Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Balklavs, Arturs; Barzdis, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Blūms, Jānis; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Jaunbergs, Jānis; Jurģītis, Imants; Kauliņš, Juris; Kipere, Zaiga; Klētnieks, Jānis; Krūmiņa, Ieva; Meijers, Aivis; Millers, Arnolds; Odinokijs, Vladimirs; Sokolovs, Aleksejs; Tomsons, Ziedonis; Ulmanis, Laimonis; Upītis, Valdis; Začeste, Inga; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-02-18T13:30:27Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-02-18T13:30:27Z
dc.date.issued2004-06
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 184 (2004, Vasara). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1373
dc.descriptionContents: J.Ikaunieks. Stellar Interferometer ; J.Ikaunieks. A Telescope for Investigations of Stellar Bursts ; I.Daube. On Pseudo-Meteorite Bauska ; A. Balklavs. Secrets of the Formation of Massive Stars ; A. Balklavs. New Interesting Photos of the Cosmic Objects – 1 ; A.Alksnis, Z.Alksne. A Strange Outburst of a Star in Monoceros ; A.Balklavs. Investigations of Globular Clusters ; A.Balklavs. Efficiency of Cosmic Engines ; A.Balklavs. The Orbital Observatory ODIN ; Z.Kipere. Observations of Artificial Satellites of the Earth: Then and Now ; A.Millers. Does Radio Resistance of the Organism Change in Space? ; A.Barzdis. International Conference on Stellar Photometry in Vilnius ; K.Bērziņš. Is the Paradox of the Twins Settled? ; A.Andžāns. International Competition “Baltic Way 2003” for Teams in Mathematics ; A.Balklavs. Innovations and Latvia’s Program of Innovations (concluded) ; J.Jaunbergs. The Political Mars ; A.Millers, V.Upītis. “Bread for the Road” for Mars Researchers ; J.Blūms. Results of Observations of the Noctilucent Clouds in 2003 ; V.Odinokij. New Amateur Observatory in Riga ; Z.Tomsons. Telescopes Can also Be Bought in Latvia ; J.Klētnieks. Astronomical Elements in Celtic Beliefs ; A.Balklavs. The Institute of Astronomy in 2003 ; I.Jurģītis. Traces of a Cosmic Catastrophe in a Latvian Cave ; L.Ulmanis. The Universe ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Summer of 2004 ; Supplement: Strange Red Variable V838 Mon in Monoceros and Hubble Ultra Deep Fielden_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Zvaigžņu interferometrs ; Teleskops zvaigžņu uzliesmojumu pētīšanai ; Par Bauskas pseidometeorītu ; A.Balklavs. Lielas masas zvaigžņu rašanās noslēpumi ; A.Balklavs. Jauni interesanti kosmisko objektu uzņēmumi – 1 ; A.Alksnis, Z.Alksne. Vienradža zvaigznes neizprotamais uzliesmojums ; A.Balklavs. Lodveida kopu pētījumi ; A.Balklavs. Kosmisko mašīnu efektivitāte ; A.Balklavs. Orbitālā observatorija ODIN ; Z.Kipere. Kā novēroja Zemes mākslīgos pavadoņus agrāk un tagad ; A.Millers. Vai kosmiskajā lidojumā mainās organisma radiorezistence? ; A.Barzdis. Konference Viļņā par zvaigžņu fotometriju ; K.Bērziņš. Vai Dvīņu paradokss ir atrisināts? ; A.Andžāns. Starptautiskā komandu olimpiāde „Baltijas ceļš 2003” matemātikā ; A.Balklavs. Inovācijas un Latvijas inovācijas programma (nobeigums) ; D.Docenko. “Risina lasītājs” (Atrisinājumi un uzdevumi) ; J.Jaunbergs, J.Blūms. “Politiskais” Marss. Interesanti un neiedomājami Spirit un Opportunity Marsa attēli ; A.Millers, V.Upītis. “Ceļamaize” Marsa pētniekiem ; J.Blūms. Sudrabaino mākoņu novērojumu rezultāti 2003.gadā ; V.Odinokijs. Jauna amatieru observatorija Rīgā; Z.Tomsons. Arī Latvijā var iegādāties teleskopus ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; J.Klētnieks. Astronomiskie elementi ķeltu ticējumos ; A.Balklavs. Astronomijas institūts 2003.gadā ; I.D. Šovasar jubileja: Jānim Klētniekam – 75, šovasar atceramies: pilns Saules aptumsums – 90, pilns Saules aptumsums – 50, VSRC – 10 ; I.Jurģītis. Kosmiskās katastrofas pēdas Latvijas alā ; L.Ulmanis, ilustrējusi Ie.Krūmiņa. Visums ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2004.gada vasarā ; Pirmo reizi “ZvD”: Ieva Krūmiņa, Arnolds Millers, Aleksejs Sokolovs ; Pielikumā: Dīvainā Vienradža sarkanā maiņzvaigzne V838 Mon un Habla kosmiskā teleskopa padziļinātais debess apskats
dc.description.tableofcontentsСодержание: Я.Икауниэкс. Звёздный интерферометр ; Я.Икауниэкс. Телескоп для исследования звёздных вспышек ; И.Даубе. О Бауском псевдометеорите ; А.Балклавс. Секреты формирования массивных звёзд ; А.Балклавс. Новые интересные снимки космических обьектов – 1 ; А.Алкснис, З.Алксне. Непонятная вспышка звезды в Единороге ; А.Балклавс. Исследования шаровых звёздных скоплений ; А.Балклавс. Эффективность космических машин ; А.Балклавс. Орбитальная обсерватория ODIN ; З.Кипере. Как наблюдали искусственные спутники Земли раньше и теперь ; А.Миллерс. Меняется ли сопротивляемость радиоактивности организма при космическом полёте? ; А.Барздис. Конференция в Вильнюсе по звёздной фотометрии ; К.Берзиньш. Решён ли парадокс близнецов? ; А.Анджанс. Международная командная олимпиада по математике «Балтийский путь 2003» ; А.Балклавс. Инновации и инновационная программа Латвии (окончание) ; Я.Яунбергс. «Политический» Марс ; А.Миллерс, В.Упитис. «Хлеб на дорогу» для исследователей Марса ; Я.Блумс. Результаты наблюдений серебристых облаков в 2003 году; В.Одинокий. Новая любительская обсерватория в Риге ; З.Томсонс. И в Латвии можно приобрести телескопы ; Я.Клетниэкс. Астрономические элементы в кельтских верованиях ; А.Балклавс. Институт Астрономии в 2003 году ; И.Юргитис. Следы космической катастрофы в пещере Латвии; Л.Улманис. Вселенная ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо летом 2004 года ; Приложение: Удивительная красная переменная V838 Mon Единорога и Глубокий обзор неба Космическим телескопом Хаббла ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLZA Astrofizikas laboratorijas 550 mm reflektorien_US
dc.subjectBauskas pseidometeorītsen_US
dc.subjectLielas masas zvaigznesen_US
dc.subject“Rosetta” – asteroīds Steinsen_US
dc.subjectHabla kosmiskais teleskops – miglājs Dārza laistītājs, galaktiku klasteris CL0024+1654, eruptīva zvaigzne V838 Monen_US
dc.subjectVienradža zvaigzne V838 Monen_US
dc.subjectLodveida kopas NGC 6397, NGC 6752, 47 Tucen_US
dc.subjectKosmiskās mašīnas – magnētiski aizkavēti diskien_US
dc.subjectOrbitālā observatorija ODINen_US
dc.subjectZemes mākslīgie pavadoņi – novērošanas vēstureen_US
dc.subjectOrganisma radiorezistence kosmiskajā lidojumāen_US
dc.subjectSedna – Saules sistēmas tālākais objektsen_US
dc.subjectGalaktikas melnā cauruma izmērsen_US
dc.subject„Rosetta” – Čurjumova-Gerasimenko komētaen_US
dc.subjectTālākā galaktikaen_US
dc.subjectKonference par zvaigžņu fotometriju Viļņāen_US
dc.subjectMatemātikas zinātņu doktore Līga Ramānaen_US
dc.subjectDvīņu paradokssen_US
dc.subject„Baltijas ceļš 2003” matemātikāen_US
dc.subjectLatvijas inovācijas programmaen_US
dc.subjectNASA pilotējamo lidojumu mērķien_US
dc.subject“Spirit” un “Opportunity” Marsa attēlien_US
dc.subjectPārtika kosmiskajās ekspedīcijāsen_US
dc.subjectJāzeps Eiduss (1916-2004)en_US
dc.subjectSudrabainie mākoņi 2003.gadāen_US
dc.subjectAmatieru observatorija Rīgāen_US
dc.subjectTeleskopu iegāde Latvijāen_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectĶeltu ticējumi - astronomiskie elementien_US
dc.subjectJānim Klētniekam – 75en_US
dc.subjectAstronomijas institūts – darbības pārskatsen_US
dc.subjectPilns Saules aptumsums - 1914.g. 21.augusts, Rīgaen_US
dc.subjectPilns Saules aptumsums - 1954.gada 30.jūnijsen_US
dc.subjectVentspils Starptautiskais radioastronomijas centrsen_US
dc.subjectIespējamais Grantskalnu meteorīta krāterisen_US
dc.subjectVisums (dzeja un ilustrācijas)en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2004en_US
dc.subjectVienradža sarkanā maiņzvaigzne V838 Mon (apgabala karte, uzliesmojuma attīstība)en_US
dc.subjectHabla kosmiskā teleskopa debess apskatsen_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2004, Vasara (184)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record