Now showing items 5627-5646 of 42503

  • Būtisks kaitējums. Teorija un prakse 

   Dzeguze, Edgars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Izvēlētā bakalaura temats ir „Būtisks kaitējums. Teorija un prakse”. Temata izvēle nav nejauša, jo kopš Krimināllikuma spēkā stāšanās brīža, neskatoties uz virkni pieņemtajiem grozījumiem būtiska kaitējuma jēdziena satura ...
  • Būtisks līguma pārkāpums izejvielu tirdzniecībā (commodity trade) starptautiskajās tirdzniecības tiesībās 

   Baumane, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Izejvielu tirdzniecība ir specifiska tirgus nozare, tādēļ tiesību zinātnē nepastāv vienprātība, kā to savienot ar 1980.gada 11.aprīļa ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem jeb CISG regulējumu. ...
  • Būtiskuma kritēriji: problēmas un risinājumi ietekmes uz vidi novērtējuma procesā 

   Bunere, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2016)
   Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, ar kuras palīdzību nodrošināt tādu lēmumu pieņemšanu, kas līdzsvaro gan ekonomiskās, gan dabas aizsardzības un sociālās intereses. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir ietekmes ...
  • Būtiskuma un darbības entitativitātes kā subjektīvās nenoteiktības mazinātājas bezdarbniekiem. 

   Jakovicka, Inna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šīs bakalaura darba temats ir ”Būtiskuma un darbības entitativitātes kā subjektīvās nenoteiktības mazinātājas bezdarbniekiem”. Šīs darbs ir veltīts tādu grupas pazīmju izpētei, kā subjektīvā nenoteiktība, identifikācija ...
  • Būvatļaujas apstrīdēšanas tiesiskā regulējuma problēmas 

   Odiņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Ar 2013.gada 9.jūlijā pieņemto Būvniecības likumu ir ieviests jauns būvniecības procesa regulējums, kas cita starpā būtiski maina izpratni par būvatļauju. Kopš Būvniecības likuma spēkā stāšanās 2014.gada 1.oktobrī būvatļauja ...
  • Būvatļaujas apstrīdēšanas un pārsūdzības tiesiskais pamats 

   Turka, Ieva (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pēdējos gados sabiedrībā plašu rezonansi ir izraisījusi straujie būvniecības tempi. Lai būvniecības process noritētu ātri un gan būvieceres realizētājs spētu realizēt projektu, gan sabiedrība būtu apmierināta, ir jāizvērtē ...
  • Būvēšanas sistēmu salīdzināšana un izmantojums 

   Ņemcevs, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba ietvaros tiek izpētītas dažādas versiju kontrolēšanas rīki, automātiskas būvēšanas rīkus, ilgstošas (nepārtrauktā) integrācijas sistēmas, krātuve, atkarības meklētājus, kā arī tas izmantošana datu bāzēs. ...
  • Būvizstrādājumu aprites tiesiskais regulējums. 

   Kalašņiks, Maksims (Latvijas Universitāte, 2019)
   Viens no būvizstrādājumu tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem ir sabiedrības un vides drošības aspektu ievērošana. Galvenais likumdevēja mērķis, izstrādājot normatīvus aktus šajā jomā, ir šo aspektu noteikšana un ieviešana ...
  • Būvķīmijas uzņēmuma attīstības stratēģija ārvalstu tirgū. 

   Šarigina, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darba tēma – “Būvķīmijas uzņēmuma attīstības stratēģija ārvalstu tirgū”. Maģistra darbs ir uzrakstīts, lai noteiktu uzņēmuma SIA “Sakret” ārvalstu tirgus apgūšanas stratēģiju, krīzes apstākļos. Maģistra darba ...
  • Būvmateriālu rūpniecības attīstība Latvijā: Bolderājas silikātķieģeļu rūpnīcas piemērs (1952-1959) 

   Petrovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā tika pētīta Latvijas PSR būvmateriālu rūpniecības attīstība uz lielākā Latvijas būvmateriālu uzņēmuma – Bolderājas silikātķieģeļu rūpnīcas – piemēra, laika posmā no 1952. līdz 1959. gadam. Pētījuma mērķis bija, ...
  • Būvmateriālu tirdzniecības tirgus un uzņēmuma nākotnes perspektīva. 

   Grīntāls, Ingus (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Būvmateriālu tirgus līderis Tapeks”. Bakalaura darbā tiek analizēti ar būvmateriālu tirgu tieši saistītie jautājumi, kā arī analizēta uzņēmuma Tapeks vieta tajā. Bakalaura darba saturs ietver ...
  • Būvniecība un ar to saistītā problemātika Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā 

   Emse, Līna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētnieciskajā darbā „Būvniecība un ar to saistītā problemātika Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā” galvenokārt tiek aplūkoti priekšnoteikumi, kādi izvirzīti ēku un būvju būvniecībai un paplašināšanai ...
  • Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas tiesiskais regulējums. 

   Bauere, Elīza (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba ietvaros analizēts būvniecības ieceres publiskās apspriešanas tiesiskais regulējums, izvērtējot gan Satversmē ietvertās tiesību normas, gan likumos un likumpakārtotajos tiesību aktos, kā arī Satversmes ...
  • Būvniecības nozares problēmu un tendenču analīze Latvijā 

   Pīterniece, Inese (Latvijas Universitāte, 2010)
   Diplomdarba nosaukums ir - “Būvniecības nozares problēmu un tendenču analīze Latvijā”. Darba teorētiskajā daļā apskatīts būvniecības nozares raksturojums: būvniecības tradīcijas, būvniecības politika, būvniecības nacionālā ...
  • Būvniecības nozares specializēto tekstu tulkošanas problēmas 

   Betaka, Agnese (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šā darba tēma ir Būvniecības nozares specializēto tekstu tulkošanas problēmas pamatojoties uz tulkotajām nodaļām par pildrežģa būvi no Heinriha Stīva (Heinrich Stiewe) grāmatas „Fachwerkhäuser in Deutschland“. Interesi par ...
  • Būvniecības nozares uzņēmumu attīstības problēmas Latvijā 

   Skruļs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba nosaukums ir Būvniecības nozares uzņēmumu attīstības problēmas Latvijā. Darba mērķis ir identificēt nozares attīstību traucējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus nozares attīstības veicināšanai. Bakalaura ...
  • Būvniecības procesa problēmātika un administratīvais process būvniecības procesa ietvaros 

   Berkmane, Daiga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darba mērķis ir apskatīt būvniecības procesu, tā tiesisko regulējumu, būvniecības procesa kontroli, kā arī administratīvo procesu būvniecības procesa ietvaros – valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs. Lai varētu sasniegt ...
  • Būvniecības projektēšanas nosacījumu aktuālās tiesiskās problēmas. 

   Piskunova, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šī darba mērķis ir apskatīt būvatļaujas un tās projektēšanas nosacījumu attīstību pēc 2014. gada 1. oktobra, kad spēkā stājās jaunais Būvniecības likums (turpmāk tekstā Būvniecības likums). Darba ietvaros apskatīts ...
  • Būvniecības un Rīgas Domes informācijas sistēmu integrācija 

   Ļeonovs, Nikolajs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Diplomdarba temata nosaukums ir „Būvniecības un Rīgas Domes informācijas sistēmu integrācija”. Diplomdarbā apskatīts būvniecības biznesa process, analizēta ar to saistīta dokumentu plūsma un to vadības ...
  • Būvniecības uzņēmuma Re&Re finanšu stāvokļa analīze 

   Levenšteina, Anete (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba tēma ir Būvniecības uzņēmuma SIA “Re&Re” finanšu stāvokļa analīze. Darba mērķis ir izanalizēt būvniecības uzņēmuma SIA “Re&Re” finanšu stāvokli un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai. Pētījuma periods ir ...