Show simple item record

dc.contributor.advisorMiltiņa, Irēna
dc.contributor.authorSkreda-Hodorenoka, Jeļena
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-03T02:01:58Z
dc.date.available2018-01-03T02:01:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61573
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37696
dc.description.abstractDarba autore. Jeļena Skreda-Hodorenoka. Darba zinātniska vadītāja. Lektore, Mg. paed. Irēna Miltiņa Kvalifikācijas darba temats. 1.6 – 2 gadīgu bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmskolas izglītības iestādē. Pētījuma mērķis. Teorētiski un praktiski izzināt bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšanas iespējas 1.6 – 2 gadīgiem bērniem. Darba teorētiskajā daļa. Autore analizē un raksturo bērnu pašapkalpošanās iemaņu un prasmju attīstību veseluma skatījumā. Tiek izpētīti dažādi darba veidi, pašapkalpošanās iemaņu un prasmju apguve agrajā bērnībā. Tiek akcentēta doma, ka pašapkalpošanās veicina bērnu iekļaušanos sabiedrībā, un ir bērna pirmais solis uz socializāciju. Darba praktiskajā daļa. Autore atspoguļo praktiskās bērnu prasmes un attieksmi pret veicamajām darbībām (roku mazgāšana, podiņa apguves process). Pētījuma gaitā tiek izvirzīti rādītāji, pēc kuriem veikta bērnu roku mazgāšanas un podiņa apguves prasmju izpēte. Pēc konstatētājiem rezultātiem bērnu prasmju apguves līmeņiem, darba autore izmantoja dažādus pedagoģiskus paņēmienus prasmju veicināšanai. Pētījuma beigās tiek secināts, ka bērnu pašapkalpošanās prasmes un attieksme pret veicamajām darbībām pakāpeniski pilnveidojas. Apkopojot un analizējot praktiskā pētījuma rezultātus, darba autore apstiprina kvalifikācijas darba sākumā izvirzīto hipotēzi – pašapkalpošanās būs bērnu pirmais solis uz socializāciju, ja pieaugušie būs paraugs bērnu darbībām, tiks nodrošināta lietu vide, bērni tiks veiksmīgi iesaistīti pašapkalpošanās darbībās. Darba saturs. Kvalifikācijas darbs sastāv no 61 lappuses, 4 tabulām, 6 attēliem un 9 pielikumiem. Tiek izmantots 61 literatūras un informācijas avots.
dc.description.abstractAuthor of the paper. Jeļena Skreda-Hodorenoka. Scientific supervisor of the paper. Lecturer, Mg. paed. Irēna Miltiņa Topic of the qualification paper. Promoting Self-Care Skills in Children Aged 1.6 – 2 Years in a Preschool Educational Institution. Objective of the research. To explore theoretically and practically the opportunities for promoting self-care skills in children aged 1.6 – 2 years. Theoretical part of the paper. The author analyses and describes the development of children’s self-care skills and abilities from a whole perspective. Different types of activities and acquisition of self-care skills and abilities in early childhood are explored. An emphasis is placed on the idea that self-care contributes to the inclusion of children in the society and is the child’s first step towards socialisation. Practical part of the paper. The author illustrates the children’s skills and attitudes towards the activities performed (hand washing and potty learning process). In the course of the research, the indicators to conduct research on the children’s hand washing and potty learning skills have been put forward. Using the findings of the children’s skill levels, the author has applied various pedagogical techniques for skill promotion. At the end of the research, a conclusion is made that the children’s self-care skills and attitudes towards the activities performed improve gradually. Summarising and analysing the results of the practical research, the author of the paper confirms the hypothesis put forward at the beginning of the qualification paper: self-care will be children’s first step towards socialisation if adults act a model for children’s activities, if an environment of objects is ensured and if children are involved with success in self-care activities. Composition of the paper. This qualification paper is presented on 61 pages and includes 4 tables, 6 pictures and 9 annexes. 61 literature and reference sources have been used.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectpašapkalpošanās iemaņas
dc.subjectbērnu patstāvība
dc.subjectpieaugušais ir paraugs
dc.subjectrotaļnodarbības
dc.subjectpieauguša pacietība
dc.title1.6 - 2 gadīgu bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmskolas izglītības iestādē
dc.title.alternativePromoting Self-Care Skills in Children Aged 1.6 - 2 Years in a Preschool Educational Institution
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record