Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAbakumovs, Igors; Alksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Balklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Cēbers, Andrejs; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Draviņš, Dainis; Fļorovs, Viktors; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Kūlis, Rihards; Lapuška, Kazimirs; Meijers, Aivis; Miķelsons, Artūrs; Pundure, Irena; Saci, Laura; Sudārs, Mārtiņš; Šmelds, Ivars; Šņore, Daina; Vilks, Ilgonis; Vilks, Imants; Začeste, Inga; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-02-25T09:38:42Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-02-25T09:38:42Z
dc.date.issued2003-12
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 182 (2003/04, Ziema). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1385
dc.descriptionContents: 45 Years with “Zvaigžņotā Debess” (Chronology) ; A.Balklavs, I.Pundure. I Saw Stars’ Sieve… ; Editorial Board. Appeal for Popularization of Scientific Achievements ; J.Ikaunieks. The First Radio Star ; Ā.Alksne. Do Microorganisms Travel from Planet to Planet ; Z.Alksne. Galileo Galilei – “Heaven’s Columbus” ; Z.Alksne, A.Alksnis. Extreme Cool Dwarfs ; A.Balklavs. Runaway Black Hole ; N.Cimahoviča. Cosmic Rays from Galactic Superclusters ; M.Sudārs. Sweden’s Space Sciences ; J.Jaunbergs. Light Orbital Vehicles for Humans ; I.Šmelds. China – the Third in Space ; I.Daube. Crumbs of Reminiscences of Long Life (concluded) ; A.Balklavs. Is There a Limit to Science and What is the Truth? ; D.Draviņš. World’s Astronomers Meet in Australia ; R.Kūlis. World Philosophers Meet in Istanbul ; Imants Vilks. Some Problems of Eshatology of the Universe (concluded) ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (5th cont.) ; D.Šņore. Infinity ; K.Bērziņš. About Infinity in Short ; V.Flerov, A.Cēbers, D.Docenko. The 28th Open Olympiad of Latvia in Physics ; L.Saci. How We Lost Two Mars Missions ; A.Meijers. Observations of Solar Eclipse in Valmiera ; M.Gills. Unexpected Astronomy Lectures and Observations of Mars in the Sky of York ; A.Balklavs. Stephen Hawking on the World Made of Branes ; A.Balklavs. Institute of Astronomy in 2002 (concluded) ; A.Miķelsons. White and Black Holes ; K.Lapuška, I.Abakumov. Erratum: Solar Eclipses in Riga (1201-2200) ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Winter of 2003/04 ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility 2004: A Complex Diagramen_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: I.P. 45 gadi “Zvaigžņotajā Debesī” (hronoloģija) ; A.Balklavs, I.Pundure. Es redzēju zvaigžņu sietu ; Redakcijas kolēģija. AICINĀJUMS par dabaszinātņu sasniegumu popularizēšanu ; I.P. Noslēdzies konkurss “Tālās zvaigznes gaisma” ; Pirmā radiozvaigzne ; Vai mikroorganismi ceļo starp planētām ; Galileo Galilejs – “debess Kolumbs” ; Z.Alksne, A.Alksnis. Galēji aukstie punduri ; I.Z. Jaunumi īsumā ; A.Balklavs. Bēgošs melnais caurums ; N.Cimahoviča. Kosmiskie stari no galaktiku kopām ; M.Sudārs. Suborbitāli kosmiskie lidojumi – tepat Zviedrijā ; J.Jaunbergs. Vieglais orbitālais pasažieru transports ; I.Šmelds. Ķīna – trešā kosmosa lielvalsts ; I.Daube. Garā mūža atmiņu drumslas (nobeigums) ; I.D. Sveicam: Jānim Stradiņam – 70 ; A.Balklavs. Vai zinātnei ir robežas un kas ir patiesība? ; D.Draviņš. Pasaules astronomi tiekas Austrālijā ; R.Kūlis. Pasaules filosofi tiekas Stambulā ; Imants Vilks. Daži Universa tālās nākotnes jeb eshatologijas jautājumi (nobeig.) ; I.D. Šoziem atceramies: A.Bekam – 125; L.Reiziņam – 80; A.Mičulim – 75 ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (5.turpin) ; D.Šņore. Bezgalība ; K.Bērziņš. Īsi par bezgalību ; V.Fļorovs, A.Cēbers, D.Docenko. Latvijas 28.atklātā fizikas olimpiāde ; D.Docenko. Risina lasītājs (Atrisinājumi un uzdevumi) ; I.V. Kas? Kur? Kad? ; L.Saci (tulk. J.Jaunbergs). Kā mēs divas Marsa misijas pazudinājām ; A.Meijers. Saules aptumsuma novērošana Valmierā ; M.Gills. Negaidītas astronomiskas lekcijas un Marsa novērojumi Jorkas debesīs ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; A.Balklavs. Stīvens Hokings par pasauli no brānām ; A.Balklavs. Astronomijas institūts 2002.gadā (nobeigums) ; A.Miķelsons. Baltie un melnie caurumi ; K.Lapuška, I.Abakumovs. Labojumi Saules aptumsumu tabulai ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2003/04. gada ziemā ; Pirmo reizi “ZvD”: Daina Šņore ; Aptauja par "Zvaigžņotās Debess" 2003.gada laidieniem ; Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2004.gadam ;
dc.description.tableofcontentsСодержание: 45 лет «Zvaigžņotā Debess» (хронология) ; А.Балклавс, И.Пундуре. Видел я сито звёздное... ; Редколегия. Призыв популяризовать достижения естественных наук ; Я.Икауниекс. Первая радиозвезда ; А.Алксне. Путешествуют ли микроорганизмы между планетами ; З.Алксне. Галилео Галилей – «небесный Колумб» ; З.Алксне. А.Алкснис. Предельно холодные карлики ; А.Балклавс. Убегающая чёрная дыра ; Н.Цимахович. Космические лучи из скоплений галактик ; М.Сударс. Суборбитальные космические орбиты – здесь в Швеции ; Я.Яунбергс. Лёгкий орбитальный пассажирский транспорт ; И.Шмелдс. Китай – третья космическая держава ; И.Даубе. Фрагменты воспоминаний долгой жизни (окончание) ; А.Балклавс. Есть ли граница у науки и что есть истина? ; Д.Дравиньш. Астрономы всего мира встречаются в Австралии ; Р.Кулис. Философы всего мира вчтречаются в Стамбуле ; Имантс Вилкс. Некоторые вопросы эсхатологии Вселенной (окончание) ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (5-е продолж.) ; Д.Шнёре. Бесконечность ; К.Берзиньш. Кратко о бесконечности ; В.Флёров, А.Цеберс, Д.Доценко. 28-я Латвийская открытая олимпиада по физике ; Л.Саци. Как мы погубили две марсианские миссии ; А.Мейерс. Наблюдения Солнечного затмения в Валмиэре ; М.Гиллс. Неожиданные лекции по астрономии и наблюдения Марса на небе Йорка ; А.Балклавс. Стивен Хокинг о мире построенном из бран ; А.Балклавс. Институт Астрономии в 2002 году (окончание) ; А.Микелсонс. Белые и чёрные дыры ; К.Лапушка, И.Абакумов. Солнечные затмения в Риге (Erratum) ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо зимой 2003/04 года ; Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2004 году ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject“Zvaigžņotā Debess” – hronoloģijaen_US
dc.subjectĒriķa Svīķera dāvinājums “Zvaigžņotajai Debesij”en_US
dc.subjectDabaszinātņu sasniegumu popularizēšanaen_US
dc.subjectIzglītības un zinātnes ministra K.Šadurska pateicībaen_US
dc.subjectKonkurss “Tālās zvaigznes gaisma”en_US
dc.subjectPirmā radiozvaigzne UV Cetien_US
dc.subjectGalileo Galilejs – “debess Kolumbs”en_US
dc.subjectAukstie pundurien_US
dc.subjectKosmiskais aparāts “Galileo” – misijaen_US
dc.subjectESA kosmiskais kuģis “Smart 1”en_US
dc.subjectESA kosmiskais aparāts ”Rosetta”en_US
dc.subjectAsteroīds Hermessen_US
dc.subjectMelnais caurums GRO J1655-40en_US
dc.subjectKosmiskie stari no galaktiku kopāmen_US
dc.subjectSuborbitāli kosmiskie lidojumi – Zviedrijaen_US
dc.subjectOrbitālais pasažieru transportsen_US
dc.subjectĶīna – trešā kosmosa lielvalstsen_US
dc.subjectAstronome Ilga Daubeen_US
dc.subjectAkadēmiķis Jānis Stradiņs – 70.gadu jubilejaen_US
dc.subjectZinātnes robežas – patiesībaen_US
dc.subjectIAU 25. Ģenerālā asambleja Austrālijāen_US
dc.subjectPasaules filosofu kongress (21.kongress, Stambula)en_US
dc.subjectUniversa nākotne – eshatologijaen_US
dc.subjectAleksandrs Beksen_US
dc.subjectLinards Reiziņšen_US
dc.subjectAleksandrs Mičulisen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectBezgalībaen_US
dc.subjectLatvijas atklātā fizikas olimpiādeen_US
dc.subjectRisina lasītājsen_US
dc.subjectDivas pazudinātās Marsa misijasen_US
dc.subjectDaļējs Saules aptumsums - novērošana - 2003. gada 31.maijs, Valmieraen_US
dc.subjectMarsa novērojumi - 2003.gada septembris, Jorka (Lielbritānija)en_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectStīvens Hokings “Visums rieksta čaumalā”en_US
dc.subjectAstronomijas institūts – darbības pārskatsen_US
dc.subjectBaltie un melnie caurumien_US
dc.subjectUrāna un Neptūna pavadoņi - 1986 U10, S/2003 U1, S/2003 U2, S/2001 U2 un S/N2003 N1, S/2002 N4, S/2003 N4en_US
dc.subjectLasītāja Mārtiņa Pelēča vēstuleen_US
dc.subjectSaules aptumsumi Rīgāen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2003en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2004en_US
dc.subjectPlanētu redzamības kompleksā diagramma 2004en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2003/04, Ziema (182)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record