Show simple item record

dc.contributor.advisorLazdiņa, Solvitaen_US
dc.contributor.authorŠmaukstele, Mārīteen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:01:44Z
dc.date.available2015-03-23T13:01:44Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other2448en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10069
dc.description.abstractMūsdienu sabiedrībā ir izveidojušies apstākļi, kad arvien straujākā dzīves tempā par vienu no cilvēka nepieciešamībām tiek izvirzīta prasme pielāgoties situācijai. Maģistra darba ‘’Interešu izglītības darba vadība bērnu prasmju attīstības sekmēšanai’’ pētījuma objekts ir interešu izglītība valstī, kur pētīts bērnu prasmju attīstības vadības process. Izvirzītais pētījuma mērķis - teorētiski pamatot un empīriski pārbaudīt bērna prasmju attīstības vadības modeļa nepieciešamību interešu izglītībā, ko autore veic izvērtējot interešu izglītības vadītāja pozīciju no diviem aspektiem: interešu izglītības vadītājs pedagogs un interešu izglītības iestādes vadītājs. Eiropas Savienības vadošās pamatnostādnes un izglītības galvenās vadlīnijas Latvijā izvirza nākotnē nepieciešamību pēc zinoša un prasmīga jaunā cilvēka - ar dzīvesprasmju pieredzi un gatavību pašizglītoties mūžīgi. Pašreizējā situācija valstī varētu liecināt par jauniešu negatavību īstenot izvirzītos mērķus, jo pietrūkst motivācijas mācīties un nepietiekams iespēju nodrošinājums attīstīt savas spējas un prasmes interesei atbilstošās nodarbībās brīvajā laikā. Savukārt, straujais dzīves temps prasa pieredzi, lai orientētos un spētu aizstāvēt savu viedokli un produktīvi darboties. Tādēļ darba autore uzskatīja par nepieciešamu pētīt prasmju attīstību interešu izglītībā, lai izprastu un izsekotu attīstības procesiem un mijsakarībām jau no bērnības un novērtētu pieaugušo atbildības – skolā, ģimenē un interešu izglītībā. Darbā tika izmantotas izpētes metodes - zinātniskā literatūra un dokumenti, aptauja, gadījumu un ekspertu analīzes, kā arī pielietota pieredzes analīze, novērošana, lai noskaidrotu izglītības un interešu izglītības mijsakarības un raksturotu interešu izglītības nozīmi bērnu prasmju attīstībā. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, kur teorētiskajā daļā ir piecas daļas: pirmajā daļā autore raksturo Eiropas Savienības pamatnostādni izglītībā un ietekmi uz interešu izglītību, otrajā daļā tiek skaidrots izglītības termins, Latvijas sistēmas galvenās vadlīnijas, situācija un interešu izglītības loma tajā. Trešajā daļā tiek analizēta interešu izglītība kā būtisks atbalsts bērna attīstībā un ceturtā daļā autore pēta bērna prasmes un to attīstību. Piektajā nodaļā-tiek analizēta prasmju attīstīšana interešu izglītības ietvaros. Praktiskajā daļā tika apkopoti pētījuma dati un iegūta informācija. Darba noslēgumā darba autore veica secinājumu, par interešu izglītības nepieciešamību bērna attīstībā, izstrādāja trīs shēmas interešu izglītības vadītājiem darbam ar bērniem un izglītības iestādes vadībai. Autore cer, ka apkopotās atziņas varētu rosināt interesi un jaunu pieeju bērnu prasmju attīstībai.en_US
dc.description.abstractDynamic development processes in modern society requires ability to adapt quickly and to act at a speed. The research object of Master’s work “Management of Interests Education to Develop Children Skills” is education of interests in Latvia and management of children skills development. The goal of paper is to find out and substantiate management model for children skills development of interests’ education. Author evaluates the manager’s position through two aspects: pedagogue - manager of interests’ education and manager of education institution. Basic statements of European Union and main guidelines of education in Latvia highlight necessity for knowledgeable and skilled new generation striving for lifelong learning. Current situation in Latvia gives evidence that the young generation is not still willing to implement nominated objectives because of lack of motivation to learn and insufficient provision to develop skills and talents in leisure time. However, dynamic life speed requires experience in order to stand up one’s own point of view and work in efficient way. Therefore, author considers need to study children skills development in interests education in order to understand personality’s development processes and causal relationship from childhood. Methods used in work are scientific literature and documents, opinion survey, case studies and expert opinions, as well as authors’ own experiences. Work consists of two parts – theoretical justification and practical part. Theoretical justification is based on education documents of European Union and Latvian education system where interests’ education for children development included. Practical part includes research data and information from experience. In closing part author makes conclusions about need to develop children skills in interests’ education, coming forward with three schemes for managers of educational institutions in order to contribute in children development in modern society. Author believes that summarized findings will encourage managers to perform new approach to develop children skills.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleInterešu izglītības procesa vadība bērna prasmju attīstības veicināšanai.en_US
dc.title.alternativeThe management of the interest education process for developing the child's skills.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record