Now showing items 123-142 of 1027

  • Celtniecība Latvijas teritorijas apmetnēs neolītā un bronzas laikmeta sākumā 

   Pole, Dita (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba „Celtniecība Latvijas teritorijas apmetnēs neolītā un bronzas laikmeta sākumā” mērķis ir noskaidrot celtniecības attīstību pētāmajā laika posmā, kā arī noskaidrot un salīdzināt kāda bijusi celtniecība ...
  • Celtniecība vēlajā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā 

   Haferbergs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot celtniecības īpatnības aizsargbūvju un ēku būvniecībā pēc Latvijas teritorijā pētīto vēlā bronzas un senākā dzelzs laikmeta dzīvesvietu arheoloģiskajiem materiāliem. ...
  • Cēsu pilsētas veidošanās un attīstība 13.-16. gs. 

   Plētiens, Edgars (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbs „Cēsu pilsētas veidošanās un attīstība no 13. gs. sākuma līdz 16. gs.” apskata Cēsu pilsētas izveidošanos un tās turpmāko attīstību Livonijā. Darbā raksturoti Cēsu pilsētas izveidošanās un attīstības apstākļi ...
  • Cēsu viduslaiku pils praktiskā saglabāšana (1903–1974) 

   Kalniņš, Gundars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēma ir „Cēsu viduslaiku pils praktiskā saglabāšana (1903-1974)”. Sakarā ar līdzšinējo pētījumu trūkumu, vēl jo projām pastāv nepamatots uzskats, ka Cēsu pilsdrupas līdz mūsdienām ir saglabājušās nepārveidotā ...
  • Ciešanu izpratne F. Nīčes un S. Kirkegora darbos 

   Ābelīte, Arnolds Arnis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbā aplūkots ciešanu jēdziens un tā skaidrojums Frīdriha Nīčes un Sērena Kirkegora filozofijā. Darba mērķis ir pievērsties ciešanu jēdzienam un tā skaidrojumam noteiktos Nīčes un Kirkegora darbos. Kultūras ...
  • Ciešanu pieredze un Antīkā traģēdija Sērena Kirkegora un Frīdriha Nīčes filosofijā 

   Puķe, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darba tēma ir “ Ciešanu pieredze un Antīkā traģēdija Sērena Kirkegora un Frīdriha Nīčes filosofijā”. Cilvēciskās ciešanas ir viens no aspektiem, kas vienmēr ir bijis mākslas un, jo īpaši, traģiskās māksla uzmanības ...
  • Cik grūta ir Grūtā problēma? D. Čalmersa un D. Deneta diskusija par pārrāvumu starp fenomenāliem un fizikāliem faktiem 

   Stepiņš, Toms (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā maģistra darbā tiek analizēta D. Čalmersa un D. Deneta diskusija par apziņas Grūto problēmu. Darba pirmā daļa novērtē fenomenālā reālisma pirmsteorētiskos pieņēmumus par apziņas kvalitatīvo iedabu un aplūko Čalmersa ...
  • Cildenā koncepts Teodora Adorno darbā “Estētikas teorija” 

   Karlsbergs, Gusts (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī darba mērķis ir apskatīt ideju par cildeno, kas rodama Teodora Adorno darbā 'Estētikas teorija', un izklāstīt to veidā, kas ļauj to pretstatīt un salīdzināt ar citu filozofu uzskatiem par cildeno. Nākas secināt, ka ...
  • Cilvēka biomedicīniskās uzlabošanas ētiskie un sociālie aspekti: Alens Bjūkanens un Nikolass Agars 

   Onckulis, Rinalds (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba mērķis ir noskaidrot, vai cilvēku biomedicīniskie uzlabojumi attaisno dažādas iespējami izrietošās sekas, tādējādi pamatojot piekrišanu uzlabojumu attīstīšanai vai arī noraidīšanu. Autoru Alena Bjūkanena un Nikolasa ...
  • Cilvēka dabas izpratne Platona audzināšanas teorijā. 

   Bitiniece, Laura (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir aplūkot Platona pārdomas par cilvēka dabu/dvēseli ieveidojošiem aspektiem un vienlaicīgu kultūras vides formāciju, galvenokārt izsekojot Platona argumentācijai dialogā „Valsts”. Audzināšanas teorijas ietvaros ...
  • Cilvēka izpratne A.Bergsona filozofijā. 

   Pelnēna, Ilze (Latvijas Universitāte, 2008)
   Anrī Bergsons (1859-1941) bija viens no ievērojamākajiem 19./20. gs. mijas franču filozofiem. Viņš izstrādāja koncepciju par laiku kā ilgstamību [duree], - tajā ir balstīta visa viņa filozofija. Kaut gan A. Bergsonam ...
  • Cilvēka izpratne Deivida Hjūma jūtu teorijā 

   Ērenpreiss, Toms (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbā izklāstīta cilvēka izpratne britu empīriķa Deivida Hjūma filozofijā, respektīvi, viņa galvenajos darbos - “Pētījums par cilvēka sapratni” un “Traktātā par cilvēka dabu”. Hjūms, skaidrojot cilvēka prāta ...
  • Cilvēka metafizika un filozofiskā antropoloģija Maksa Šēlera un Martina Heidegera skatījumā 

   Zālīte, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šēlers pievēršas cilvēka definīcijai un aprakstam situācijā, kad top vairāki citi mēģinājumi jautājumu par cilvēku uzdot no jauna. "Cilvēka novietojums kosmosā" tiek publicēts ap to pašu laiku, kad savu skatījumu uz cilvēku ...
  • Cilvēka problemātiskā eksistence un psihiatrijas prakse: idejas, izvērsumi un kritika Ronalda Leinga un Tomasa Sāsa darbos 

   Eizenbergs, Eduards Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Cilvēka problemātiskā eksistence un psihiatrijas prakse: idejas, izvērsumi un kritika Ronalda Leinga un Tomasa Sāsa darbos”. Šī darba uzdevums ir atklāt psihiatra Ronalda Leinga (Laing) izpratni ...
  • Cilvēka realitātes izpratne P.Rikēra filozofijā. 

   Ozola, Zane (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā tiek analizētas būtiskākās franču domātāja Pola Rikēra filosofijas tēmas - teksta kā kultūras un vēstures projekcijas nozīme cilvēka eksistences saprašanā, valodas poētiskās dimensijas nozīme teksta interpretācijā, ...
  • Cilvēka subjektivitātes problēma F. Gvatari ekosofijā 

   Buile, Zelma (Latvijas Universitāte, 2008)
   Franču psihoanalītiķis un teorētiķis Felikss Gvatari uzmanības un teorētiskās analīzes centrā atrodas subjektivitāte. Viņu interesēja, kā tā tiek konstruēta un kas to ierobežo. Viņš kritizēja kapitālismu un plašsaziņas ...
  • Cilvēka tapšanas problemātika F.V.Nīčes darbos 

   Sauka, Ainārs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā maģistra darbā ir apkopots F.V.Nīčes darbu pētījums, kura galvenais mērķis ir iezīmēt cilvēka tapšanas problemātikas apzināšanās nepieciešamību Nīčes darbu lasījumā, un atsegt Nīčes darbu iekšējo struktūru un jēdzienu ...
  • Cilvēka transcendence M. Šēlera un K. Rānera skatījumā 

   Koncjuha, Santa (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā tiek analizēta cilvēka transcendences izpratne M. Šēlera filozofiskajā antropoloģijā un K. Rānera kristīgajā antropoloģijā. Darba gaitā parādīts atšķirīgais un kopīgais šo domātāju pieejā cilvēkam: viņu ...
  • Cilvēka un dzīvnieka nošķīruma ētiskie un juridiskie aspekti. 

   Ādminis, Sandris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Mūsu pašreizējo izturēšanos un morālos spriedumus par dzīvniekiem var dēvēt par neskaidriem un pat pretrunīgiem, taču mēģinājumi atrisināt šo problēmu ar racionālas filosofijas palīdzību nespēj piedāvāt tik drošus rezultātus, ...
  • Cilvēktiesību ētiskie aspekti 

   Treimanis, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba temats ir „Cilvēktiesību ētiskie aspekti”. Darbs sastāv no anotācijas latviešu un angļu valodā, ievada, 8 (astoņām) nodaļām, 5 (piecām) apakšnodaļām, secinājumiem, izmantoto avotu un literatūras ...