Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorBalklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Cimahoviča, Natālija; Docenko, Dmitrijs; Dudareva, Inese; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Krastiņš, Māris; Meijers, Aivis; Sudārs, Mārtiņš; Šmelds, Ivars; Vaivads, Andris; Vilks, Ilgonis; Vilks, Imants; Začeste, Inga; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-02-22T07:09:57Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-02-22T07:09:57Z
dc.date.issued2004-03
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 183 (2004, Pavasaris). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1378
dc.descriptionContents: A.Balklavs. New Gigantic “Radio Eye” ; A.Kovalevskis. The First Stationary Satellite ; I.Rabinovičs. A Galileo’s Telescope ; A.Vaivads. Magnetic Reconnection in Space ; A.Balklavs. Liberated Planets ; A.Balklavs. Cosmology of Darkness ; D.Docenko. Has Dark Matter Been Detected? ; N.Cimahoviča. Fluorine in Star Chemistry ; M.Sudārs. Columbia Tragedy. Investigation Results and Future of the Space Shuttle ; J.Jansons. Alma Veronika Jansone – 95 ; Imants Vilks. The Basic of Human Existence in Contemporary Scientific Lexicon ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (concluded) ; M.Krastiņš. Riga 31st Open Olympiad in Astronomy for School Youth ; I.Dudareva. International Summer School of Astronomy Teachers (7th EAAE) ; A.Balklavs. Innovations and Latvia’s Program of Innovations ; J.Jaunbergs. Two Worlds, One Sun ; I.Začeste. Spirit and Opportunity Investigating on Opposite Sides of Mars ; M.Gills. Mars on Latvia’s TV ; J. Kauliņš. Transit of Venus Across the Sun’s Disk on June 8th, 2004 ; M.Gills. Astronomers Closest to the Baltic Sea ; A.Balklavs. Stephen Hawking on the World Made of Branes (concluded) ; J.Klētnieks. The Astronomical Notions of the Incas ; N.Cimahoviča, I.Šmelds, Ilgonis Vilks. Ten Years of Latvian Astronomical Society ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Spring of 2004en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Jauna milzu “radioacs” ; Pirmais stacionārais pavadonis ; Galileja teleskops ; A.Vaivads. Pārsaiste kosmiskajā telpā ; Tomass Romanovskis – 29.I.2004 ; A.Balklavs. Atbrīvotās planētas ; A.Balklavs. Tumsas kosmoloģija ; D.Docenko. Vai tumšā matērija ir atrasta? ; N.Cimahoviča. Fluors zvaigžņu ķīmijā ; M.Sudārs. Columbia traģēdija. Izmeklēšanas rezultāti un Space Shuttle nākotne ; J.Jansons. Alma Veronika Jansone – 95 ; Imants Vilks. Cilvēka esības pamati mūsdienu zinātnes skatījumā ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (nobeigums) ; M.Krastiņš. Rīgas 31.atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde ; I.Dudareva. 7.starptautiskā astronomijas skolotāju vasaras skola ; A.Balklavs. Inovācijas un Latvijas inovācijas programma ; D.Docenko. “Risina lasītājs” (Atrisinājumi un uzdevumi) ; J.Jaunbergs. Divas pasaules, viena Saule ; I.Začeste. Spirit un Opportunity Marsa pretējās pusēs ; M.Gills. Marss Latvijas TV ekrānos ; J.Kauliņš. Venēras pāriešana Saules diskam 8.jūnijā ; M.Gills. Astronomi vistuvāk pie Baltijas jūras ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; A.Balklavs. Stīvens Hokings par pasauli no brānām (nobeigums) ; J.Klētnieks. Inku astronomiskie priekšstati ; N.Cimahoviča, I.Šmelds, Ilgonis Vilks. Latvijas Astronomijas biedrības desmitgade ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2004.gada pavasarī ; Pirmo reizi “ZvD”: Inese Dudareva
dc.description.tableofcontentsСодержание: А.Балклавс. Новый гигантский «радиоглаз» ; А.Ковалевскис. Первый стационарный спутник ; И.Рабинович. Телескоп Галилея ; А.Вайвадс. Перезамыкание магнитных полей в космическом пространстве ; А.Балклавс. Освобождённые планеты ; А.Балклавс. Космология тьмы ; Д.Доценко. Найдена ли тёмная материя? ; Н.Цимахович. Фтор в звёздной химии ; М.Сударс. Трагедия Columbia. Результаты следствия и будущее Space Shuttle ; Я.Янсонс. Алма-Вероника Янсоне – 95 ; Имантс Вилкс. Основы человеческого бытия на взгляд современной науки ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (окончание) ; М.Крастиньш. 31-я Рижская открытая олимпиада по астрономии для школьников ; И.Дударева. 7-я Международная летняя школа для учителей астрономии (ЕААЕ) ; А.Балклавс. Инновации и инновационная программа Латвии ; Я.Яунбергс. Два мира, одно Солнце ; И.Зачестэ. Spirit и Opportunity с противоположных сторон Марса ; М.Гиллс. Марс на экранах Латвийского телевидения ; Ю.Каулиньш. Прохождение Венеры через диск Солнца 8-го июня ; М.Гиллс. Астрономы у самого Балтийского моря ; А.Балклавс. Стивен Хокинг о мире построенном из бран (окончание) ; Я.Клетниэкс. Астрономические представления инков ; Н.Цимахович, И.Шмелдс, Илгонис Вилкс. Десятилетие Латвийского Астрономического общества ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо весной 2004 года
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGalileja teleskopsen_US
dc.subjectPārsaiste kosmiskajā telpāen_US
dc.subjectTomass Romanovskisen_US
dc.subjectBrīvi peldošās planētasen_US
dc.subjectTumsas kosmoloģijaen_US
dc.subjectTumšā matērijaen_US
dc.subjectFluors pasaules telpāen_US
dc.subjectAsteroīds 133P/Elst-Pizarroen_US
dc.subjectColumbia traģēdija – Space Shuttle nākotneen_US
dc.subjectNASA Habla kosmiskais teleskops HSTen_US
dc.subjectLatvijas Valsts universitātes vecākā pasniedzēja Alma Veronika Jansoneen_US
dc.subjectCilvēka esība – eksaktā zinātneen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectRīgas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectSstarptautiskā astronomijas skolotāju vasaras skolaen_US
dc.subjectLatvijas inovācijas programmaen_US
dc.subjectRisina lasītājsen_US
dc.subjectStardust – komēta Wild 2en_US
dc.subjectMarsa kalendārsen_US
dc.subjectNASA roboti Spirit un Opportunity uz Marsaen_US
dc.subjectMarss Latvijas TV raidījumosen_US
dc.subjectVenēras pāriešana Saules diskam 8.jūnijāen_US
dc.subjectAstronomijas nometne „Ērgļa nī”en_US
dc.subjectStīvens Hokings “Visums rieksta čaumalā”en_US
dc.subjectESA robots „Beagle 2”en_US
dc.subjectJapānas kosmiskais kuģis „Nozomi”en_US
dc.subjectInku astronomiskie priekšstatien_US
dc.subjectLatvijas Astronomijas biedrība - 10 gadien_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2004en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2004, Pavasaris (183)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record