Now showing items 85-104 of 1027

  • Baiļu jēdziens Z.Freida un L.Binsvangera darbos. 

   Millere, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Dagnijas Milleres bakalaura darbā „Baiļu jēdziens Z. Freida un L. Binsvangera darbos” ir apskatīti baiļu jēdziena koncepti no abu autoru (Freida un Binsvangera) dažādajiem skatupunktiem, tiek apskatīta autoru atšķirīgā ...
  • Balkānu krīze 20. gs. 90. gados: atspoguļojums historiogrāfijā 

   Kursule, Grēta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbs ir par to, kā 20. gadsimta 90. gadu Balkānu krīze ir atspoguļota historiogrāfijā, parādot dažādas koncepcijas. Apskatītais jautājums ir aktuāls, jo notikums ir nesens un par to šobrīd nav apkopojošu pētījumu. ...
  • Baltijas jautājuma problemātika lielākajos trimdas laikrakstos 20.gs. 80.gados 

   Jenča, Anete (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba „Baltijas jautājuma problemātika lielākajos trimdas laikrakstos 20.gs.80.gados” mērķis ir analizēt lielāko latviešu trimdas laikrakstu nostāju (izmantojot laikrakstus Laiks, Latvija Amerikā, Latvija, Londonas ...
  • Baltijas problēma PSRS un ASV attiecībās (1939—1945) 

   Martin, Shannon Aileen (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijas vēstures literatūrā trūkst pētījumu par ASV un PSRS attiecībām Baltijas jautājumā. Darbā pētītas problēmas – ko ASV zināja par padomju okupāciju, vai Baltijas valstu neatkarība bija vai nebija ASV kara mērķis un ...
  • Baltijas Universitāte: izveidošana, pastāvēšana, slēgšana (1946.-1949.) 

   Feldentāle, Evita (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs “Baltijas Universitāte: izveidošana, pastāvēšana, slēgšana (1946-1949)” apskata baltiešu akadēmiski izglītoto bēgļu izveidotās augstākās izglītības iestādes darbību Vācijā, Lielbritānijas okupācijas zonā. ...
  • Baltijas valstu 1920. gada Bulduru konference: politiskie un militārie aspekti 

   Brakovskis, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā “Baltijas valstu 1920. gada Bulduru konference: politiskie un militārie aspekti”, aplūkota Bulduru konferences gaita, galvenokārt, pievēršoties militārajiem un politiskajiem notikumiem, kas konferences laikā ...
  • Baltijas valstu drošības jautājums 1939. gadā: problēmas historiogrāfijā. 

   Kreinberga, Iveta (Latvijas Universitāte, 2008)
   1939. gada Baltijas valstu drošības jautājums ieņem svarīgu vietu Latvijas starpkaru perioda ārpolitikas izpētē. Atbilstoši pētāmās tēmas specifikai, par bakalaura darba uzdevumu ir izvirzīts historiogrāfijas problēmu ...
  • Baltmāla pīpes Ventspils un Kuldīgas arheoloģiskajā materiālā 

   Paparde, Ieva (Latvijas Universitāte, 2017)
   Baltmāla pīpe ir viens no visbiežāk atrastajiem priekšmetiem jaunāko vēsturisko laiku arheoloģisko izrakumu vietās. Arī Latvijas teritorijā baltmāla pīpju atradumu skaits ir salīdzinoši liels, kas tad arī liek pievērst ...
  • Baudas platoniskās, aristoteliskās un epikūriskās koncepcijas salīdzinājums 

   Bērziņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā darbā mēģināts parādīt kā bauda tiek skatīta antīkajā filozofijā. Kas vispār ir bauda? Kādos veidos to var aplūkot? Kāda ir tās nozīme cilvēku dzīvē? Darbā tiek raksturotas un salīdzinātas trīs klasiskās teorijas – ...
  • Baudas un ekstāzes tekstu nošķīrums Rolāna Barta darbos 

   Auzāne, Anna (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir noskaidrot, ko Rolāns Barts saprot ar baudas tekstu un ekstāzes tekstu un kā šis nošķīrums ir saistīts ar lasītāja pieredzi. Tāpat tiks atklāts tas, kā Barts rakstīšanu un lasīšanu atsedz caur ķermenisko, ...
  • Bebru pagasts 19.gadsimtā 

   Bērziņš, Edgars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs “Bebru pagasts 19.gadsimtā.” ir pētījums par Bebru pagasta attīstību kā ekonomiskajā, tā arī sociālajā un ikdienas dzīves kontekstā. Darbā apskatīti dažādi pagasta sociālekonomisko apstākļu aspekti un īpaša ...
  • Bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” darbība (1904-1944) 

   Vāveris, Guntis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” darbība (1904 – 1944). Darba mērķis ir raksturot biedrības aktivitātes un lomu latviešu pretalkohola kustībā laikā no 1904. līdz 1944. gadam (līdz 1926. ...
  • Bērnu sociālā aprūpe un Rīgas pilsētas bērnu patversmes 20.gs. 20.gados-1934.gadam: Juglas bērnu patversmes piemērs 

   Smirnova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Starpkaru Eiropā, procesi pēc Pirmā pasaules kara bija kā visu sociālo problēmu katalizatori modernajai sabiedrībai, kas pārcietusi “kara traumu. Radās moderna sieviete, modernās ģimenes modelis. Līdz ar to, bērnu sociālās ...
  • Biedrība „Latvijas Vanagi” 1920.–1940.g.: nozīme un darbība. 

   Lāce, Daiga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba „Biedrības „Latvijas Vanagi” 1920. – 1940. g.: nozīme un darbība” mērķis bija raksturot biedrības „Latvijas Vanagi” izveidi, darbības pamatprincipus un virzienus 1920. – 1940. g.” Vanagi bija nacionāla ...
  • Biedrības “Universitātes Sports” darbība (1929.-1940.) 

   Krūmiņš, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pētījums veltīts historiogrāfijā salīdzinoši maz apskatītai tēmai – biedrības “Universitātes Sports” darbībai laika posmā no 1929. līdz 1940. gadam. Šajā laikā sportam Latvijas Universitātē bija ļoti nozīmīga loma, ar to ...
  • Biocentrisms Ludviga Klāgesa filozofijā 

   Šmits, Tomass (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba mērķis ir aplūkot Ludviga Klāgesa filozofijā saskatāmo biocentrismu un noteikt šī jēdziena lietojuma robežas Klāgesa darbu kontekstā. Klāgesa darbos postulēto problēmu potenciālie risinājumi norāda uz ...
  • Biopolitika Mišela Fuko un Džordžo Agambena skatījumā: kopīgas perspektīvas meklējumi 

   Juhņēviča, Ieva (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek apskatītas Mišela Fuko un Džordžo Agambena izpratnes par biopolitikas problemātiku, meklējot kopīgu perspektīvu šo abu autoru skatījumā par to, kas ir biopolitika un kādas ir tās varas attiecības un tehnikas, ...
  • Biopolitikas koncepts M.Fuko darbos. 

   Voitkēviča, Laura (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darbā „Biopolitikas koncepts M. Fuko darbos” tiek apskatīts biopolitikas jēdziens no Mišela Fuko skatupunkta. Lai parādītu biopolitikas jēdziena savādākas interpretācijas, izmantoti tādi darbi kā Antonio Negri ...
  • Birģeriskās identitātes atspoguļojums Nīderlandes glezniecībā pārejā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem 

   Beļajeva, Agnese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs veltīts birģeru kā sociālas grupas identitātes atspoguļojumam Nīderlandes glezniecībā pārmaiņu laikmetā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem. Gleznas ir unikāls avots, kas skatītāju padara par aculiecinieku ...
  • Bīskapu kapu pieminekļi kā Livonijas vēstures avots 

   Raudiņa, Ingūna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba „Bīskapu kapu pieminekļi kā Livonijas vēstures avots” mērķis ir analizēt Livonijas perioda bīskapu kapu pieminekļus, lai skaidrotu, ko pieminekļu veidols liecina par Livonijas sabiedrības priekšstatiem par ...