Now showing items 180-199 of 243

  • Pestīšanas Armijas darbības metodes pirmskara Latvijā un mūsdienās 

   Tunika, Agata (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pestīšanas armiju 1965.gadā izveidoja bijušais metodistu mācītājs Viljams Būts un šobrīd tai ir gandrīz 2 miljoni locekļu 110 pasaules valstīs. Latvijā tā ienāca drīz pēc neatkarīgas valsts izveidošanās un turpināja darbību ...
  • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

   Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
  • Pirmās Latvijas brīvvalsts valdību un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas spriedze pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918.-1928.) 

   Praulītis, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mans bakalaura darbs ir veltīts Latvijas Republikas valdību konfliktiem ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918 – 1928). Tas bija ekonomiski un finansiāli smags laiks. LELB bija ...
  • Pjēra Teijāra de Šardēna "Panteisms" 

   Kasaross, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba nosaukums ir „Pjēra Teijāra de Šardēna „panteisms””. Darbā tiks apskatīta franču jezuītu priestera un paleontologa Pjēra Teijāra de Šardēna radītā uzskatu sistēma, kurā savienoti evolūcijas teorijas un kristīgās ...
  • Politikas sakralizācija Kārļa Ulmaņa režīma laikā 

   Hromova, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā bakalaura darbā tiek aplūkota politikas sakralizācijas teorija, akcentējot Emilio Džentile (Gentile) darbus, un tiek mēģināts atrast to atbalstošas pazīmes K. Ulmaņa autoritārajā režīmā 1930-to gadu Latvijā. Darba ...
  • Pravietošana 1. korintiešu vēstulē 

   Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šī darba uzdevums ir parādīt atšķirības, kuras pastāvēja starp Pāvila uzskatiem par pravietošanas fenomenu un tiem uzskatiem, kuri valdīja apkārtējā vidē, kā arī izpētīt vai Pāvils teica kaut ko jaunu par pravietošanu, ko ...
  • Prieka jēdziens Pāvila vēstulēs 

   Kalēja, Laine (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā apskatīts jautājums par prieka jēdziena nozīmi Apustuļa Pāvila vēstulēs. Darbā kā avoti izmantotas tikai autentiskās Pāvila vēstules:vēstule Filipiešiem, abas vēstules Korintiešiem, vēstule Romiešiem, Galatiešiem ...
  • Reformācija Latvijā (1521. - 1525. gads) 

   Kupča, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Reformācijas idejas drīz vien pēc tam, kad guva atbalstu Vācijā, nonāca visā Eiropā un mainīja cilvēku uzskatus par katoliskās baznīcas nostādnēm un ticību Dievam. Katras reformas kustības mērķis ir atgriezties pie tā, kas ...
  • Reformācija un bērnu kristības 

   Jaunzeme, Ilva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Reformācija un bērnu kristības.” Bakalaura darbs pēta vai teologa Frīdriha Šleiermahera izvirzītais arguments par to, ka bērnu kristības līdz ar Reformāciju vajadzētu atcelt sakrīt ar moderno ...
  • Reliģijas nozīme vardarbīgas islāma radikalizācijas leģitimācijas procesā Rietumeiropas valstīs 

   Uburģe, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba tēma ir “Reliģijas nozīme vardarbīga islāma radikalizācijas leģitimizācijas procesā Rietumeiropas valstīs”. Darba aktualitāte saistāma ar nepieciešamību izzināt vardarbīgas islāma radikalizācijas posmus, ...
  • Reliģijas un zinātnes integrācijas modelis Kena Vilbera darbā "Maņu un dvēseles laulība" 

   Alksnis, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba tēma ir reliģijas un zinātnes integrācijas modelis Kena Vilbera darbā „Maņu un dvēseles laulība”. Darba mērķis ir gūt izpratni par reliģijas un zinātnes attiecību dabu, izvērtēt Vilbera reliģijas un zinātnes ...
  • Reliģiskā tematika un simbolisms "Heavy Metal" subkultūrā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā tiek aplūkota Heavy Metal subkultūras attieksme pret reliģiju, tās tematiku un simboliem. Vairākās nodaļās tiek apkopoti tie galvenie simboli un tēmas, ar kurām darbojas Heavy Metal subkultūrā, izmantojot ...
  • Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmā sākumskolā 

   Puzanova, Ina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba nosaukums - „Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmās”, autors Ina Puzanova. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas un pētījuma. Darbā apskatītas tēmas: 1. Audzināšanas ...
  • Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā 

   Brālis, Rinalds (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā” mērķis ir apzināt, cik daudz ir reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā un kāda ir to situācija – pieprasījums Latvijā. Pētījuma sākumā skolas ...
  • Renē Žirāra sociālā modeļa atspoguļojums Latvijas garīdznieku publiskajos izteikumos 

   Rode, Ivo (Latvijas Universitāte, 2016)
   Renē Žirārs (René Girard) ir atklājis pasaulei visaptverošu sociālo modeli, kurš skaidro, ka cilvēks nav autentiska būtne, bet visu ir aizguvis no kāda cita. Cilvēks vienmēr imitē citus, savus modeļus, iekārojot to, ko ...
  • Renē Žirāra Svēto Rakstu interpretācija 

   Alksne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darbā – Renē Žirāra Svēto Rakstu interpretācija, tiek likts uzsvars uz to, kā Renē Žirārs, kurš ir filologs, literatūrzinātnieks, antropologs, kulturologs u.c. nozarēs izglītota personība skaidro Svētos Rakstus. ...
  • Renē Žirārs un Imants Ziedonis: trīsstūra mehānisms 

   Brūvere, Sigita (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā “Renē Žirārs un Imants Ziedonis: trīsstūra mehānisms”, tiek apskatīta 20.gs. izcilā franču domātāja R.Žirāra izstrādātā teorija par trīsstūra mehānismu, kas pastāv cilvēku attiecībās. Šo trīsstūri virza ...
  • Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekme luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā. 19. gs. - 20. gs. sākums 

   Zeiferts, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā maģistra darbā ir veikts pētījums ar mērķi noskaidrot Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekmi luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Pētījuma gaitā ir ...
  • Romas katoļu baznīcas un Pasaules luterāņu federācijas dialogs no II Vatikāna koncila līdz "Kopējam paziņojumam par taisnošanu" 

   Meiers, Mareks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs sniedz ieskatu par dialogu starp Romas katoļu Baznīcu un Pasaules luterāņu federāciju laika posmā no II Vatikāna koncila līdz „Kopējam paziņojumam par taisnošanu”. Lai dziļāk izprastu sadarbību, tiek apskatīti ...
  • Rūdolfs Šteiners: interpretācijas "trešais ceļš" 

   Krievkalns, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģīstra darbs „Rūdolfs Šteiners: interpretācijas „trešais ceļš” pievēršas Latvijas akadēmiskajā vidē mazāk pētīta austriešu izcelsmes filozofa un mistiķa Rūdolfa Šteinera (1861-1925) personībai un idejām. Darba mērķis ir ...