Now showing items 718-737 of 960

  • Radikālās pretestības formas PSRS valdošajam režīmam Latvijas ebreju sabiedrībā 1970. gadu sākumā: Ļeņingradas – Rīgas prāvu prizma. 

   Aļeksejeva, Olga (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba „Radikālās pretestības formas PSRS valdošajam režīmam Latvijas ebreju sabiedrībā 1970. gadu sākumā: Ļeņingradas – Rīgas prāvu prizma” mērķis ir izpētīt Latvijas ebreju sabiedrības izpausmes pretestības ...
  • “Raganu vesera” idejas teorijās par burvjiem un raganām Latvijā: P.Einhorns un H.Samsons. 

   Ēre, Inga (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs ir par ‘’Raganu Vesera’’ idejām teorijās par burvjiem un raganām Latvijā, tiek sniegts apraksts par H. Samsona un P. Einhorna darbos sniegto pamatojumu šīm raganu vajāšanām un tiek aplūkots kādi Eiropā plaši pazīstami ...
  • Rakstības koncepcija post-strukturālismā 

   Kazakovs, Kirils (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kas ir rakstība un ka tas ietekme modernu domu. Kur ir meklējami rakstības avoti, un kāpēc bezapziņai piemīt valodisks un protokoli-rakstītas formas. Kāpēc dekonstrukcija, ka arī struktūras struktūra ir diskreditētās kā ...
  • Rakstu un mākslas kameras darbība Kārļa Ulmaņa režīma laikā: 1938.-1940. 

   Lodziņš, Roberts (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Rakstu un mākslas kameras darbība Kārļa Ulmaņa režīma laikā: 1938.-1940.” aprakstīta kultūras dzīve Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā, kā arī tiek sniegts uzsvars uz kameru sistēmu, it īpaši bakalaura ...
  • Ramas muižas vēsture un arhitektūra, 1884.-1991. 

   Plūksnis, Jorens (Latvijas Universitāte, 2016)
   Līdz šim tikai atsevišķos darbos apskatīta Ramas muižas vēsture, turklāt samērā īsi un virspusēji. Tāpēc šajā gadījumā tas uzliek augstāku atbildību pret korektu un iespējami padziļinātāku pētāmās problēmas atspoguļojumu. ...
  • Realitātes analīze Ž. Bodrijāra darbos 

   Fokerote, Ance (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā aplūkota franču sociologa un kultūrteorētiķa Žana Bodrijāra (1929) realitātes interpretācija, kas atklājas simulakru, simulācijas un hiperrealitātes skaidrojumā. Realitātēs skaidrojuma pamatā ir semiotisks ...
  • Reliģiju politika LPSR (1953-1959): baptistu un adventistu konfesiju piemērs 

   Brūnava, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   .Bakalaura darbā tiek apskatīta reliģiju politika LPSR 1953.-1959., tās īstenošanas struktūra un darbības veidi. Kā piemērs šīs politikas raksturošanai skatītas baptistu un adventistu konfesijas. Darba pamatā ir vairāku ...
  • Reliģiju politika LPSR (sešdesmito gadu vidus – astoņdesmito gadu sākums): baptistu piemērs 

   Brūnava, Madara (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā skatīta reliģiju politika LPSR, padziļināti skatot L. Brežņeva varas gadus. Politikas raksturošanai izvēlēta baptistu konfesija, kurā norisinās būtiskas pārmaiņas. Darba pamatā ir vairāku veidu avotu materiālu ...
  • Reliģiskā leģitimācija un motivācija Homēra eposā 

   Sniedze, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt Homēra eposu jautājumos, kas attiecās uz reliģisko leģitimāciju un motivāciju. Caur padziļinātu avotu izpēti tiks sniegts, iespēju robežās visaptverošs, ieskats Homēra laiku sabiedrībā, ...
  • Reliģiski – filosofiskie jautājumi J. Poruka daiļradē. 

   Šulce, Madara (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā „Reliģiski – filosofiskie jautājumi J. Poruka daiļradē” tiek aplūkoti Jāņa Poruka daiļrades filosofiskie aspekti. Jānis Poruks (1871 – 1911) ir viens no ievērojamākajiem romantisma pārstāvjiem latviešu ...
  • Reliģiskie un ētiskie motīvi E. Virzas daiļradē 

   Kaļinka, Agnese (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mana bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Reliģiskie un ētiskie motīvi Edvarta Virzas daiļradē”. Darbā vairāk uzmanības veltīju tam, kādu vietu Virzas uzskatos ieņem latviešu tradīcijas, ticējumi. zinības, kā arī senču ...
  • Renesanses laikmeta historiogrāfiskās tradīcijas 16.gadsimta angļu vēsturnieku darbos 

   Kovaļova, Darja (Latvijas Universitāte, 2017)
   Par Renesanses laikmeta sākumu Anglijā ir pieņemts uzskatīt Tjudoru dinastijas nākšanu pie varas 1485.gadā. Pateicoties humānisma vēsmām, periods atnesa ievērojamas pārmaiņas daudzās dzīves sfērās. Transformāciju piedzīvoja ...
  • Reproduktīvās klonēšanas ētiskie aspekti. 

   Urbāne, Dārta (Latvijas Universitāte, 2011)
   Reproduktīvā klonēšana ir viena no jaunākajām zinātnes inovācijām. Klonēšanas būtība ir radīt kādas būtnes ģenētiski identisku indivīdu. Klonēšana ir specifiska reproduktīvā metode, tādēļ tā ir izraisījusi ievērojamu skaitu ...
  • Rietumvalstis un naftas faktors 20.gs. 70. gados. 

   Kovaļa, Anna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba izpētes mērķis ir, pamatojoties uz vēstures avotiem un literatūru, izanalizēt un atklāt, kādu iespaidu atstāja naftas faktors uz starptautisko situāciju un Rietumvalstu ekonomiku, politiku un sabiedrisko noskaņojumu ...
  • Riņķsaktu valkāšanas tradīcijas Kurzemes vēsturisko laiku apbedījumos 

   Untule, Una (Latvijas Universitāte, 2015)
   Vēsturisko laiku riņķsaktu pētniecībā Latvijā līdz šim vairāk runāts par to tipoloģiju un ornamentu uz tām. Līdz ar to šī darba ietvaros lielāks uzsvars būs likts uz to lietojumu un izvietojumu apbedījumos. Maģistra darba ...
  • Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīcas darbība no 1958.-1991.gadam 

   Švēde, Māra (Latvijas Universitāte, 2016)
   PSRS rūpniecības vēsture ir interesanta un maz pētīta nozare, kas aktuāla arī mūsdienās, jo sekas atstājušas ietekmi ne tikai uz ekonomiku, bet arī uz lielas sabiedrības daļas domāšanas veidu. Tādēļ nepieciešami jauni ...
  • Rīgas apkārtnes muižu attēlojums J.K. Broces “Zīmējumos un aprakstos” 

   Piļka, Aija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba ietvaros tiek veikts pētījums un veidots koptēls par Rīgas apkārtnes muižām, pamatojoties pedagoga, vēsturnieka, novadpētnieka J.K.Broces zīmētajiem, aprakstītajiem un apkopotajiem materiāliem no 1771. gada ...
  • Rīgas arhitektūras mantojuma aizsardzības jautājumi Latvijas preses izdevumos starpkaru posmā 

   Obodova, Sandra (Latvijas Universitāte, 2017)
   Rīgas arhitektūras daudzveidība un izteiksmīgums ir tas, kas piesaista uzmanību Vecrīgai. Vecrīga kā pilsētbūvnieciskais ansamblis ir augstu novērtēta. Rīgas pilsēta pirmajos pēckara gados sāka formēties kā pilsētas ...
  • Rīgas bīskapa Alberta tēls vēsturiski zinātniskā un publicistikā interpretācijā 20.-21. gs. 

   Rokpelne, Liene (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba nosaukums ir „Rīgas bīskapa Alberta tēls vēsturiski zinātniskā un publicistiskā interpretācijā 20.-21. gs.” Bīskapa Alberta darbībai Latvijas vēstures kontekstā ir pievērsta liela uzmanība, taču maz uzmanības pievērsts ...
  • Rīgas Centrālcietums 1919.-1930.: personālsastāvs 

   Stroža, Anna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pētījums ir veltīts līdz šim latviešu historiogrāfijā nepētītajai tēmai par darbinieku personālsastāvu ieslodzījuma vietās Latvijas Republikā starpkaru periodā, konkrētāk, Rīgas Centrālcietumā. Bakalaura darba mērķis ir ...