Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Balklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Kursīte, Janīna; Meijers, Aivis; Murāne, Iveta; Pundure, Irena; Roze, Leonids; Torgāns, Jānis; Vilka, Gunta; Vilks, Ilgonis; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-03-15T07:53:35Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-03-15T07:53:35Z
dc.date.issued2002-12
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 178 (2002/03, Ziema). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1402
dc.descriptionContents: A.Alksnis, M.Dīriķis. Astronomical Unite ; I.Tauvēna. “Mars-1” ; M.Gailis. Gift for Astronomer Amateur ; Z.Alksne, A.Alksnis. New Turn in Search for Exsoplanets ; A.Balklavs. Diamonds around the Stars ; A.Alksnis. Black Hole in the Galactic Centre Exists! ; A.Alksnis. Nova N Cyg 2001 No 2 on the Plates of the Baldone Schmidt Telescope ; A.Alksnis. Asteroid 2002 NY40 Sweeps Past the Earth ; A.Balklavs. 2002 Nobel Prize in Physics to Astrophysicists ; J.Jaunbergs. Mars, Terrorism and the United States ; Editorial Board. Radio-Astrophysicist Arturs Balklavs – 70 ; A.Balklavs. A Life Story ; L.Roze. Oldest Latvian Astronomer and His Star (Kārlis Kaufmanis) ; K.Bērziņš, N.Cimahoviča. Review of Irbene Radio Astronomers ; J.Klētnieks. Tutanhamon’s Burial, Sun God Ra and “Destruction of Mankind” ; J.Kursīte. Sun in Latvian Folklore Tradition ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (2nd cont.) ; I.Vilks. Long-Living Students’ Contest (30th Olympiad in Astronomy) ; I.Daube. Ernests Johans Bīnemanis – 250 ; M.Gills. Mars in MGS Pictures ; A.Balklavs. A Staggering Life Story ; J.Torgāns. Stars and the Earth – Main Theme in Creative Life of Composer Lūcija Garūta in the Context of European Culture (concluded) ; G.Vilka. Smiling about Aliens ; A.Alksnis. On “Certified” Names of Stars ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Winter of 2002/03 ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility 2003: A Complex Diagram ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Astronomiskā garuma vienība ; “Marss-1” ; Velte astronomijas amatieriem ; Z.Alksne, A.Alksnis. Jauns pavērsiens citplanētu meklēšanā ; I.D. Šoziem atceramies: Astronomiskais kalendārs – 50 ; No lasītāja M.Locāna vēstules: par „meteoru lietu” 19.novembrī Viļakā ; A.Balklavs. Dimanti pie zvaigznēm ; A.Alksnis. Melnais caurums Galaktikas centrā ir! ; A.Alksnis. Nova N Cyg 2001 No 2 Riekstukalna Šmidta teleskopa attēlā ; A.Alksnis. Mazā planēta 2002 NY40 paskrien garām Zemei ; A.Balklavs. 2002.gada Nobela prēmijas fizikā – astrofiziķiem ; J.Jaunbergs. Marss, terorisms un Savienotās Valstis ; Redakcijas kolēģija. Radioastrofiziķim Arturam Balklavam – 70 ; A.Balklavs. Pastāsts par kādu dzīvi ; I.D. Šoziem atceramies: E. J. Bīnemanis – 250 ; L.Roze. Vecākais latviešu astronoms un viņa zvaigzne ; L.R. Mūzikas spēka varā ; K.Bērziņš, N.Cimahoviča. Irbenes radioastronomu atskats ; I.D. Šoziem atceramies: Struves Astronomiskais punkts pie Jēkabpils – 175 ; J.Klētnieks. Tutanhamona kapenes, Saules dievs Ra un “cilvēces iznīcināšana” ; J.Kursīte. Saule latviešu tradicionālajā apziņā ; I.P. Īsumā: Par LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdi 30.oktobrī ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (2.turpin) ; I.Vilks. Olimpiāde – ilgdzīvotāja ; I.Murāne. Astronomijas skolotāju asociācija informē ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; M.Gills. Marss MGS attēlos ; A.Balklavs. Satriecošs dzīves stāsts ; J.Torgāns. Zvaigznes un Zeme – Eiropas kultūras kontekstā (nobeig.) ; G.Vilka. Par citplanētiešiem ar smaidu ; A.Alksnis. Par “sertificētiem” zvaigžņu nosaukumiem (atbilde lasītājas I.Kores vēstulei) ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2002./03.gada ziemā ; Pirmo reizi “ZvD”: Janīna Kursīte ; Aptauja par "Zvaigžņotās Debess" 2002.gada laidieniem ; Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2003.gadam ;
dc.description.tableofcontentsСодержание: А.Алкснис, М.Дирикис. Астрономическая единица ; И.Таувена. “Mars-1” ; М.Гайлис. Подарок любителям астрономии ; З.Алксне, А.Алкснис. Новый поворот в поисках планет у других звёзд ; А.Балклавс. Алмазы у звёзд ; А.Алкснис. Чёрная дыра в центре Галактики есть! ; А.Алкснис. Новая Nova N Cyg 2001 No 2 на снимке Балдонского телескопа Шмидта ; А.Алкснис. Астероид 2002 NY40 пролетел мимо Земли ; А.Балклавс. Нобелевская премия по физике в 2002 году – астрофизикам ; Я.Яунбергс. Марс, терроризм и Соединённые Штаты ; Редколлегия. Радиоастрофизику Артурсу Балклавсу – 70 ; А.Балклавс. Рассказ об одной жизни ; Л.Розе. Старейший латышский астроном и его звезда (Карлис Кауфманис) ; К.Берзиньш, Н.Цимахович. Обзорный взгляд на радиоастрономию в Ирбене ; Я.Клетниэкс. Гробница Тутанхамона, солнечный бог Ра и «уничтожение человечества» ; Я.Курситэ. Солнце в латышской фольклорной традиции ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (2-ое продолж.) ; И.Вилкс. Олимпиада – долгожитель (30-ая олимпиада по астрономии) ; М.Гиллс. Марс на снимках MGS ; А.Балклавс. Потрясяющая история жизни ; Я.Торганс. Звёзды и Земля – сквозная тема творчества композитора Луции Гаруты в контексте европейской культуры (окончание) ; Г.Вилка. Об инопланетянах с улыбкой ; А.Алкснис. О «сертифицированных» названиях звёзд ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо зимой 2002/03 года ; Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2003 году ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAstronomiskā garuma vienībaen_US
dc.subjectCitplanētu meklēšanaen_US
dc.subjectAstronomiskais kalendārsen_US
dc.subjectMeteoru lietus - 2002.gada 19.novembris, Viļakaen_US
dc.subjectDimanti zvaigžņu apvalkosen_US
dc.subjectMelnais caurums Galaktikas centrāen_US
dc.subjectNova N Cyg 2001 No 2 - Riekstukalna Šmidta teleskopa attēlāen_US
dc.subjectMazā planēta 2002 NY40 uz ZU21 fotoplates ar GG13 filtruen_US
dc.subject2002.gada Nobela prēmijas laureāti - R.Deiviss, M.Košiba, R.Džiakonien_US
dc.subjectMarss, terorisms un Savienotās Valstisen_US
dc.subjectArturs Balklavsen_US
dc.subjectErnests Johans Bīnemanis – 250en_US
dc.subjectVecākais latviešu astronoms Kārlis Kaufmanis – Betlēmes zvaigzneen_US
dc.subjectKanādas pianists Arturs Ozoliņš – LU profesors Eižens Leimanisen_US
dc.subjectVSRC Zinātniskās konsultatīvās padomes SAC apspriedeen_US
dc.subjectStruves astronomiski ģeodēziskie darbi pie Jēkabpils – 175en_US
dc.subjectTutanhamona kapenes, Saules dievs Raen_US
dc.subjectSaule latviešu tradicionālajā apziņāen_US
dc.subjectLZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde ( 30.oktobrīen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectRīgas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectAstronomijas skolotāju asociācijaen_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectMarss kosmiskā aparāta MGS attēlosen_US
dc.subjectKitija Fērgusone – Stīvena Hokinga dzīve un darbsen_US
dc.subjectLūcija Garūta – zvaigznes un Zemeen_US
dc.subjectKosmiskās fantastikas filmasen_US
dc.subject“Sertificētie” zvaigžņu nosaukumien_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2002en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2003en_US
dc.subjectPlanētu redzamības kompleksā diagramma 2003en_US
dc.subjectLU profesors Eižens Leimanis
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2002/03, Ziema (178)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record