Now showing items 1-16 of 16

  • Barbelo setiešu teoloģijā: Jāņa apokrifs 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīts setiešu gnostiķu skolas teksts Jāņa apokrifs un tajā atrodamais tēls – Barbelo. Mums nav pieejama sistemātiski izstrādāta setiešu teoloģija, tāpēc ir grūti izvērtēt kopumā vienu no galvenajiem elementiem ...
  • Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba “Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika” pētījuma problēma ir Nīčes paustie uzskati par budismu. Izvirzu tēzi, ka Nīčes uzskati par budisma koncepcijām bija nepilnīgi un Nīče ir nepareizi interpretējis ...
  • Centrētības lūgšana 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs "Centrētības lūgšana" apskata un analizē centrētības lūgšanas praksi un teoloģiju. Lai arī centrētības lūgšana tiek pozicionēta kā kristīga, tomēr tās prakses un teoloģijas formulējumi raisa jautājumus par ...
  • Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika 

   Plokste, Edīte (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī ...
  • D. A. Krosbija dabas reliģijas analīze un izvērtējums 

   Simanovičs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “D. A. Krosbija Dabas reliģijas analīze un izvērtējums” tiek apskatīts filozofijas profesora Donalda A. Krosbija izstrādātais reliģiskais naturālisms jeb “Dabas reliģija”, kuru viņš uzskata par ateistisku un vienlaikus ...
  • Dzimtes jautājums valentīniešu teoloģijā 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šajā darbā tiek apskatīti gnosticisma sacerējumi, kas tapuši m.ē. 1.-3.gs. Darbos tiek skatītas dažādas dzimtes un dzimuma konstrukcijas, kas veido izpratni par cilvēku, tā pilnīgo stāvokli, atkrišanu no pilnīgā stāvokļa ...
  • Ētiskā teleoloģiskais atcēlums Sērena Kirkegora darbā „Bailes un trīsas” 

   Treibergs, Toms (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs pēta 19. gadsimta dāņu reliģijas filosofa Sērena Kirkegora ētiskā teleoloģiskā atcēluma konceptu, kāds tas parādās viņa grāmatā Bailes un trīsas, kas publicēta ar pseidonīmu Johanness de Silentio. Autors ...
  • Jirgena Moltmana teoloģiskā ētika ekoloģijas jomā 

   Balaganovs, Anatolijs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek apskatīta Jirgena Moltmana teoloģiskā vides ētika un sekulārā vides ētika ar perspektīvu veidot dialogu un kopējus saskarsmes punktus starp šīm abām pieejām. Darba mērķis ir apstiprināt, ka šāds dialogs ir ...
  • Klaiva Steiplza Lūisa un Ričarda Svinbērna brīnuma koncepcijas 

   Segleniece, Sanda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbam ir izvēlēta brīnumu tēma, jo autorei tā šķiet interesanta un ir relatīvi maz pētīta reliģijas filosofijas kontekstā. Šajā darbā aprakstīta brīnumu nozīme kristietībā. Jēzus dzīve, jau no dzimšanas brīža, ...
  • Kristīgie uzskati par toleranci mūsdienās 

   Ikaunieks, Andris (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba „Kristīgie uzskati par toleranci mūsdienās” mērķis ir meklēt iespējamās atbildes tam, kā mūsdienās izplatītais aicinājums uz toleranci būtu jāsaprot kristīgās draudzes kontekstā. Tiek pētīts, uz kādiem ...
  • "Noregulētā visuma" arguments Dieva eksistences pamatošanā 

   Bule, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Tiek apgalvots, ka visuma fundamentālie fizikālie parametri ir ārkārtīgi pielāgoti dzīvības pastāvēšanai. Izmainot tajos pat ļoti niecīgu daļu, dzīvība mums pazīstamajā formā vairs nevarētu eksistēt. Šī fizikālo parametru ...
  • Septītās dienas adventisti sakrālisma, ateisma un reliģijas brīvības kontinuitātē 

   Driķis, Juris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šis maģistra darbs pēta nevardarbīgas minoritātes – Septītās dienas adventistu, kā arī citu līdzīgu bibliski ticīgo uzskatus, kuru atšķirīgie teoloģiskie pamatojumi, atšķirīgi izvēlētas autoritātes un svētumi dažādos laikos ...
  • Sērena Obe Kirkegora "bažu jēdziens" 

   Soldāne, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis bakalaura darbs ir par Sērena Obe Kirkegora salīdzinoši maz aplūkoto un paradoksālo 1844. gadā sarakstīto grāmatu Bažu jēdziens - vienkārša psiholoģiski orientēta refleksija par dogmatisko iedzimtā grēkā problēmu. ...
  • "Ticības lēciena" jēdziens Sērena Kirkegora domāšanā 

   Vidiņš, Viestarts (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs apskata “ticības lēciena” jēdzienu, kādu to var saskatīt Sērena Kirkegora darbos Bailes un trīsas, Filozofiskās drumslas un Noslēdzošais, nezinātniskais pēcvārds “Filozofiskajām drumslām”. Jēdziens apskatīts ...
  • Ticības un prāta attiecības indiešu filosofa Svami Šivanandas darbos 

   Segleniece, Sanda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā atspoguļota indiešu Filosofa Šrī Svami Šivanandas Sarasvati izpratne par ticību un prātu, kā arī šo terminu vienojošie aspekti. Darbā iekļauti arī dažādi Dieva eksistences argumenti un to skaidrojumi ...
  • Žana Žaka Ruso antropodiceja 

   Zemīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbs “Žana Žaka Ruso antropodiceja” pievēršas franču 18. gadsimta apgaismības autora (1712 – 1778) personībai un idejām. Darba mērķis ir iepazīties ar autora piedāvāto skatījumu par cilvēka un sabiedrības ...