ESF projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” Nr.2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087 grāmatas.

Recent Submissions

 • Zaļās zemes dievsunīšu un likteņa līdumnieku laiki 

  Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
  Literatūrsocioloģiskā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieki šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas ...
 • Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve 

  Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
  Grāmatā iekļautie literārie darbi izseko kādas reālas viensētas “dzīvei” iespējami plašā laika periodā — visā tās mūža garumā, atklājot viensētu kā laiktelpu, ko skāruši dažādi Latvijas vēstures notikumi, aptverot tās ...
 • Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai 

  Hanovs, Deniss (Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012)
  Pētījums ir veltīts Latvijas integrācijas politikā maz pētītai dimensijai - Latvijas pašvaldību integrācijas un kultūru dažādības politikai. Balstoties uz piecu Latvijas pašvaldību darbības analīzi ekonomiskās krīzes laikā, ...
 • Latviešu ģeolingvistikas etīdes 

  Trumpa, Edmunds (Rīga : Zinātne, 2012)
  "Latviešu ģeolingvistikas etīdēs" pētīta ar ģeolingvistiku jeb areālo lingvistiku saistītā dialektu, administratīvi teritoriālo un draudžu robežu problemātika. Grāmatas trijās nodaļās ir skarti diezgan atšķirīgi ģeolingvistiskās ...
 • Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos 

  Unknown author (Rīga : Zinātne, 2012)
  Krājuma autori tiecas papildināt lauku attīstības stratēģiski taktisko kvantitatīvo redzējumu "no augšas" ar kvalitatīviem ikdienišķi dzīvotās dzīves portretiem "no apakšas". Krājumā atspoguļojas centieni pēc iespējas ...
 • Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām nākotnēm 

  Dzenovska, Dace (Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012)
  Monogrāfijā aizbraukšana skatīta nevis kā izolēta parādība, no kuras izriet politikas mērķis apturēt aizbraukšanu un pagriezt cilvēku plūsmu pretējā virzienā, bet gan kā kompleksu darbību kopums, kuru analizējot uzmanība ...
 • Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums 

  Cimdiņa, Agnese; Raubiško, Ieva (Rīga : Zinātne, 2012)
  Šajā empīriski bagātajā monogrāfijā caur kultūras un sociālās antropoloģijas prizmu niansēti aprakstītas un analizētas šodienas dzīves un darba dažādās izpausmes, iespējas un ierobežojumi Latvijas laukos un to daudzējādās ...