Show simple item record

dc.contributor.advisorBisenieks, Jānis
dc.contributor.authorLammase, Īrisa
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2018-12-28T02:03:26Z
dc.date.available2018-12-28T02:03:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67816
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45620
dc.description.abstractKvalifikācijas darba autore ir Latvijas Universitātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Komercdarbības organizācija ar specializāciju Komercdarbības speciālists studente Īrisa Lammase. Kvalifikācijas darba tēma ir SIA “Lindex Latvia” mārketinga vides analīze un konkurētspējas uzlabošanas iespējas. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt uzņēmuma SIA “Lindex Latvia” mārketinga vidi un izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi, darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus : 1. Izpētīt un analizēt literatūru par mārketingu vides būtību; 2. Apkopot un analizēt uzņēmuma SIA “Lindex Latvia” mārketinga veidojošos faktorus, analizēt konkurenci un izstrādāt klientu apmierinātības aptaujas anketu. 3. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai. 4. Izdarīt secinājumus un izveidot priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai. Viens no būtiskākajiem darba autores secinājumiem ir, ka SIA “Lindex Latvia” ir stabila vieta apģērbu tirdzniecības nozarē, tomēr uzņēmumam ir aktīvāk jaiesaistās savā tēla atpazīstamības veicināšā un rūpīgāk jāatlasa uzņēmuma personāls. Kvalifikācijas darbs sastāv no trīs nodaļām un septiņpadsmit apakšnodaļām, ir iekļauti trīspadsmit attēli un deviņpadsmit izmantotās literatūras un informācijas avoti. Darba apjoms ir 42 lapaspuses, darbā ir pievienoti 2 pielikumi. Atslēgas vārdi – mārketings, mārketinga vide, apģērbu tirdzniecība.
dc.description.abstractThe author of the qualification paper is the University of Latvia's first-level professional higher education study program Commercial Business Organization specializing in Business Worker Student Irisa Lammase. The theme of the qualification work is “Lindex Latvia” Ltd marketing environment analysis and opportunities for improving competitivness”. The aim of the work is to investigate and analyze the marketing environment of “Lindex Latvia” Ltd and to develop proposals for improving competitiveness. To achieve the goal, the author of the work put forward the following tasks: 1.Explore and analyze literature about the essence of marketing environment 2.To collect and analyze the marketing factors of “Lindex Latvia” Ltd, analyze competitors and develop a customer satisfaction survey questionnaire. 3.To draw conclusions and to make proposals for the competitiveness of the company. One of the most important conclusions of the author's work is that “Lindex Latvia” Ltd has a stable place in the clothing trade, but the company has to be more active in promoting its image and more carefully by selecting the company's staff. The qualification work consists of three chapters and seventeen subdivisions, includes thirteen images and nineteen sources of literature and information used. The work volume is 42 pages, 2 annexes are added to the work. Keywords - marketing, marketing environment, clothing trade.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectUzņēmējdarbības vadība
dc.subjectMārketings
dc.subjectMārketinga vide
dc.subjectApģēru tirdzniecība
dc.subjectKonkurētspēja
dc.titleUzņēmuma SIA "Lindex Latvia" mārketinga vides analīze un konkurētspējas uzlabošanas iespējas.
dc.title.alternativeLindex Latvia Ltd marketing environment analysis and opportunities for improving competitiveness.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record