Now showing items 221-240 of 1027

  • G.Rasputina vērtējums laikabiedru atmiņās un vēstures literatūrā 

   Leimane, Alise (Latvijas Universitāte, 2014)
   Grigorijs Rasputins jau dzīves laikā kļuva par mitoloģizētu personu, kas atspoguļojās arī laikabiedru atmiņās, kurās parādās vai nu nostāsti par viņu, vai arī attiecīgās personas nostāja pret viņu. Bakalaura darba mērķis ...
  • Galīguma izpratne Ž.P.Sartra un agrīnā M.Heidegera filozofijā. Analītisks salīdzinājums. 

   Stepanova, Olga (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba mērķis ir iepazīties ar divu 20.gs filozofu darbiem – Heidegera Esamību un laiku un Sartra Esamību un nekas, un salīdzināt tajos minētos uzskatus par esamības un galīguma jēdzienien. Heidegers raksturo klātesamību – ...
  • Galveno vērtību un to prioritātes pamatojums Džona Rolsa politiskajā filosofijā 

   Caune, Helmuts (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šis bakalaura darbs pēta veidu, kādā amerikāņu politikas filosofs Džons Rolss pamato cilvēku galveno brīvību svarīgumu un neaizskaramību, kas tiek panākta, piešķirot tām prioritāti. Tiek izsekots Rolsa liberālo uzskatu ...
  • Gatavošanās Spilves kaujai: Zviedrijas armijas apgādes problēmas (1700.gada oktobris – 1701.gada jūlijs) 

   Žagata, Mikus (Latvijas Universitāte, 2012)
   Salīdzinot ar pārējām Baltijas reģiona valstīm, kuras bija ierautas Lielajā Ziemeļu karā vai to teritorijā norita karadarbība, Latvijas historiogrāfija līdz šim nav pievērsusies ne šo notikumu aprakstīšanai, ne izvērtēšanai. ...
  • Gilberta Raila loģiskais biheiviorisms fizikālisma evolūcijas kontekstā 

   Siliņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek risināta atbilde uz jautājumu: vai Gilbertu Railu ir pamats dēvēt par fizikālisma doktrīnas specifiskas pieejas pārstāvi? Šī darba ietvaros tiek aplūkota problēma – Gilberta Raila loģiskā biheivorisma ...
  • Gredzeni Puzes Lejaskroga senkapu arheoloģiskajā materiālā. 

   Elbrete, Anda (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darbā „Gredzeni Puzes Lejaskroga senkapu arheoloģiskajā materiālā”, analizējot 13-17. gs. Puzes Lejaskroga kapsētas četru arheoloģisko izrakumu sezonu rezultātā iegūtos 305 gredzenus, mērķis ir veikt to tipoloģisko ...
  • Grēka aspekti Sērena Kirkegora darbos "Bažu jēdziens" un "Slimība uz nāvi” 

   Ivanova, Karīna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis ir atklāt grēka aspektus Sērena Kirkegora darbos „Bažu jēdziens” un „Slimība uz nāvi”. Bakalaura darbs pievēršas grēka fenomena aplūkojumam, izceļot grēka kvantitatīvo aspektu jeb grēcīgumu, kvalitatīvo ...
  • Gribas jēdziens Augustīna filozofijā. 

   Knoka, Dace (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī pētījuma mērķis ir Augustīna gribas izpratnes sistemātiska atklāšana. Tas tiek sasniegts, analizējot gribas jēdziena funkcijas, t.i., ļaunuma problēmas risinājumu, cilvēka atbildības un taisnīguma jēgas pamatojumu, ...
  • Grieķu algotņi 5.-2.gs.pr.Kr. 

   Kivkucāns, Reinis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Grieķu algotņu tēma iepriekš vairāk pētīta tiešā saistībā ar to ietekmi uz politiskajiem notikumiem, to praktiskajām attiecībām ar darba devējiem, kā arī pētnieki ir pētījuši to sociālos un ekonomiskos aspektus saistībā ...
  • Grupu tiesību izpratne V. Kimlikas filozofijā 

   Bērziņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā darbā kritiski izvērtēta grupu tiesību izpratne Vila Kimlikas filozofijā. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija bija nozīmīgs mēģinājums aizsargāt minoritāšu tiesības. Tomēr cilvēktiesības nav spējīgas atbildēt uz virkni ...
  • Gustava Manteifeļa devums Latgales vietu vēstures pētniecībā 

   Jokste, Ieva (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pētījums veltīts maz analizētam jautājumam, kas saistīts ar Latgales reģiona pagātnes pētniecības pirmsākumiem. Bakalaura darbā, kas balstīts historiogrāfijas analīzē, pētīta 19. gs. Latgalē dzimušā poļu muižnieka Gustava ...
  • Ģenealoģijas attīstība Latvijā: pirmsākumi, izpētes metodes un avoti 

   Blanks, Armands (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs ir veltīts ģenealoģijas izpētei, tās attīstībai Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados un sniegts ieskats par tās attīstības tendencēm mūsdienās. Darbā ir vērsta uzmanība ģenealoģijas izpētes metodēm un pieejamiem ...
  • Ģeogrāfiskās telpas sociālā konstruēšana: Austrumeiropas (vai Orienta) konceptualizācijas piemērs 

   Pogumirska, Veronika (Latvijas Universitāte, 2017)
   Mentālās kartes ir neatdalamā daļa no mūsu domāšanas. Mentālās kartes ietekmē cilvēku subjektīvās vēsturiskās, ģeogrāfiskās un politiskās telpas veidošanu. Šajā darbā es aprakstīšu, kā ar mentālo karšu palīdzību laikmetā ...
  • Ģēnija un mākslas noteikumu savstarpīgums Imanuēla Kanta estētikas filozofijā 

   Vītols, Māris (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbs “Ģēnija un mākslas noteikumu savstarpīgums Imanuēla Kanta estētikas filozofijā” ir veltīts Kanta estētikas filozofijas analīzei. Darbā tiek analizēti nosacījumi, kurus Kants izvirza daiļās mākslas darbu ...
  • Ģimenes attiecību modelis Aristofana komēdijās 

   Hodjačiha, Solvita (Latvijas Universitāte, 2009)
   Senās Grieķijas vēsture ir viens no vispopulārākajiem vēstures izpētes objektiem. Arī šis darbs ir veltīts Senās Grieķijas vēstures pētniecībai. Darba mērķis ir analizēt, kā Aristofāna komēdijās tiek attēlota ģimene un ...
  • Ģimenes lomas atspoguļojums latviešu kristīgajos preses izdevumos (1900. - 1914.) 

   Avotiņa, Anete (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tiek raksturots ģimenes lomas atspoguļojums latviešu kristīgajos preses izdevumos (1900.-1914.). Šī tēma ir nozīmīga un līdz šim nav pētīta. Darba mērķis ir raksturot ģimenes lomas atspoguļojumu kristīgajos ...
  • Hansa-Georga Gadamera filosofiskā hermeneitika un praktiskā filosofija" 

   Putniņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šis bakalaura darbs velīts Hansa-Georga Gadamera filosofiskās hermeneitikas un praktiskās filosofijas tematikas aplūkojumam. Tas darīts, vispirms, aplūkojot vēsturisko un filosofisko kontekstu, kurā iekļaujas Gadamera ...
  • Henrija A. Kisindžera Vīnes sistēmas koncepcija un tās nozīme starptautisko attiecību vēstures pētniecībā. 

   Beķeris, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Vīnes kongress (1814–1815) ir viena no visiespaidīgākajām epizodēm moderno laiku vēsturē. Tas pārveidoja Eiropas karti pēc Napoleona sakāves, kā arī izmainīja starpvalstu attiecību praksi, būtiski ietekmējot visus turpmākos ...
  • Heraldiskās simbolikas attīstība Latvijas teritorijā, 13.-16.gs. 

   Sims, Edgars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba „Heraldiskās simbolikas attīstība Latvijas teritorijā, 13.-16.gs.” uzdevums ir apkopot galveno heraldiskās simbolikas avotu grupu – sfragistisko un numismātisko avotu – piemērus, ar mērķi atspoguļot heraldiskās ...
  • Heraldiskās simbolikas attīstība Livonijā, 13.-16.gs. 

   Sims, Edgars (Latvijas Universitāte, 2020)
   Maģistra darba „Heraldiskās simbolikas attīstība Livonijā, 13.-16.gs.” mērķis ir apkopot un analizēt galveno heraldiskās simbolikas avotu grupu – sfragistisko un numismātisko avotu – piemērus, ar mērķi atspoguļot heraldiskās ...