Now showing items 475-494 of 962

  • Tautas patēriņa preču kvalitātes izmaiņu uzglabāšanas laikā novērtēšanas paņēmieni un produktu bojāšanās novēršana 

   Latvijas Valsts universitāte. Pārtikas produktu prečzinības un nepārtikas preču prečzinības katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1989)
   Krājumā ievietoti raksti par prečzinības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, tajos dotas rekomendācijas rūpniecībai sortimenta paplašināšanas un pārtikas un nepārtikas preču kvalitātes uzlabošanas jautājumos.
  • Tautas saimniecība: Analīzes un lēmumu pieņemšanas metodes ekonomikā 

   Latvijas Universitāte. Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra; Frolova, Ludmila (Latvijas Universitāte, 1995)
   Krājumā aplūkotas atsevišķas problēmas Latvijas ekonomikā. Piedāvātas orģinālas pieejas šo problēmu analīzei un lēmumu pieņemšanai, izmantojot matemātiskos modeļus un datortehniku.
  • Tautas saimniecība: Ekoloģiskā ekonomika un modelēšana 

   Latvijas Universitāte. Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
   Krājumā aplūkoti aktuāli ekonomikas attīstības jautājumi, ievērojot ekoloģiskos faktorus. Rekomendētas orģinālas pieejas ekonomikas un ekoloģijas sabalansēšanai, izmantojot matemātiskās metodes un ESM.
  • Tautas saimniecība: Latvijas PSR reģionālā politika un tās ekonomiskā nodrošinājuma plānošana 

   Latvijas Universitāte. Tautas saimniecības ekonomiskās un sociālās plānošanas katedra; Dubra, Elena (Latvijas Universitāte, 1990)
   Zinātniskie raksti aplūko aktuālas teorētiskas un praktiskas republikas sociālās infrastruktūras attīstības problēmas, tās plānošanas un organizēšanas apstākļos, kad palielinās republikas un tās rajonu ekonomiskā ...
  • Tautas saimniecība: Savienotās republikas tautsaimniecības pārvaldes ekonomiskās problēmas. Darba ražīguma kāpinājuma problēmas rūpniecībā Latvijas PSR 

   Latvijas Valsts universitāte. Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra; Latvijas Valsts universitāte. Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1990)
   Krājumā aplūkoti jaunā saimnieciskā mehānisma veidošonās jautājumi tautsaimniecības vadīšanā republikas ekonomiskās patstāvības apstākļos. Otrajā daļā doti zinātnisko pētījumu starprezultāti darba ražīguma kāpināšanā ...
  • Tiesu prakses veidošana 

   Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājums sastāv no četrām nodaļām: 1. Latvijas tiesu prakses vēsture, 2. Tiesu prakse mūsdienās, 3.Satversmes tiesas spriedumi, 4. Eiropas Savienības tiesu prakse.
  • Tirdzniecības attīstības reģionālās problēmas 

   Latvijas Universitāte. Finansu un tirdzniecības fakultāte, Tirdzniecības ekonomikas katedra (Latvijas Universitāte, 1991)
   Tirdzniecības attīstību Latvijas Republikā nepieciešams virzīt tā, lai pašos pamatos modernizētu tās tehnoloģiju, palielinātu realizējamo preču masu, radītu pilnvērtīgu pakalpojumu klāstu. Šajā sakarā nepieciešams veidot ...
  • Vadības reorganizācijas aktuālie aspekti 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte; Frolova, Ludmila (Latvijas Universitāte, 1998)
   Krājumā aplūkotas vadības reorganizācijas atsevišķas problēmas, kuras ir raksturīgas situācijai Latvijas ekonomikā. Iztirzātas oriģinālas pieejas šo problēmu analīzei un vadības lēmumu pieņemšanai, izmantojot tradicionālās ...
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte (Latvijas Universitāte, 2003)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2007)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2007)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2005)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2004)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2006)
  • Vadības zinātnes attīstība Latvijā: mūsdienās un nākotnē 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājumā ir aplūkotas aktuālās ekonomiskās un vadības problēmas Latvijā. Autoru pētītos jautājumus var iedalīt piecās grupās: finansu sfēras un kredītu attiecību attīstība, kā arī banku vadīšanas tendenču analīze; ar ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājums sastāv no trim da|ām. Pirmajā daļā ietverti raksti par dažiem aktuāliem valodniecības un valodas politikas jautājumiem. Otrajā da|ā ievietotas literatūrzinātniskas apceres par mākslinieciskā laika un telpas, par ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2002)
   Krājums veidots četrās daļās. Pirmajā ietverti raksti, kuros aplūkoti valodniecības jautājumi un problēmas. Otrā daļa veltīta valodas mācību metodikai un mācību programmu izveides un realizācijas pieredzes apkopojumam, ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
   Krājumā iekļauti raksti par latviešu valodniecības, literatūrzinātnes un metodikas problēmām.
  • Valodas tipoloģiskās iezīmes kontrastīvajā aspektā 

   Latvijas Valsts universitāte. Svešvalodu fakultāte, Angļu filoloģijas katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1988)
   Krājumā rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu tipoloģiskās parādības ģermāņu, romānu, baltu, krievu u.c. valodās. Akcentējot to īpatnības, atšķirības un līdzības, valodu sastatījums veikts ne tikai strukturālā un ...
  • Valodniecība. Latvistika un somugristika 

   Latvijas Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds, 2009)