Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Balklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Cēbers, Andrejs; Cimahoviča, Natālija; Docenko, Dmitrijs; Docenko, Marianna; Dumbrājs, Oļģerts; Fļorovs, Viktors; Gills, Mārtiņš; Jakobsone, Gunta; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kaščejevs, Vjačeslavs; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Krastiņš, Māris; Meijers, Aivis; Miķelsons, Artūrs; Pundure, Irena; Roze, Leonids; Salmiņš, Kalvis; Sudārs, Mārtiņš; Vilks, Ilgonis; Začeste, Inga; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-03-08T12:09:54Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-03-08T12:09:54Z
dc.date.issued2003-03
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 179 (2003, Pavasaris). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1392
dc.descriptionContents: N.Cimahoviča, J.Ikaunieks. Quiet Sun – Hectic Work ; I.Tauvēna. To Mars! ; J.Jansons. Meteors and Space Flights ; O.Dumbrājs. Solar Energy on the Earth ; Z.Alksne, A.Alksnis. Diameter of Proxima Measured ; Z.Alksne, A.Alksnis. Planets are Born and Do Survive in Binaries ; A.Balklavs. Exceptionally Bright Type I Supernova – Effective Smeltery of Cosmic Nickel ; A.Balklavs. Possible Cause of Accelerated Expansion of Universe ; M.Sudārs. Satellite Launch Systems. Gun Launchers instead of Rockets ; J.Jansons. Elza Krauliņa (1920-2002) – Professor of the Latvia University ; L.Roze. Oldest Latvian Astronomer and His Star (Kārlis Kaufmanis) (concluded) ; J.Klētnieks. Tutanhamon’s Burial, Sun God Ra and “Destruction of Mankind” (concluded) ; A.A. Fire Damages Mt. Stromlo Observatory ; V.Flerov, A.Cēbers, V.Kascejev, D.Docenko. Latvia 27th Open Olympiad in Physics ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (3rd continuation) ; A.A. Schoolchildren of Latvia in Astronomical Europe ; J.Jaunbergs. The Infrared Mars ; The Mars Society Mourns the Columbia Crew (Announcement) ; M.Gills, M.Krastiņš. Astronomical Spirit in Zentene Manor ; M.Gills. Set of Observation Projects "Let’s Begin Day with the Sun!" ; M.Docenko. Trichinellosis and Solar Activity ; M.Gills. Much Ado about Nothing (on Problem Y2K) ; N.Cimahoviča. Zodiac from Mesopotamia to Latvia ; A.Miķelsons. Life and Multi-Dimension Space ; I.Pundure. Yes! To Astronomy in Schools (Summary of Questionnaire on the Issues of 2001) ; I.Vilks, I.Začeste. How Many Satellites of Planets are there in the Solar System and What are their Names? ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Spring of 2003 ; Supplement: The Starry Sky and The Ancient Latvian Time-Reckoning System ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Mierīga Saule – trauksmes pilns darbs ; Uz Marsu! ; Meteori un kosmiskie lidojumi ; O.Dumbrājs. Saules enerģija uz Zemes ; Z.Alksne, A.Alksnis. Izmērīts Proksimas diametrs ; Z.Alksne, A.Alksnis. Planētas dzimst un izdzīvo arī dubultzvaigznēs ; A.Balklavs. Izcili spoža I tipa pārnova – efektīva kosmiskā niķeļa kausētava ; A.Balklavs. Visuma paātrinātas izplešanās iespējamais cēlonis ; I.Z. Jaunumi īsumā ; M.Sudārs. Pavadoņu palaišanas sistēmas. Lielgabali nesējraķešu vietā ; I.Z. Jaunumi īsumā ; M.G. Kosmoplāns „Columbia” un Rīga! ; J.Jansons. LU profesore Elza Krauliņa (1920-2002) ; L.Roze. Vecākais latviešu astronoms un viņa zvaigzne (nobeig.) ; J.Klētnieks. Tutanhamona kapenes, Saules dievs Ra un “cilvēces iznīcināšana” (nobeig.) ; A.A. Uguns izpostījis Stromlo kalna observatoriju ; V.Fļorovs, A.Cēbers, V.Kaščejevs, D.Docenko. Latvijas 27. atklātā fizikas olimpiāde ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (3.turpin.) ; A.A. Latvijas skolēni astronomiskajā Eiropā ; I.Murāne. Astronomijas skolotāju asociācija informē ; J.Jaunbergs. Infrasarkanais Marss ; Marsa biedrība sēro par Columbia traģēdiju (Paziņojums) ; M.Gills, M.Krastiņš. Astronomijas elpa Zentenes muižas pils mūros ; M.Gills. Projektu kopa “Sāc dienu ar Sauli!” ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; M.Docenko. Trihineloze un Saules aktivitāte ; M.Gills. 2000.gada problēma un lielā vilšanās ; N.Cimahoviča. Zodiaks – no Mezopotāmijas līdz Latvijai ; K.B. Īsumā: kā var realizēties dvīņu paradokss ; A.Miķelsons. Dzīvība un daudzdimensiju telpa ; I.Pundure. Jā! Astronomijai skolās (Lasītāju aptaujas’2001 apkopojums) ; Redakcijas kolēģija. Konkurss “Lasi un vērtē”: Jauns zvaigznājs ; I.Vilks. Par pavadoņu skaitu Saules sistēmā ; I.Z. Jaunumi īsumā ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2003.gada pavasarī ; I.Z. Jaunumi īsumā ; Pirmo reizi “ZvD”: Marianna Docenko, Oļģerts Dumbrājs ; Pielikumā: Zvaigžņotā debess un Latviskā gadskārta ;
dc.description.tableofcontentsСодержание: Н.Цимахович, Я.Икауниэкс. Спокойное Солнце – тревоги полный труд ; И.Таувена. На Марс! ; Я.Янсонс. Метеоры и космические полёты ; О.Думбрайс. Солнечная энергия на Земле ; З.Алксне, А.Алкснис. Измерен диаметр Проксимы ; З.Алксне, А.Алкснис. Планеты рождаются и выживают также и в двойных звёздах ; А.Балклавс. Исключительно яркая сверхновая I типа – эффективный тигель космического никеля ; А.Балклавс. Возможная причина ускоренного расширения Вселенной ; М.Сударс. Системы запуска спутников. Пушки вместо ракет-носителей ; Я.Янсонс. Профессор ЛУ Элза Краулиня (1920-2002) ; Л.Розе. Старейший латышский астроном и его звезда (Карлис Кауфманис) (окончание) ; Я.Клетниэкс. Гробница Тутанхамона, солнечный бог Ра и «уничтожение человечества» (окончание) ; А.Алкснис. Пожар уничтожил Обсерваторию Маунт Стромло ; В.Флёров, А.Цеберс, В.Кащеев, Д.Доценко. 27-ая Латвийская открытая олимпиада по физике ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (3-ее продолж.) ; А.Алкснис. Ученики Латвии в астрономической Европе ; Я.Яунбергс. Инфакрасный Марс ; Общество Марса скорбит о трагедии Columbia (Сообщение) ; М.Гиллс, М.Крастиньш. Астрономический дух а замке Zentene ; М.Гиллс. Группа проектов «Начинай день с Солнцем!» ; М.Доценко. Трихинеллёз и солнечная активность ; М.Гиллс. 2000 год и большое разочарование (о проблеме У2К) ; Н.Цимахович. Зодиак – от Мессопотамии до Латвии ; А.Микелсонс. Жизнь и многомерное пространство ; И.Пундуре. Астрономии в школе – да! (итоги опроса читателей за 2001 год) ; И.Вилкс, И.Зачестэ. Сколько спутников у планет в Солнечной системе и как их называют? ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо весной 2003 года ; Приложение: Звёздное небо и Вечный календарь древних латышей ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaldones observatorija – Starptautiskais mierīgās Saules gadsen_US
dc.subjectSaules enerģija uz Zemesen_US
dc.subjectCentaura Proksimas diametrsen_US
dc.subjectCitplanētas dubultzvaigžņu sistēmāsen_US
dc.subjectI tipa pārnova – kosmiskā niķeļa kausētavaen_US
dc.subjectVisuma paātrināta izplešanāsen_US
dc.subjectEksoplanēta OGLE-TR-56ben_US
dc.subjectLielgabali-nesējraķetesen_US
dc.subjectKomētu zondes „CONTOUR” misijas neveiksmeen_US
dc.subjectKosmoplāns “Columbia” un Rīgaen_US
dc.subjectLU profesore Elza Krauliņa (1920-2002)en_US
dc.subjectVecākais latviešu astronoms Kārlis Kaufmanis – Betlēmes zvaigzneen_US
dc.subjectTutanhamona kapenes, Saules dievs Raen_US
dc.subjectUgunsgrēks „Mount Stromlo” observatorijāen_US
dc.subjectLatvijas atklātā fizikas olimpiādeen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectESO konkurss skolēniem „Noķer zvaigzni!”en_US
dc.subjectInfrasarkanais Marssen_US
dc.subjectMarsa biedrība par “Columbia” traģēdijuen_US
dc.subjectAstronomijas nometne "Ērgļa mī"en_US
dc.subjectProjektu kopa “Sāc dienu ar Sauli!”en_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectTrihineloze un Saules aktivitāteen_US
dc.subject2000.gada problēma Y2Ken_US
dc.subjectZodiaks – no Mezopotāmijas līdz Latvijaien_US
dc.subjectDvīņu paradokssen_US
dc.subjectDzīvība un daudzdimensiju telpaen_US
dc.subjectAstronomija skolāen_US
dc.subjectKonkurss “Lasi un vērtē” – Jauns zvaigznājsen_US
dc.subjectPlanētu pavadoņi Saules sistēmāen_US
dc.subjectJupitera pavadoņien_US
dc.subjectNeptūna pavadoņien_US
dc.subject„Cassini” – Saturnsen_US
dc.subject„Galileo” misija – Jupitersen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2003en_US
dc.subjectMazā planēta 2003 CP20en_US
dc.subjectZvaigžņotā debess – karteen_US
dc.subjectLatviskā gadskārtaen_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2003, Pavasaris (179)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record