Now showing items 44-63 of 243

  • Dievišķā Gaisma un Dievišķā Tumsa pareizticīgajā misticismā 

   Gilba, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījuma tēma ir Dievišķā gaisma un Dievišķā tumsa pareizticīgajā misticismā. Darba galvenā problemātika ir minēto terminu neskaidrais lietojums mistiskās pieredzes aprakstos pareizticīgās tradīcijas ietvaros. Izmantojot ...
  • Dievs kā vardarbības iniciators stāstā par Jērikas iekarošanu (Joz 6) 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs risina vardarbības jautājumu Vecajā Derībā. Veicot Jozuas grā-ma¬tas 6. nodaļas ekseģēzi, tiek meklēta atbilde uz jautājumu, vai Dievs bija Jērikas iedzī¬votāju nežēlīgās iznīcināšanas iniciators? Darba ...
  • Disciplināro un rituālo atšķirību teoloģizācijas loma 1054. gada shizmas ģenēzē 

   Stērste, Roberts (Latvijas Universitāte, 2010)
   Mūsdienās, runājot par kristīgo Baznīcu, cilvēki pilnīgi nošķir Romas Katoļu Baznīcu un Austrumu Pareizticīgo Baznīcu, kuru mācība un tradīcijas šķiet esam kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Taču kādreiz, pirms 1054. Gada, Katoļu ...
  • Diskurss par bērnu evaņģēlijos 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir Diskurss par bērnu evaņģēlijos. Darbā parādīts, ka Jēzus ar savu rīcību un vārdiem izprovocē un demonstrē pilnīgi citādāku attieksmi pret bērnu, nekā to vērojam pie Jēzus mācekļiem un Jēzus ...
  • “Donavas septītnieka” notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā 

   Jenča, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs “Donavas septītnieka notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā” pievērš uzmanību aktuālam jautājuma par sieviešu ordinācijas iespējamību Romas ...
  • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

   Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
  • Draudzes sociālais kapitāls kā resurss indivīda dzīves kvalitātes un rīcībspējas veicināšanai 

   Cēbura, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus, kā draudze var kļūt efektīva, atbildot uz nabadzības problēmu Latvijā. Darba centrā ir indivīda - draudzes locekļa - vajadzība saņemt atbalstu, lai realizētu ...
  • Draudzība kā reliģisks pārdzīvojums: Oksfordas kustības pieredze 

   Konstantinovs, Nils (Latvijas Universitāte, 2016)
   Mūsdienu pētniecība aizvien beižāk pievēršas draudzības nozīmei indivīda un sabiedrības dzīvē. Tādas iniciatīvas kā Harvardas longitudinālais pētījums pierādījuši ciešo draudzības ietekmi uz nozīmīgākajām cilvēka dzīves ...
  • Dvēseles kopšana Austrumu pareizticībā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs piedāvā iespēju ielūkoties Austrumu pareizticīgās baznīcas dvēseles kopšanas un pastorālās padomdošanas tradīcijā. Mūsdienu Rietumu zinātnieki un teologi vēl ir maz pētījuši šo savdabīgo tradīciju, kas spēj sniegt ...
  • Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā 

   Lansdovne, Ineta (Latvijas Universitāte, 2019)
   20. gadsimts ir atstājis dziļas brūces daudzās tautās, tai skaitā Latvijā. Darbā “Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā” tiek apskatīts viens no būtiskiem elementiem sociāla izlīguma veicināšanā un ...
  • Dzimtes jautājums valentīniešu teoloģijā 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šajā darbā tiek apskatīti gnosticisma sacerējumi, kas tapuši m.ē. 1.-3.gs. Darbos tiek skatītas dažādas dzimtes un dzimuma konstrukcijas, kas veido izpratni par cilvēku, tā pilnīgo stāvokli, atkrišanu no pilnīgā stāvokļa ...
  • Džini islāmā 

   Kilbloks, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā noskaidroju un izklāstīju džinu nozīmi islāmā. Mans mērķis ir vērst uzmanība uz islāma uzskatiem par cilvēku, džinu un Dieva savstarpējām attiecībām, kā arī džinu un cilvēka vietu un lomu uz Zemes. Mana ...
  • Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās 

   Grīna, Gunta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba autore: Gunta Grīna Bakalaura darba nosaukums: Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās. Bakalaura darba mērķis: Analizējot Dž. Veslija svētrunu izlasi, kurā iekļautas trīs svētrunas ...
  • Eklesioloģija – katoļu un luterāņu šķērslis vai iespēja? 

   Ginters, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā “Eklesioloģija – katoļu un luterāņu vienotības šķērslis vai iespēja?” aplūkots piecdesmit gadu Vatikāna un Pasaules Luterāņu federācijas ekumēniskā dialoga sasniegtais izpratnē par Baznīcu, kas vēsturiski ...
  • Ekseģēze 1.Kor 5:1-5 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2013)
   Jaunajā Derībā ir atrodami teksti, kurus mūsdienu cilvēkam ir grūtības saprast un pareizi pielietot. Pētījumā izvēlētā perikope 1. Kor 5: 1 – 5 ir viens no tiem Bībeles tekstiem, kuru varētu pārprast. Šīs perikopes analīze ...
  • Ekumēnisms kristīgās mācības standartā 1.-3. klasei 

   Rudzīte, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka kristīgās mācības standarts 1.-3. klasei ir ekumenisks. Pirmā nodaļā tiek skaidrots, kas ir ekumenisms, teoloģiski, sociāli, politiski. Tiek apskatīts kā tas ir attīstījies laika gaitā. ...
  • Es-tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem 

   Bārenīte, Vivita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Es- tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem.” Darba mērķis izpētīt Metodistu baznīcas un nekristiešu pusaudžu Reālo Es- tēla veidošanos ceļā uz Es- ideālo. Tuvāk ...
  • Ētiskais veģetārisms kristietībā 

   Čakāne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā „Ētiskais veģetārisms kristietībā” pētīti veģetāra dzīvesveida motīvi Bībelē un atsevišķu teologu viedokļi par dzīvnieka dzīvības vērtību, kā arī iespējamie veģetārisma ētiskie imperatīvi. Darba mērķis ir ...
  • Ētiskā teleoloģiskais atcēlums Sērena Kirkegora darbā „Bailes un trīsas” 

   Treibergs, Toms (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs pēta 19. gadsimta dāņu reliģijas filosofa Sērena Kirkegora ētiskā teleoloģiskā atcēluma konceptu, kāds tas parādās viņa grāmatā Bailes un trīsas, kas publicēta ar pseidonīmu Johanness de Silentio. Autors ...
  • Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu baznīcā Latvijā 

   Pujāte, Irēna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu Baznīcā Latvijā”. Ekskomunika tiek apskatīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 20. gadu kontekstā, kas bija vēsturiski ļoti nozīmīgs laikposms Latvijai: ...