Now showing items 1-7 of 7

  • Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām nākotnēm 

   Dzenovska, Dace (Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012)
   Monogrāfijā aizbraukšana skatīta nevis kā izolēta parādība, no kuras izriet politikas mērķis apturēt aizbraukšanu un pagriezt cilvēku plūsmu pretējā virzienā, bet gan kā kompleksu darbību kopums, kuru analizējot uzmanība ...
  • Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums 

   Cimdiņa, Agnese; Raubiško, Ieva (Rīga : Zinātne, 2012)
   Šajā empīriski bagātajā monogrāfijā caur kultūras un sociālās antropoloģijas prizmu niansēti aprakstītas un analizētas šodienas dzīves un darba dažādās izpausmes, iespējas un ierobežojumi Latvijas laukos un to daudzējādās ...
  • Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos 

   Unknown author (Rīga : Zinātne, 2012)
   Krājuma autori tiecas papildināt lauku attīstības stratēģiski taktisko kvantitatīvo redzējumu "no augšas" ar kvalitatīviem ikdienišķi dzīvotās dzīves portretiem "no apakšas". Krājumā atspoguļojas centieni pēc iespējas ...
  • Latviešu ģeolingvistikas etīdes 

   Trumpa, Edmunds (Rīga : Zinātne, 2012)
   "Latviešu ģeolingvistikas etīdēs" pētīta ar ģeolingvistiku jeb areālo lingvistiku saistītā dialektu, administratīvi teritoriālo un draudžu robežu problemātika. Grāmatas trijās nodaļās ir skarti diezgan atšķirīgi ģeolingvistiskās ...
  • Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai 

   Hanovs, Deniss (Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012)
   Pētījums ir veltīts Latvijas integrācijas politikā maz pētītai dimensijai - Latvijas pašvaldību integrācijas un kultūru dažādības politikai. Balstoties uz piecu Latvijas pašvaldību darbības analīzi ekonomiskās krīzes laikā, ...
  • Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Grāmatā iekļautie literārie darbi izseko kādas reālas viensētas “dzīvei” iespējami plašā laika periodā — visā tās mūža garumā, atklājot viensētu kā laiktelpu, ko skāruši dažādi Latvijas vēstures notikumi, aptverot tās ...
  • Zaļās zemes dievsunīšu un likteņa līdumnieku laiki 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Literatūrsocioloģiskā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieki šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas ...