Now showing items 19553-19572 of 34639

  • N,O-diacilhidroksilamīnu dinamisko kombinatoriālo bibliotēku izveidošana ūdens vidē 

   Rasiņa, Dace (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbā pētīta O-acilhidroksāmskābju pāracilēšanās reakcija ūdens vidē kā potenciālā apgriezeniskā reakcija dinamisko kombinatoriālo bibliotēku (DKB) izveidošanai. Pārbaudīta šādas bibliotēkas piemērotība enzīmu – ogļskābes ...
  • N-(2-Hidroksietil)-1,2,3,4-tetrahidro(izo)hinolīna un 4-metil-5-hidroksietiltiazola alkilatvasinājumu sintēze 

   Kazačonoka, Gaļina (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā izpētītas 1,2,3,4-tetrahidro(izo)hinolīna un 4-metiltiazola alkilatvasinājumu iegūšanas metodes, izmantojot alkilhalogenīdus kā alkilējošos aģentus. Alkilēšanas reakcijas veiktās dažādos reakcijas apstākļos, noteikts, ...
  • N-[(1-metil-3N-imidazolio)-propān-1-sulfonil]-N-C4-nitrobenzoil)-imīda iegūšanas un attīrīšanas metodes izstrāde 

   Paulausks, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2017)
   N-[(1-metil-3N-imidazolio)-propān-1-sulfonil]-N-C4-nitrobenzoil)-imīda iegūšanas un attīrīšanas metodes izstrāde. Paulausks A., zinātniskais vadītājs Dr. Chem Podjava A. Bakalaura darbs, 43 lapas, 5 attēli, 6 tabulas, 31 ...
  • N-Acilsulfonamīdi kā virzošās grupas rutēnija katalizētās anelēšanas reakcijās 

   Petrova, Elīna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Petrova E., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm. Jirgensons A. Maģistra darbs, 41 lappuse, 30 attēli, 4 tabulas, 33 literatūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. Maģistra darbā pētīti N-acilsulfonamīdi rutēnija katalizētās ...
  • N-Arilbenzamīdu jodatvasinājumu dzelzs katalizētā ciklizācija 

   Reinfelds, Matīss (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā ir pārbaudīta iespēja sintezēt fenantridin-6(5H)-onus no benzoskābes amīdu jodatvasinājumiem radikāļu tipa reakcijā, lietojot jaunākos diarilsaites veidošanas apstākļus.
  • N-Daļiņu Simulācija 

   Egle, Elvis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Elvja Egles kvalifikācijas darbā „N-Daļiņu Simulācija” tika izstrādāta simulācijas programma, kura attēlo lādētu daļiņu kustības savā starpā. Tika izmantota OpenGL bibliotēka, lai varētu izveidot daļiņu attēlojumu 3-D ...
  • N-gramu modeļi sabalansētam latviešu valodas teksta korpusam 

   Pole, Sandra (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā aplūkoti un salīdzināti n-gramu visbiežāk lietotie valodas modeļi, kā arī noteikts vispiemērotākais modelis n-gramu varbūtību aprēķināšanai. Praktiskajā darba daļā tiek noteikti visbiežāk lietotie n-grami latviešu ...
  • N-Hidroksisulfonamīdu atvasinājumu iegūšana 

   Belaševa, Katrina (Latvijas Universitāte, 2010)
   N-HIDROKSISULFONAMĪDI, N-HIDROKSISULFONAMĪDU IEGŪŠANAS METODES, NITROKSILS. Tika veikta N-hidroksisulfonamīdu atvasinājumu iegūšanas metodoloģijas izstrāde, izmantojot H2N-OTHP. Savienojumu struktūra tika pieradīta ar ...
  • N. Gumiļova poētiskais tēzaurs dzejoļu krājumā „Kolčan”. 

   Ļebedevs, Ivans (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs ir veltīts krievu dzejnieka N. Gumiļova tēlu sistēmai dzejoļu krājumā „Kolčan”. Tēlu sistēmas būtisks fragments ir sakārtots autora vārdnīcas veidā, sekojot izstrādātai klasifikācijas shēmai, kur ietilpst ...
  • N. Ļeskova Ziemas svētku stāsta specifika. 

   Cimbaļuks, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2016)
   N. Ļeskova Ziemas svētku stāsta specifika, bakalaura darbs, 60. lapp. – Rīga, 2016. g. Šis pētījums veltīts žanra pamatpazīmju atklāšanai, kas raksturīgas N. Ļeskova Ziemsvētku stāstiem. Analīzes materiāls ir N. Ļeskova ...
  • Nabadzība kā bērnu sociālās atstumtības risks skolās 

   Barovska, Līna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darba mērķis ir teorētiski pētīt un empīriski analizēt nabadzību kā bērnu sociālās atstumtības risku skolās. Diplomdarbā tiek analizēta nabadzības definīcija, ko sevī ietver nabadzība, kādas cilvēku grupas vairāk pakļautas ...
  • Nabadzība pasaulē un ANO rekomendācijas tās apkarošanai 

   Bulatčika, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Anastasija Bulatčika – Nabadzība pasaulē un ANO rekomendācijas tās apkarošanai. Nabadzība ir ļoti aktuāla problēma pasaulē. Vienmēr pastāvēja, ir un pastāvēs nabadzīgo iedzīvotāju kopas. Nabadzība ir sastopama, visos ...
  • Nabadzība pasaulē un ANO rekomendācijas tās apkarošanai 

   Juhņeviča, Stella (Latvijas Universitāte, 2010)
   Diplomdarba autore ir Stella Juhņeviča Diplomdarba zinātniskais vadītājs ir Latvijas Universitātes lekt. I. Kalniņa Diplomdarba temats ir „Nabadzība pasaulē un ANO rekomendācijas tas apkārošanai”. Diplomdarba darba mērķis ...
  • Nabadzība un sociālā atstumtība Eiropas Savienībā 

   Svirska, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2010)
   Eiropas Savienība ir viena no bagātākajām pasaules daļām, tomēr joprojām 17 % eiropiešu nav pietiekamu līdzekļu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Nabadzība un sociāla atstumtība ir viena no mūsdienu aktuālākajam ...
  • Nabadzības apzīmējumi angļu valodā 

   Možaikina, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba “Nabadzības apzīmējumi angļu valodā” mērķis ir izpētīt nabadzības apzīmējumus angļu valodā izcelsmi, īpašu uzmanību pievēršot to izcelsmei un lietojumam. Pētījuma teorētiskajā daļā sniegts ieskats etimoloģijas ...
  • Nabadzības diskurss Latvijas presē 20. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā 

   Kirša, Kristiāna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba mērķis ir atklāt nabadzības diskursa konstrukciju un tā saturu Latvijas presē 20. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā. Teorētiskajā daļā tiek aplūkots nabadzības kā sociālās stratifikācijas prakses jēdziens, ...
  • Nabadzības izraisītie socializācijas riski un to mazināšanas iespējas Kurzemes rajona sociālajā dienestā. 

   Mālmane, Anda (Latvijas Universitāte, 2008)
   Diplomdarbā „Nabadzības izraisītie socializācijas riski un to mazināšanas iespējas Kurzemes rajona Sociālajā dienestā” atspoguļoti nabadzības socializācijas riski un sociālpedagoģiskās darbības nabadzības risku mazināšanā ...
  • Nabadzības izraisīto seku mazināšana vispārizglītojošās skolās 

   Vitišina, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Parasti katrai lietai, parādībai ir sava pozitīvā un negatīvā puse, īpašības, bet to nevar teikt par sociālo parādību kompleksu, ko dēvē par nabadzību, jo nabadzība nesatur neko pozitīvu. Nabadzība ir sastopama katrā ...
  • Nabadzības raksturojums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās samazināšanas iespējas 

   Valpētere, Aiga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Aiga Vaitkuna – Nabadzības raksturojums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās samazināšanas iespējas. Nabadzība ir viena no aktuālākajām sabiedrības problēmām ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Vienmēr ir un būs nabadzīgo ...
  • Nabadzības riska ietekmējošo faktoru analīze 

   Ketova, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kristīne Ketova - „Nabadzības riska ietekmējošo faktoru analīze”. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikuma. Nabadzība katrā valstī ir citādāk definējama, un ir viena no ...