Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.date.accessioned2013-02-28T11:12:14Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-02-28T11:12:14Z
dc.date.issued2003-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 181 (2003, Rudens). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1387
dc.descriptionContents: J.Šneiders. Criminal Project «West Ford» ; E.Lejasmeijers. Once more about Flying Saucer ; M.Eliāss. Radio-astronomers’ Conference in Gorkij ; A.Balklavs. How Do Star Clusters Form? ; Z.Alksne, A.Alksnis. Exoplanets Discovered by Transit Observations ; A.Balklavs. How Long Will We Be Able to See the Stars? ; N.Cimahoviča. About the Solar Quasi-Biennial Cycle ; A.Balklavs. Japan Plans New Space Located Solar Telescope ; M.Sudārs. Columbia Tragedy. What Happened and Why (concluded) ; J.Jaunbergs. Unraveling of the Columbia Disaster ; M.Sudārs. Space Ship One Is Closest to Target ; Editorial Board. Jubilee Greetings to Astronomer Ilga Daube ; I.Daube. Crumbs of Reminiscences of Long Life ; Imants Vilks. Some Problems of Eshatology of the Universe (cont.) ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (4th cont.); A.Andžāns. Problem Solutions of Round III of the Latvia 53rd Olympiad in Mathematics ; J.Jaunbergs. Three New Shots Aimed at Mars ; Ilgonis Vilks, M.Gills. Observations of Mercury in the Astronomical Tower of the University of Latvia ; M.Gills. Results of Competition of Solar Eclipse Photos ; N.Cimahoviča. About Teacher of Mathematics Oto Treilībs ; A.Balklavs. Institute of Astronomy in 2002 (continuation) ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Autumn of 2003 ; I.Daube. Subject Index of “Zvaigžņotā Debess” (1998-2003) ; Supplement: Astronomical Calendar 2004 ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Noziedzīgais projekts «West Ford» ; Vēlreiz par lidojošiem šķīvīšiem ; Radioastronomu konference Gorkijā ; A.Balklavs. Kā veidojas zvaigžņu klasteri ; I.Z. Jaunumi īsumā ; Z.Alksne, A.Alksnis. Ar pāriešanas metodi atklātas citplanētas ; A.Balklavs. Cik ilgi vēl mēs redzēsim zvaigznes? ; N.Cimahoviča. Par Saules divgadu ciklu ; I.Z. Jaunumi īsumā ; A.Balklavs. Japāna plāno jaunu kosmisko Saules teleskopu ; M.Sudārs. Columbia traģēdija. Kas un kāpēc notika (nobeig.) ; J.Jaunbergs. Columbia bojāejas iemesls ir triviāls ; M.Sudārs. Space Ship One vistuvāk mērķim ; Redakcijas kolēģija. Sveicam astronomi Ilgu Daubi jubilejā! ; I.Daube. Garā mūža atmiņu drumslas ; I.Z. Jaunumi īsumā ; Imants Vilks. Daži Universa tālās nākotnes jeb eshatologijas jautājumi (turpin.) ; Redakcijas kolēģija. Īsumā: Noslēdzies Kārļa Kaufmaņa dzīves gājums ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (4.turpin.) ; A.Andžāns. Latvijas 53.matemātikas olimpiādes 3.kārtas uzdevumu atrisinājumi ; D.Docenko. Risina lasītājs (Atrisinājumi un uzdevumi) ; J.Jaunbergs. Trīs jauni šāviņi trajektorijā uz Marsu ; Ilgonis Vilks, M.Gills. Merkura novērojumi LU Astronomiskajā tornī ; M.Gills. Saules aptumsuma fotogrāfiju konkursa rezultāti ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; N.Cimahoviča. Lai dzīvei un matemātikai stingri pamati (O.Treilībs) ; A.Balklavs. Astronomijas institūts 2002.gadā (turpinājums) ; I.D. Šoruden Jubileja: Latvijas Astronomijas biedrībai – 10 ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2003.gada rudenī ; I.Daube. “Zvaigžņotās Debess” tematiskais rādītājs (1998.rudens-2003.vasara) ; I.Z. Jaunumi īsumā ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2004
dc.description.tableofcontentsСодержание: Я.Шнейдерс. Преступный проект «West Ford» ; Э.Леясмейэрс. Ещё раз про летающих тарелках ; М.Элиасс. Конференция радиоастрономов в Горьком ; А.Балклавс. Как образуются звёздные кластеры ; З.Алксне. А.Алкснис. Экзопланеты, открытые методом прохождения ; А.Балклавс. Как долго мы ещё сможем видеть звёзды ; Н.Цимахович. О даухгодичном цикле Солнца ; А.Балклавс. Япония планирует новый космический солнечный телескоп ; М.Сударс. Трагедия Columbia. Что и почему произошло? (окончание) ; Я.Яунбергс. Причина гибели Columbia тривиальна ; М.Сударс. Space Ship One ближе всего к цели ; Редколлегия. Поздравляем астронома Илгу Даубе с юбилеем! ; И.Даубе. Фрагменты воспоминаний долгой жизни ; Имантс Вилкс. Некоторые вопросы эсхатологии Вселенной (продолжение) ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (4-е продолж.) ; А.Анджанс. Решения задач 3-его тура 53-ей Латвийской олимпиады по математике ; Я.Яунбергс. Три новые выстрела по цели Марс ; Илгонис Вилкс, М.Гиллс. Наблюдения Меркурия на Астрономической башне Университета Латвии ; М.Гиллс. Результаты конкурса фотографий Солнечного затмения ; Н.Цимахович. Основы основ в жизни и в математике (об учителе Ото Трейлибсе) ; А.Балклавс. Институт Астрономии в 2002 году (продолжение) ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2003 года ; И.Даубе. Тематический указатель «Zvaigžņotā Debess» за 1998-2003 годы ; Приложение: Астрономический календарь 2004
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadioastronomu konference Gorkijāen_US
dc.subjectZvaigžņu klasterien_US
dc.subjectDzelzs kvazāru spektrosen_US
dc.subjectAndromedas galaktikas haloen_US
dc.subjectCitplanētu atklāšana – pāriešanas metodeen_US
dc.subjectNakts debess mākslīgais apgaismojumsen_US
dc.subjectSaules divgadu ciklsen_US
dc.subjectZvaigzne SO25300.5+165258en_US
dc.subjectJapānas kosmiskā observatorija Solar-Ben_US
dc.subjectColumbia bojāejaen_US
dc.subjectSpace Ship One – kosmiskais tūrismsen_US
dc.subjectAstronome Ilga Daube – mūža aprakstsen_US
dc.subjectJapānas kosmiskais aparāts MUSEC-9 – asteroīds 1998 SF36en_US
dc.subjectNASAs Deep Impact – komēta Tempel 1en_US
dc.subjectUniversa nākotne – eshatologijaen_US
dc.subjectKārlis Kaufmanisen_US
dc.subjectRisina lasītājsen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectLatvijas matemātikas olimpiāde – uzdevumu atrisinājumien_US
dc.subjectMarss – robotu kapsētaen_US
dc.subjectMerkura pāriešana Saules diskam 7.maijāen_US
dc.subjectSaules aptumsuma fotogrāfiju konkurss – rezultātien_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectMatemātikas skolotājs Oto Treilībsen_US
dc.subjectAstronomijas institūts – darbības pārskatsen_US
dc.subjectLatvijas Astronomijas biedrībai – 10en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2003en_US
dc.subject“Zvaigžņotās Debess” tematiskais rādītājs (1998.rudens-2003.vasara)en_US
dc.subjectJupitera pavadonis S/2003 J21en_US
dc.subjectJupitera, Saturna un Urāna pavadoņu vārdien_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2003, Rudens (181)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record