Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Balklavs, Arturs; Bērziņš, Kārlis; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Eiduss, Jāzeps; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Krastiņš, Māris; Meijers, Aivis; Murāne, Iveta; Pundure, Irena; Pustiļņiks, Izolds; Stradiņš, Jānis; Sudārs, Mārtiņš; Vilks, Ilgonis; Vilks, Imants; Zibens, Ollerts.
dc.date.accessioned2013-04-04T11:50:31Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-04-04T11:50:31Z
dc.date.issued2002-03
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 175 (2002, Pavasaris). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1406
dc.descriptionContents: J.Stradiņš. About Jānis Ikaunieks ; N.Cimahoviča. Connecting the Unknown ; J.Klētnieks. Jānis Ikaunieks’ Working Years at Latvia State University ; G.Rozenfelds. Is there Limit Universe? ; J.Francmanis. Annual Meeting of VAGB Riga Branch ; A.Alksnis. European Astronomers Look into Pillars of Creation ; Z.Alksne, A.Alksnis. Stars Known to have Planets ; A.Balklavs. ALMA – Telescope of the New Century ; Ilgonis Vilks. Spaceflights. Space Exploration (1973-2001) (continuation) ; I.Daube, A.Alksnis. Imants Platais – Hero of the Day ; J.Jansons. Conference of the Latvian Physical Society and Latvian Astronomical Society at Liepene, 2-4 July 2001 ; D.Docenko. Culture, Cosmology and Gravitation ; Imants Vilks. Contemporary Science on the Sense of Life ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe ; M.Krastiņš. Riga 29th Open Olympiad in Astronomy for School Youth ; On “Zvaigžņotā Debess” for Schools in Latvia. (Correspondence by Editor-in-Chief with Minister of Education and Science) ; J.Jaunbergs. Springtime on Mars ; J.Jaunbergs. Martian Lifeboats ; J.Jaunbergs, M.Gills. Competition for Readers ; A.Meijers. Torch for Observers ; M.Gills. Astronomical Camp with International Accent and Precise Coordinates ; I.Pustylnik. Glimpses on Kaali meteorite ; M.Sudārs. Observations of Aurora in Madona and Rīga ; J.Eiduss. A Useful and Beautiful Book ; M.Gills. Visiting Stone Astronomer at Lītaunīki ; D.Docenko. Aurora: What Is It? ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Spring of 2002 ; Supplement: Jānis Ikaunieks – 90 (Reference and chronology) ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: J.Stradiņš. Par Jāni Ikaunieku ; N.Cimahoviča. Saskarsmē ar nezināmo ; J.Klētnieks. Jāņa Ikaunieka darba gadi Latvijas Valsts universitātē ; Vai Visumam ir robeža? ; VAĢB Rīgas nodaļas atskaites sapulce ; A.Alksnis. Eiropas astronomi ielūkojas “Radīšanas pīlāros” ; Z.Alksne, A.Alksnis. Zvaigznes, pie kurām atrastas planētas ; A.Balklavs. ALMA – jaunā gadsimta instruments ; I.Vilks. Kosmiskie lidojumi. Zinātniskie pētījumi kosmosā (1973-2001) (turpin.) ; I.D. Šopavasar jubileja: R.Saveļjevai (Gūtmanei) – 80 ; I.Daube, A.Alksnis. Imants Platais – gaviļnieks ; J.Jansons. LFB un LAB konference 2001.gada 2.-4.jūlijā Liepenē ; D.Docenko. Kultūra, kosmoloģija un gravitācija ; I.Vilks. Mūsdienu zinātne par dzīves jēgu ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija ; M.Krastiņš. Rīgas 29.atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde ; Par “Zvaigžņoto Debesi” Latvijas skolām (atbildīgā redaktora sarakste ar IZM) ; J.Jaunbergs. Pavasaris uz Marsa ; J.Jaunbergs. Glābšanas laivas marsiešiem ; J.Jaunbergs, M.Gills. Konkurss lasītājiem: jautājumi, rezultāti ; A.Meijers. Lukturītis novērotājam ; M.Gills. Ērgļa nometne ar kaimiņvalsts un precīzo koordinātu akcentu ; I.Pustiļņiks. Šis un tas par Kāli meteorītu ; M.Sudārs. Ziemeļblāzmas novērojumi Madonā un Rīgā ; Lasītāja vēstule. Ziemeļblāzma Valmierā ; J.K. Jaunumi īsumā: C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) komēta nāk! ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; J.Eiduss. Derīga un skaista grāmata ; M.Gills. Viesošanās Lītaunīkos pie akmeņu astronoma (fotoreportāža) ; D.Docenko. Polārblāzma. Kāda tā ir ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2002.gada pavasarī ; Pirmo reizi “ZvD”: Aivis Meijers, Mārtiņš Sudārs ; I.Daube, I.Pundure. Pielikumā: Jānim Ikauniekam – 90 (UZZIŅA-hronoloģija) ; Pielikumā: „Zvaigžņotā Debess” – 175
dc.description.tableofcontentsСодержание: Я.Страдиньш. О Янисе Икауниексе ; Н.Цимахович. Прикосновение к неизведанному ; Я.Клетниекс. Годы труда Яниса Икауниекса в Латвийском Государственном университете ; Г.Розенфелдс. Есть ли граница у Вселенной? ; Ю.Францман. Годовое отчётное собрание Рижского отделения ВАГО ; А.Алкснис. Европейские астрономы вглядывают в «Колонны творения» ; З.Алксне, А.Алкснис. Звёзды, у которых найдены планеты ; А.Балклавс. ALMA – инструмент нового поколения ; Илгонис Вилкс. Космические полёты. Научные исследования в космосе (1973-2001) (продолж.) ; И.Даубе, А.Алкснис. Имантс Платайс – юбиляр ; Я.Янсонс. Конференция Латвийского Физического общества и Латвийского Астрономического общества 2-4 июля 2001 года в Лиэпене ; Д.Доценко. Культура, космология и гравитация ; Имантс Вилкс. Современная наука о смысле жизни ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной ; М.Крастиньш. 29-ая Рижская открытая олимпиада по астрономии для школьников ; О “Zvaigžņotā Debess” в школах Латвии (переписка ответственного редактора с министром просвещения и науки) ; Я.Яунбергс. Марсианская весна ; Я.Яунбергс. Марсианские спасательные лодки ; Я.Яунбергс, М.Гиллс. Конкурс для читателей ; А.Мейерс. Фонарик для наблюдателя ; М.Гиллс. Астрономический лагерь с международным акцентом и точными координатами ; И.Пустыльник. Взгляд на метеорит Каали ; М.Сударс. Наблюдения северного сияния в Мадоне и Риге ; Я.Эйдусс. Прекрасная и полезная книга ; М.Гиллс. В гостях у «каменного астронома» в Литауники ; Д.Доценко. Какое оно – полярное сияние ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо весной 2002 года ; Приложение: Янис Икауниекс – 90 ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAstronoms Jānis Ikaunieksen_US
dc.subjectVissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Rīgas nodaļaen_US
dc.subject“Radīšanas pīlāri”en_US
dc.subjectCitplanētu saimniekzvaigznesen_US
dc.subjectRīgas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectALMA – jaunā gadsimta instrumentsen_US
dc.subjectKosmiskie lidojumi (1973-2001)en_US
dc.subjectRota Saveļjeva (Gūtmane) – 80en_US
dc.subjectImants Platais – 50en_US
dc.subjectLatvijas Fizikas biedrības un Latvijas Astronomijas biedrības konference (2001.g. 2.-4.jūl. Liepene)en_US
dc.subjectStarptautiskā kosmoloģijas un gravitācijas skola Eričēen_US
dc.subjectMūsdienu zinātne par dzīves jēguen_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectRīgas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectAtklāta vēstule Izglītības un zinātnrs ministramen_US
dc.subjectMarsa pavasarisen_US
dc.subjectPlanējošās glābšanas laivasen_US
dc.subjectMarsa konkurss: jautājumi, rezultātien_US
dc.subjectLukturītis novērotājamen_US
dc.subjectAstronomijas nometne "Ērgļa Lambda"en_US
dc.subjectKāli meteorītsen_US
dc.subjectZiemeļblāzma - Madonaen_US
dc.subjectZiemeļblāzma - Valmieraen_US
dc.subjectKomēta C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)en_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectValdis Rēvalds „Optika no senatnes līdz mūsdienām”en_US
dc.subjectAkmeņu astronoms Edmunds Tukišsen_US
dc.subjectPolārblāzma – polārblāzmas krāsasen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2002en_US
dc.subjectZiemeļblāzma - Rīga
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2002, Pavasaris (175)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record