Now showing items 394-413 of 1027

  • L.Vitgenšteina darba „Loģiski filozofisks traktāts” ontoloģija. 

   Melderis, Harijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā aplūkota Ludviga Vitgenšteina darbā ‘Loģiski filozofisks traktāts’ izklāstītā Loģiskā atomisma koncepcija. Darba mērķis ir noskaidrot ontoloģiskos pieņēmumus, kurus Vitgenšteinam nepieciešami vajadzēja izvirzīt, ...
  • Labais, ļaunais un cilvēka izvēles (Augustīna diskusija ar maniheismu un pelegiānismu). 

   Zadraka, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šī bakalaura darba problemātika ir Augustīna filozofijas diskusija ar maniheismu un pelagiānismu. Rakstot bakalaura darbu mērķis bija izprast kā Augustīna, maniheiešu un pelagiāņu reliģiski filozofiskajās mācībās tiek ...
  • Labdarības biedrības Ķekavas novadā: 1883.- 1905. 

   Strazdiņa, Velta (Latvijas Universitāte, 2011)
   Latviešu pirmo brīvprātīgo sabiedrisko organizāciju izveidošanu 19. gadsimta 60. gados veicināja labdarības etosā balstītā Krievijas impērijas pozitīvā attieksme pret privātiem labdarības un palīdzības pasākumiem ārkārtas ...
  • Laika aspekts mākslas darba izpratnē. 

   Laube, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darbs „Laika aspekti mākslas darba izpratnē: Šarls Bodlērs un Anrī Bergsons” ir uzlūkojams kā mēģinājums risināt jautājumu par to vai laika aspektu aplūkojums un analīze var sniegt jēgpilnu ieskatu mākslas darba ...
  • Laika interpretācija Artura Normena Praiora filosofijā. 

   Smutova, Krista (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā aplūkota Artura Normena Praiora laika loģika. Laiks šeit saprotams kā valodisks fenomens. Tas sadalāms modos un dažādās valodiskās attiecībās, kas to labāk raksturo. Kaut arī ikdienas valodā laiks ir pašsaprotams ...
  • Laika izpratne Huserla fenomenoloģijā 

   Neimane, Zane (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā tiek veikta Edmunda Huserla laika izpratnes analīze un tās salīdzinājums ar divu citu iekšējā laika skatījuma pārstāvju – Augustīna un Heidegera laika koncepcijām, lai parādītu iekšējā laika skatījuma ...
  • Laika pieredzējuma problēma: Augustīns un Bergsons 

   Ābele, Jānis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Galvenā darbā aplūkotā problēma ir indivīda eksistences pašizpratne laika piedzīvošanas procesā. Tā mērķis ir pārbaudīt darba autora izvirzītās hipotēzes pamatotību par cilvēka nespēju pieredzēt laiku kā vienotu fenomenu ...
  • Laikmeta atspoguļojums Rīgas Kinostudijas M/F “Ezera sonāte” un “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un to literārajos pirmavotos 

   Supe, Ilona (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā „Laikmeta atspoguļojums Rīgas kinostudijas m/f „Ezera sonāte” un „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un to literārajos pirmavotos” tiek pētīts, kā septiņdesmitajos gados un astoņdesmito gadu sākumā sabiedrībā ...
  • Laimīga dzīve Ē.Fromma skatījumā. 

   Zilvers, Reinis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Laimīga un veselīga dzīve apzīmē viena procesa divus aspektus. Tā ir pilnvērtīga un plaukstoša indivīda dzīve, kas realizējas apmierinot eksistenciālās vajadzības. Eksistenciālās vajadzības ir specifiskas cilvēka vajadzības, ...
  • Lasīšanas (ne)iespējamība dekonstrukcijas un hermeneitikas kontekstā: Ž. Deridā, P. de Mans, H. G. Gadamers 

   Baklāne, Anda (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darbā autore pētījusi, kā H.G. Gadamera, Ž. Deridā un P. de Mana darbos skatīta teksta lasīšanas un saprašanas problēma, un mēģinājusi parādīt, kas ir tie teorētiskie apsvērumi, kas dekonstrukcijā liek postulēt ...
  • Latgales nacionālā atmoda (19.gs. beigas-1917): kopīgais un atšķirīgais F.Trasuna un F.Kempa uzskatos 

   Strazdiņš, Arnis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Pētījums veltīts vienam no svarīgākajiem Latgales jaunāko laiku vēstures notikumiem – Latgales nacionālajai atmodai, kas hronoloģiski aptver laiku no 19. gadsimta beigām līdz 1917. gadam. Darba mērķis ir raksturot Latgales ...
  • Latgaļu 9. - 12. gadsimta aproces 

   Kuniga, Liene (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir raksturot un analizēt latgaļu 9. – 12. gadsimta aproces. No lielā aproču klāsta analizētas spirālaproces, lentvieda aproces ar iedobiem paplašinātiem galiem, ar puslodveida, ar segmenta, ar zvērgalvu ...
  • Latvieši Ķīnā 1918-1940: skaits, sastāvs, darbība 

   Rode, Nadīna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs veltīts Latvijas historiogrāfijā tikpat kā neaplūkotai tēmai — latviešiem un Latvijas valsts pilsoņiem, kas no 1918. līdz 1940. gadam dzīvoja Ķīnā. Darba mērķis ir atspoguļot informāciju par latviešu skaitu, ...
  • Latviešu bēgļi Zviedrijā (1943–1947) 

   Šulca, Laima (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā tiek pētītas latviešu bēgļu gaitas Zviedrijā laika posmā no 1943.-1947.gadam, īpašu uzmanību pievēršot to ekonomiskajām un politiskajām problēmām. Norādītajā laika periodā Zviedrija kļuva par patvēruma zemi bēgļiem ...
  • Latviešu dejas vieta sabiedrībā un kultūrā: horeogrāfa Harija Sūnas anketu kolekcijas (1965-1994) analīze 

   Gailīte, Elīna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darba „Latviešu dejas vieta sabiedrībā un kultūrā: horeogrāfa Harija Sūnas anketu kolekcijas (1965–1994) analīze” mērķis ir apkopot un pēc iespējas plašāk izanalizēt H. Sūnas savāktos līdz šim nepētītos materiālus, ...
  • Latviešu izglītības iestādes Jelgavā no 1920. līdz 1940. gadam 

   Melderis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2020)
   Izglītības iestāde sniedz ieguldījumu sabiedrības labklājībā un inteliģences veidošanā. Jelgavā latviešu izglītības iestādes pulcēja daudz erudītu skolotāju un mācībspēku. Krievijas impērijas izglītības sistēma, kura tika ...
  • Latviešu jūrniecība trimdā (1944-1987): kuģi, jūrnieki, organizācijas 

   Beitlers, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs ir pirmais mēģinājums Latvijas vēstures literatūrā (vismaz autora apzinātajā tās daļā) aplūkot tādu Latvijas un latviešu nācijas vēstures fenomenu kā latviešu jūrniecība trimdā, kas ietver kādreizējo Latvijas ...
  • Latviešu kultūras dzīve Cēsīs 1919.-1934.g. 

   Ločmele, Annija (Latvijas Universitāte, 2020)
   Pilsētu vēsture Latvijā ir viena no vismazāk apskatītajām un pētītajām tēmām. To pētniecībai līdz šim, galvenokārt, pievērsušies novadpētnieki. Starpkaru perioda laikā par kultūras aktivitāšu tendencēm informācija ir grūti ...
  • Latviešu kultūras dzīve Rēzeknē (1920-1940): Rēzeknes Latviešu biedrības "Tautas pils" piemērs 

   Melne, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Latviešu kultūras dzīves uzplaukums Latgalē bija iespējams tikai pēc 1920. gada, kad tās teritorija tika atbrīvota un kļuva par pilnvērtīgu Latvijas valsts sastāvdaļu. Pētījuma mērķis ir raksturot lielākās pilsētas kultūras ...
  • Latviešu kultūras dzīve Rēzeknē (1920.-1934.g.) 

   Melne, Laura (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba mērķis ir raksturot latviešu kultūras dzīves izpausmes Rēzeknē no 1920. līdz 1934. gadam. Ņemot vērā galvenās iestādes un organizācijas, kas realizēja kultūras dzīvi, atsevišķi tiek aplūkota kultūras dzīve ...