Now showing items 1017-1027 of 1027

  • Zemgales arheoloģiskā pētniecība (19. gs. - 2006.) 

   Jantons, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Zemgales senvietu arheoloģiska izpēte aizsākās 19. gadsimtā. Līdz Latvijas neatkarības iegūšanai ar arheoloģisko pētniecību galvenokārt nodarbojās vācbaltu profesori, mācītāji un citi aizvēstures entuziasti. Latvijas ...
  • Ziemas sporta veidi Latvijā 1920.-1940. 

   Upens, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba tēma ir ziemas sporta veidi Latvijā no 1920. līdz 1940. gadam. Darba mērķis ir pētīt ziemas sporta veidu galvenās attīstības tendences 20. gadsimta 20. un 30. gados Latvijā, un to virzienus. Darbā tiek ...
  • Ziemeļlatgales atbrīvošana 1920.g. janvārī – februārī: militārās operācijas norise 

   Burga, Māris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā tiek apskatīta Ziemeļlatgales atbrīvošanas operācija – daļa no pēdējā un vismazāk pētītā Latvijas Neatkarības kara posma – Latgales atbrīvošanas. Tikai pēc Latgales atbrīvošanas kļuva iespējama visu latviešu apdzīvoto ...
  • Ziemeļlatvijas brigādes militārā darbība 1919. gada janvārī - jūnijā. 

   Joņins, Reinis (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir apskatīt un izanalizēt Ziemeļlatvijas brigādes kaujas darbības laika posmā no 1919. gada janvāra līdz 1919. gada jūnijam. Darbā izvirzītie uzdevumi ir, noskaidrojot apstākļus, kas sekmēja vai bremzēja ...
  • Zināšanas kā „Pamatots Patiess Uzskats”: Trīsdaļīgās zināšanu teorijas konceptuāla analīze 

   Ābelis, Viesturs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Tradicionālais zināšanu skaidrojums, kas definē zināšanas kā pamatotu patiesu uzskatu, ir izrādījies nepietiekams. Edmunds Getjērs un citi epistemologi, kas sekojuši Getjēram pa pēdām, ir parādījuši, ka ir iespējami daudzi ...
  • Zināšanas un diskurss Mišela Fuko darbos 

   Juhņēviča, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šajā darbā tiek aprakstīta un analizēta franču domātāja Mišela Fuko izpratne par zināšanām un diskursu. Šī izpratne tiek savienota ar Fuko varas analīzi, lai parādītu, ka autora arheoloģijas posma idejas kalpo kā labs ...
  • Zināšanas Vitgenšteina “Filosofiskajos pētījumos” un “Par drošticamību” 

   Vilciņš, Reinis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba mērķis ir, aplūkojot Vitgenšteina zināšanu izpratni “Filozofisko pētījumu” periodā un darbā “Par drošticamību”, argumentēt par labu idejai, ka darbā “Par drošticamību” Vitgenšteins nenovēršas no savas ...
  • „Zināšanas” jēdziena konceptuāla analīze vēlīnā Vitgenšteina filosofijā 

   Vilciņš, Reinis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šajā bakalaura darbā tiek pētīta ‘zināšanas’ jēdziena noteiksme L. Vitgenšteina vēlīnajā filosofijā, galveno uzmanību pievēršot darbam „Par drošticamību”. Darbā mēģināts parādīt, kādās attiecībās, pēc Vitgenšteina domām, ...
  • Zināšanu konstituēšanās problēma M. Fuko filozofijā 

   Plūme, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Zināšanu konstituēšanās pamatojums M.Fuko filozofijā tiek meklēts trīs virzienos – zināšanu arheoloģijā, zināšanu ģenealoģijā un zinātgribā. Zināšanu arheoloģijas ietvaros M.Fuko nodarbojas ar epistēmi un vēsturisko a ...
  • Zinātnes autoritāte un tās kritika: zinātnes ideoloģizācijas formas 

   Krimels, Rafaels (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darba temats: „Zinātnes autoritāte un tās kritika: zinātnes ideoloģizācijas formas”. Bakalaura darba mērķis: kritiski izvērtēt zinātnes ideoloģizācijas formas, to ētiskās problēmas, trūkumus un iespējamos ieguvumus ...
  • Zirgu sporta attīstība Latvijā starpkaru periodā 

   Miķelsone, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījums ir veltīts līdz šim historiogrāfijā neaplūkotai tēmai – zirgu sporta attīstībai Latvijā starpkaru periodā. Darba mērķis ir izpētīt zirgkopības un zirgu sporta attīstību Latvijā no 1919. – 1940. g., analizējot ar ...