Now showing items 21-31 of 31

  • Latvijas agrārās vēstures jautājumi 

   Latvijas Valsts universitāte. PSRS vēstures katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1984)
  • Германия и Прибалтика: проблемы политических и культурных связей 

   Латвийский государственный университет. Кафедра новой и новейшей истории (Латвийский государственный университет, 1985)
  • Feodālisms Baltijas reģionā 

   Latvijas Valsts universitāte. Seno un viduslaiku vēstures katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1985)
  • Западный империализм и Прибалтика 

   Латвийский государственный университет. Кафедра новой и новейшей истории (1986)
  • Šķiru cīņa un kultūras attīstības problēmas Latvijas PSR (XIX gs. - XX gs.) 

   Latvijas Valsts universitāte. PSRS vēstures katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1987)
   Tematiskais zinātniskais rakstu krājums sniedz jaunu materiālu un skaidrojumus vairākos Latvijas vēstures, šķiru cīņas un kultūras vēstures jautājumos.
  • Германия и Прибалтика 

   Латвийский государственный университет. Кафедра новой и новейшей истории (Латвийский государственный университет, 1988)
   Материалы сборника освещают различные аспекты многовековых исторических связей Германии и Прибалтики, а также отдельные события и проблемы истории немецких привилегированных сословий Прибалтики. Сборник вносит новый вклад ...
  • Feodālisma problēmas Baltijā 

   Latvijas Valsts universitāte. Seno un viduslaiku vēstures katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1988)
   Rakstu problemātika ir daudzveidīga un aptver visu feodālisma vēstures laikmetu Baltijā. Krājumā ietverti ari avotpētnieciska (par Sakša Gramatiķa "Gesta Danorum") un historiogrāfiska (par R.Viperu) rakstura darbi.
  • Vēsture: sociālpolitiskās vēstures jautājumi 

   Latvijas Universitāte. Sociālpolitiskās vēstures katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
   Rakstu krājumā skatīti Latvijas sociālpolitiskās attīstības jautājumi laikā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Rakstu vairākums veltīts sociāldemokrātijas vēsturei.
  • Vēsture: feodālisma problēmas Baltijā 

   Latvijas Universitāte. Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
   Krājumā dominē divas tēmas: amatniecība un latviešu garīgā kultūra.
  • Vēsture: Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā 

   Latvijas Universitāte (2008)
   Šajā rakstu krājumā iekļautie pētījumi balstās uz referātiem, kas 2007. gada 7. februārī tika nolasīti LU 65. zinātniskās konferences Vispārējās vēstures sekcijas “Baltijas jūras reģions viduslaikos un agrajos jaunajos ...
  • Vēsture: Sabiedrība, pārvalde un saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem 

   Latvijas Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds, 2012)
   Šajā LU Rakstu sējumā iekļautie raksti pamatojas gan uz referātiem, kas tikuši nolasīti 2008.–2010. gadā LU 66., 67. un 68. zinātniskās konferences Arheoloģijas, kā arī Viduslaiku un jauno laiku vēstures sekcijā, gan uz ...