„Baltu Filoloģija” publicē pētnieciskus darbus visās baltu valodniecības jomās, kā arī rakstus par citu tematiku, kas var interesēt baltistus. Tas ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Visus iesniegtos rakstus pirms to publicēšanas recenzenti novērtē un akceptē.

"Baltu Filoloģija" publishes research studies in all areas of Baltic Linguistics and papers on non-Baltic subjects of interest to Balticists. "Baltu filoloģija" is a fully refereed journal with an international panel of referees. All articles submitted are assessed by our referees before being accepted for publication.

ISSN 1691-0036. DOI: https://doi.org/10.22364/bf

------------------------------

Recent Submissions

View more