Now showing items 5607-5626 of 42570

  • Bušido ietekme uz mūsdienu japāņu pasaules uzskatu 

   Rubīna, Ramona (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šī bakalaura darba nosaukums ir „Bušido ietekme uz moderno japāņu pasaules uzskatu”. Bušido, kuram ir veltīts šīs pētnieciskais darbs, ir viens no centrālajiem jēdzieniem, kas ļauj dziļāk izprast Japānas kultūru. Tas iet ...
  • Butilmetakrilāta un etilēndimetakrilāta monolītu sintēze kapilārajā kolonnā 

   Eglītis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2012)
   Butilmetakrilāta un etilēndimetakrilāta monolītu sintēze kapilārajā kolonnā Kristaps Eglītis, zinātniskā darba vadītāja Dr. chem. Silvija Ābele. Bakalaura darbs 55 lappuses, 29 attēli, 6 tabulas, 33 literatūras avoti, 2 ...
  • Butstrapa metode sadalījuma pārbaudes testiem 

   Trautmane, Anna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba tēma ir butstrapa metode sadalījuma pārbaudes testiem. Tiek apskatīta šīs metodes ideja un pierādījumi. Ar piemēru palīdzību gan neparametriskā, gan parametriskā butstrapa metode pielietota statistikas sadalījumu ...
  • Butstrapa metodes analīze atkarīgiem datiem 

   Bratka, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā ir aprakstīts butstrapa metodes pielietojums atkarīgiem datiem. Ir apskatīta bloku butstrapa metožu konstruēšana, parādīta un salīdzināta to darbības efektivitāte. Tāpat apskatīti īpaši gadījumi, kad novērtējamais ...
  • Butstrapa metodes dispersijas novērtēšanai izlašu apsekojumos 

   Romanova, Agnese (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā apskatītas vairākas butstrapa metodes, kuras tiek izmantotas izlašu apsekojumos vidējās vērtības un dispersijas novērtēšanā. Autore padziļinātāk izpētījusi butstrapa metodes ar elementu atkārtojumiem: klasisko ...
  • Būla funkciju bloku jūtīgums 

   Prūsis, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā tiek pētīta neatrisināta problēma par divu Būla funkciju sarežģītības mēru - jūtīguma un bloku jūtīguma - sakarību. Darba ietvaros tiek aplūkota arī šo mēru saistība ar vēl vienu sarežģītības mēru - sertifikātu ...
  • Būla funkciju simetrijas 

   Treikališa, Rūta (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šajā bakalaura darbā pētītas Būla funkciju simetrijas, koncentrējoties tieši uz NPN-simetrijām un ekvivalencēm, kurām ir daudz praktisku un teorētisku pielietojumu. Tika uzstādīts mērķis izpētīt NPN-simetriju skaitus n ...
  • Būla gēnu regulācijas tīklu analīze 

   Zvirbulis, Ansis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darbā izstrādātie moduļi ir paredzēti kā atvērtā koda programmatūra, uz kuru pamata var veidot jaunu sistēmu, iekļaut jau eksistējošā sistēmā. Moduļus var izmantot visus kopā, vai arī atsevišķi. Programmatūras galvenais ...
  • Būla virkņu kopu jūtīgums 

   Vihrovs, Jevgēnijs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Jūtīgums s(f) un bloku jūtīgums bs(f) ir divi plaši lietoti Būla funkciju sarežģītības mēri. Tie ir cieši saistīti ar daudziem citiem sarežģītības mēriem. Jautājums par asimptotisko attiecību starp šiem lielumiem jau ilgu ...
  • Būšnieku ezera attīstība un vides apstākļu izmaiņas holocēnā 

   Grudzinska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbā apskatīta nepieciešamība veikt pētījumus Būšnieku ezerā, jo tas ir lagūnas tipa ezers, kuru apdraud antropogēnā ietekme. Lai labāk izprastu, kādi pasākumi nepieciešami tā aizsardzībai, ieskaitot nozīmīgo ...
  • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

   Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...
  • Būtiska apstākļu izmaiņa kā izņēmums no principa pacta sunt servanda 

   Bērziņa, Krista (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba ietvaros autore pēta apstākļu izmaiņu principa vēsturisko attīstību, regulējumu starptautiskajos avotos un citu valstu tiesību sistēmās, priekšnoteikumus, lai atsauktos uz apstākļu izmaiņām un sekas, kas iestājas ...
  • Būtiska kaitējuma izpratne noziedzīgos nodarījumos tautsaimniecībā 

   Aleksejevs, Andris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Krimināllikumā ietverto noziedzīgu nodarījumu kaitīgo seku apzīmēšanai tiek izmantoti vērtējuma jēdzieni, tai skaitā "būtisks kaitējums". Būtiska kaitējuma satura noteikšana sagādā problēmas teorijā un tiesu praksē. Ar ...
  • Būtiska kaitējuma jēdziens krimināltiesībās 

   Brice, Anete (Latvijas Universitāte, 2018)
   Būtiskais kaitējums ir viens no vissarežģītākajiem Krimināllikumā lietotajiem vērtējuma jēdzieniem, kura saturs bieži tiesu praksē tiek piepildīts atšķirīgi. Apzīmējot kaitīgās sekas, likumdevējs diezgan bieži izmantojis ...
  • Būtiska līguma pārkāpuma jēdziens un tā vienotas izpratnes meklējumi tiesību doktrīnā un judikatūrā 

   Kluss, Andris (Latvijas Universitāte, 2007)
   Kopš 1997. gada Latvijai ir saistoša Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gadā izstrādātā Konvencija Par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem. Konvencijas mērķis ir starptautiskās tirdzniecības attīstība un unificētu ...
  • Būtiskā kaitējuma izpratne Krimināllikumā 

   Dobelnieks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Patlaban Krimināllikumā, pēc pēdējiem grozījumiem, vērtējuma jēdziens „būtisks kaitējums” tiek bieži izmantots, veidojot materiālu sastāvu. Ņemot vērā problēmas praksē šo jēdzienu piepildīt ar saturu, ir būtiski noskaidrot ...
  • Būtiskākās problēmas piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu procesā 

   Sadovskis, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs tika izstrādāts, kā sekas pašreizējai ekonomiskai situācijai un pēdējām izmaiņām piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu procesa tiesiskajā regulējumā. Darba mērķis ir noskaidrot būtiskākās problēmas piedziņas ...
  • Būtiskākie darba vides riska faktori, veicot darbu slēgtās telpās 

   Lauva, Solveiga (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba autore ir Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesionālās maģistra programmas “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” studente Solveiga Lauva. Maģistra darba vadītāja ir as. profesore, Dr.med. Ženija ...
  • Būtiskie darba vides riska faktori kokskaidu granulu ražošanas nozarē 

   Putniņš, Edijs (Latvijas Universitāte, 2015)
   „Būtiskie darba vides riska faktori kokskaidu granulu ražošanas nozarē”. Darba autors: Edijs Putniņš. Darba zinātniskā vadītāja: LU asociētā profesore, Dr.med. Ženija Roja. Darbs izklāstīts uz 74 lpp., ietver 19 attēlus, ...
  • Būtisko lietas apstākļu noskaidrošana un vērtēšana 

   Bārdiņš, Gatis (Latvijas Universitāte, 2006)
   The obligation to justify a court decision derives from the rights to a fair trial. The purpose of justification is to preclude the court’s arbitrariness, provide a possibility to check the decision and convince the audience. ...