Show simple item record

dc.contributor.advisorRaževa, Astrīdaen_US
dc.contributor.authorKundziņa-Ruža, Viktorijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:19Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:19Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other3113en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10359
dc.description.abstractDiplomdarbā ievietotas 8 shēmas un 11 tabulas. Teorētiskajā daļā tika pielietoti latviešu un krievu teorētiķu citāti, domas par sociālpedagoģisku darbību ar pusaudžiem no riska ģimenēm. Teorētiskajā daļā tika apskatīti sekojošie jautājumi: 1) ģimene – galvenais sociālais institūts; 2) riska ģimenes jēdziens; 3) riska ģimenes ietekme uz pusaudžu sociāli-psiholoģisko attīstību; 4) resocialzācijas jēdziens; 5) sociālā pedagoga komandas darbs pusaudžu resocializācijā; 6) sociālā pedagoga darbs pusaudžu resocializācijā. Darbā tika veikta Maļinovas pamatskolas riska ģimeņu un bērnu izpēte. Tika izveidotas un realizētas pusaudžu resocializācijas programmas. Izpētes gaitā tika noteikti riska ģimeņu vecāku sociālie deficīti: izglītība, bezdarbs, zems kultūras līmenis. Pusaudžiem tika noskaidrots, ka piemīt dažādi socializācijas deficīti: mācību motivācijas trūkums, problēmas ar veselību, augsta agresivitātes pakāpe, saskarsmes kultūras zems līmenis, negatīvā attieksme pret fizisko darbu, nepietiekošā dzīves motivācija. Resocializācijas gaitā tika uzlabota situācija ar skolas kavējumiem, tika sniegta psihologa palīdzība, samazinājās agresivitātes pakāpe, uzlabojās situācija ar skolas kavējumiem. Šī tēma pašreiz mūsu valstī ir ļoti aktuāla, jo ar katru gadu riska ģimeņu paliek arvien vairāk un diemžēl ne no valsts puses, ne sociālās institūcijas pašreiz neievērš šai problēmai nepieciešamas uzmanības.en_US
dc.description.abstractThe diploma work contains 84 pages. There are 8 diagrams and 11 tables in the work. Latvian and Russian theoretic citations and opinions on social pedagogical work with teenagers from families at risk are used at theoretical chapter. The following questions are viewed in the theoretical chapter: 1)family is the main social institution; 2)conception of family at risk; 3)family at risk impact at teenagers’ social-psychological development; 4)conception of resocialization; 5)social pedagogical team work in resocialization of teenagers; 6)social pedagogue work for teenagers’ resocialization. The research of Malinovas elementary school families at risk is made in the work. The resocialization programs for teenagers were organized and carried out. During the process of research the social deficits of parents from families at risk were defined: education, unemployment, low cultural level. It was clarified the socialization deficits of teenagers: the absence of scholastic motivation, health problems, high level of aggressiveness, low level of communicative culture, negative attitude to physical work, insufficient life motivation. During the period of resocialization the situation with school non-attendance were improves, the psychological assistance were offered, the aggressiveness level decreased. This theme is very outstandingl in our state, because of increasing of families at risk every year; unfortunately neither state nor social institutions at present moment pay essential attention to this problem.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSociālais pedagogs [fakultāte]en_US
dc.titleSociālā pedagoga darbība riska ģimeņu resocializācijā.en_US
dc.title.alternativeActivities of the social pedagogue in resocialization of the risk group families.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record