baltijas devona paleobaseina ziemeļu daļā 

   Kreišmane, Dace (Latvijas Universitāte, 2014)
   Baltijā pēdējā desmitgadē ir veikti detalizēti pētījumi atsevišķās vidusdevona slāņkopu daļās ar mērķi rekonstruēt attiecīgās epohas paleobaseinu sedimentācijas vidi to evolūcijas dažādos posmos, tomēr trūkst detalizētu ...
  • Burtnieku svītas smilšaino nogulumu sastāvs un veidošanās apstākļi Svētupes atsegumos 

   Ansaberga, Dārta (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā tiek pētīti vidusdevona Živetas stāva, Burtnieku svītas smilšainie nogulumieži un to veidošanās apstākļi, Svētupes labā krasta Lībiešu upuralu atsegumos pie Kuiķuļu mājām. Darbā apkopota pieejamā informācija ...
  • Burtnieku un Gaujas reģionālā stāva robežintervāla nogulumieži un mugurkaulnieku fosīlijas Latvijā 

   Blumbergs, Alvis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Blumbergs, A. 2018. Burtnieku un Gaujas reģionālā stāva robežintervāla nogulumieži un mugurkaulnieku fosīlijas Latvijā. Maģistra darbs. Rīga, Latvijas Universitāte. Vidējā devona Živetas stāva nogulumu sastāvs, izplatība ...
  • Burtu apguve 5-6 gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādē 

   Reinsone, Linda (Latvijas Universitāte, 2010)
   Lindas Reinsones pētījumā tiek apskatīta un analizēta burtu apguve 586 gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādē. Pētījuma teorētiskajā daĜā balstoties uz psihologa Ž. Piažē teoriju, pedagoăijas zinātnieku – ...
  • Burtveidolu kompozīcijas kā grafiskās izteiksmes līdzeklis 

   Riekstiņa, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Burtu nozīme dizainā ir nenoliedzami milzīga. Bieži vien tas ir svarīgākais elements dizaina projektā. Dizaineri iegulda daudz laika un darba, lai burtveidolus padarītu viegli uztveramus. Burtus pielieto ne tikai, lai ...
  • Burtveidolu pielietojuma tendences vizuālās identitātes izveidē 

   Badūne, Ieva (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarba tēma ir „Burtveidolu pielietojuma tendences vizuālās identitātes izveidē”. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt vizuālo identitāti interjera priekšmetu apgleznošanas darbnīcai „Anna”, kuras logotips ir veidots, ...
  • Burvji un raganas 21. gadsimta latviešu fantāzijas žanra prozā 

   Upeniece, Antra (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Burvji un raganas 21. gadsimta latviešu fantāzijas žanra prozā” mērķis ir atklāt burvju un raganu attēlojuma un funkciju maiņu 21. gadsimta latviešu fantāzijas žanra romānos salīdzinājumā ar latviešu ...
  • Burvju un raganu prāvas un to pētniecība Latvijas ideju vēsturē 

   Mackeviča, Mirdza (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā tiek aplūkots jautājums par burvju un raganu prāvām Latvijas ideju vēsturē. Darbs strukturēts, tā lai pēc iespējas vispārīgāk aplūkotu tēmu par raganu prāvām un sniegtu pēc iespējas plašāku ieskatu attiecīgo ...
  • Burvju un raganu prāvu teorētiskais pamatojums P.Eihorna un H.Samsona darbos. 

   Arseņikova, Inga (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šis bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Darba pirmajā daļā ir aprakstīts par inkvizīcijas aizsākumiem, kā arī aplūkots darbs „Raganu veseris”, kurā tā autori Šprengers un Krāmers 3 daļās uzdod jautājumus un pēc tam arī ...
  • Busido Ņitobes Inadzo interpretācijā 

   Piščikovs, Oļegs (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs ir veltīts ievērojama 20. gadsimta Japānas intelektuāļa Ņitobes InadzĶ samuraju morāli-ētiska kodeksa (busidĶ) analīzei. Darbs balstās uz Ņitobes pamata darbu par samurajiem - „BusidĶ: Japānas Dvēsele” ...
  • Bušido ietekme uz mūsdienu japāņu pasaules uzskatu 

   Rubīna, Ramona (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šī bakalaura darba nosaukums ir „Bušido ietekme uz moderno japāņu pasaules uzskatu”. Bušido, kuram ir veltīts šīs pētnieciskais darbs, ir viens no centrālajiem jēdzieniem, kas ļauj dziļāk izprast Japānas kultūru. Tas iet ...
  • Butilmetakrilāta un etilēndimetakrilāta monolītu sintēze kapilārajā kolonnā 

   Eglītis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2012)
   Butilmetakrilāta un etilēndimetakrilāta monolītu sintēze kapilārajā kolonnā Kristaps Eglītis, zinātniskā darba vadītāja Dr. chem. Silvija Ābele. Bakalaura darbs 55 lappuses, 29 attēli, 6 tabulas, 33 literatūras avoti, 2 ...
  • Butstrapa metode sadalījuma pārbaudes testiem 

   Trautmane, Anna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba tēma ir butstrapa metode sadalījuma pārbaudes testiem. Tiek apskatīta šīs metodes ideja un pierādījumi. Ar piemēru palīdzību gan neparametriskā, gan parametriskā butstrapa metode pielietota statistikas sadalījumu ...
  • Butstrapa metodes analīze atkarīgiem datiem 

   Bratka, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā ir aprakstīts butstrapa metodes pielietojums atkarīgiem datiem. Ir apskatīta bloku butstrapa metožu konstruēšana, parādīta un salīdzināta to darbības efektivitāte. Tāpat apskatīti īpaši gadījumi, kad novērtējamais ...
  • Butstrapa metodes dispersijas novērtēšanai izlašu apsekojumos 

   Romanova, Agnese (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā apskatītas vairākas butstrapa metodes, kuras tiek izmantotas izlašu apsekojumos vidējās vērtības un dispersijas novērtēšanā. Autore padziļinātāk izpētījusi butstrapa metodes ar elementu atkārtojumiem: klasisko ...