Now showing items 482-501 of 962

  • Vadības reorganizācijas aktuālie aspekti 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte; Frolova, Ludmila (Latvijas Universitāte, 1998)
   Krājumā aplūkotas vadības reorganizācijas atsevišķas problēmas, kuras ir raksturīgas situācijai Latvijas ekonomikā. Iztirzātas oriģinālas pieejas šo problēmu analīzei un vadības lēmumu pieņemšanai, izmantojot tradicionālās ...
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte (Latvijas Universitāte, 2003)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2007)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2007)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2005)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (2004)
  • Vadības zinātne 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2006)
  • Vadības zinātnes attīstība Latvijā: mūsdienās un nākotnē 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājumā ir aplūkotas aktuālās ekonomiskās un vadības problēmas Latvijā. Autoru pētītos jautājumus var iedalīt piecās grupās: finansu sfēras un kredītu attiecību attīstība, kā arī banku vadīšanas tendenču analīze; ar ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājums sastāv no trim da|ām. Pirmajā daļā ietverti raksti par dažiem aktuāliem valodniecības un valodas politikas jautājumiem. Otrajā da|ā ievietotas literatūrzinātniskas apceres par mākslinieciskā laika un telpas, par ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2002)
   Krājums veidots četrās daļās. Pirmajā ietverti raksti, kuros aplūkoti valodniecības jautājumi un problēmas. Otrā daļa veltīta valodas mācību metodikai un mācību programmu izveides un realizācijas pieredzes apkopojumam, ...
  • Valoda un literatūra kultūras apritē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
   Krājumā iekļauti raksti par latviešu valodniecības, literatūrzinātnes un metodikas problēmām.
  • Valodas tipoloģiskās iezīmes kontrastīvajā aspektā 

   Latvijas Valsts universitāte. Svešvalodu fakultāte, Angļu filoloģijas katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1988)
   Krājumā rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu tipoloģiskās parādības ģermāņu, romānu, baltu, krievu u.c. valodās. Akcentējot to īpatnības, atšķirības un līdzības, valodu sastatījums veikts ne tikai strukturālā un ...
  • Valodniecība. Latvistika un somugristika 

   Latvijas Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds, 2009)
  • Valodniecība: Krievu un slāvu valodniecības aktuālās problēmas 

   Latvijas Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds, 2012)
  • Valodniecība: Latvistika 

   Latvijas Universitāte (2008)
   2007. gada 7. februārī Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē notika lingvistikas jautājumiem veltīta konference – LU 65. konferences Letonikas sekcijas apakšsekcija Mūsdienu latviešu valodniecība. Lai konferencē ...
  • Valodniecība: Somugristika 

   Latvijas Universitāte (2008)
   2007. gada 16. februārī Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē notika jau otrā somugristikas tematikai veltītā konference – LU 65. akadēmiskās konferences sekcija “Somugristika un baltistika”. Turpinot 2006. gada ...
  • Valststiesību zinātnes, 5. izlaidums 

   Latvijas Valsts Universitāte (Latvijas Valsts Universitāte, 1964)
  • Vācu filoloģija: Tekstu analīzes paraugi 

   Latvijas Universitāte. Svešvalodu fakultāte, Vācu filoloģijas katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
   Krājuma mērķis ir parādīt, ka jebkurš teksts var būt interesants kā teksta analīzes objekts. Katra atsevišķā pētītā valodas paradība gala rezultātā tomēr kalpo teksta viengabalainības realizēšanai.
  • Vēsture: feodālisma problēmas Baltijā 

   Latvijas Universitāte. Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
   Krājumā dominē divas tēmas: amatniecība un latviešu garīgā kultūra.
  • Vēsture: Sabiedrība, pārvalde un saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem 

   Latvijas Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds, 2012)
   Šajā LU Rakstu sējumā iekļautie raksti pamatojas gan uz referātiem, kas tikuši nolasīti 2008.–2010. gadā LU 66., 67. un 68. zinātniskās konferences Arheoloģijas, kā arī Viduslaiku un jauno laiku vēstures sekcijā, gan uz ...