Show simple item record

dc.contributor.advisorBela, Baibaen_US
dc.contributor.authorSvarinska, Ineseen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T06:44:33Z
dc.date.available2015-03-24T06:44:33Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1565en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/16645
dc.description.abstractBakalaurdarba ar nosaukumu “Ģimenes modeļu daudzveidība mūsdienu sabiedrībā” mērķis ir sniegt ieskatu mūsdienu sabiedrībā pastāvošajā ģimenes modeļu daudzveidībā un raksturot šo dažādo modeļu īpatnības Latvijas situācijā. Izpēte balstīta uz hipotēzi, ka mūsdienās cilvēki izvēlas un konstruē saviem sociālekonomiskajiem apstākļiem un personīgajiem uzskatiem piemērotāko ģimenes modeli. Darbs sastāv no divām daļām, no kurām pirmā ietver dažādu literatūras avotu analīzi, lai gūtu ieskatu, kā mūsdienu ģimenes institūcija tiek interpretēta socioloģiskajā literatūrā. Bakalaurdarba teorētiskajā daļā apskatītas ģimenes definīcijas, no kurām kā piemērotākā izvēlēta definīcija, kas ģimeni traktē kā sociālu grupu, kuras locekļi sevi identificē kā saistītus vienu ar otru. Teorētiskā daļa ietver arī galveno mūsdienu ģimenes institūciju raksturojošo tendenču apskatu, piemēram, noslēgto laulību un dzimušo bērnu skaita samazināšanās, šķirto laulību skaita palielināšanās u.c. Teorētiskās daļas trešā nodaļa apskata galvenās prognozes, kas tiek izdarītas par ģimenes institūcijas nākotni. Savukārt pēdējā teorētiskās daļas nodaļā galvenā uzmanība vērsta uz dažādajiem mūsdienās pastāvošajiem ģimenes modeļiem, t.i., paplašinātā, nukleārā, vientuļo vecāku, bezbērnu ģimenes, audžuģimenes, nereģistrēta kopdzīve, geju un lesbiešu ģimenes. Otrā bakalaurdarba daļa ir praktiskā izpēte, kas sastāv no statistikas datu analīzes, kas atklāja, ka Latvijas ģimenes raksturojošās statistikas tendences ir līdzīgas kā citviet Eiropā un teorētiskajā literatūrā aprakstītās. Un vēl šī daļa ietver interviju gaitā iegūtās informācijas analīzi, kuras rezultātā var secināt, ka mūsdienu ģimenes institūcija ir ļoti fleksibla, un to raksturo daudzveidība; cilvēki savā izvēlē ir brīvi, un veido ģimenes, kas atbilst to situācijai un uzskatiem un kas vislabāk spēj apmierināt to vajadzības. Darba beigās izdarīti secinājumi gan par izpētes gaitā paveikto, gan par iegūtajiem rezultātiem.en_US
dc.description.abstractThe objective of bachelor paper “Diversity of family forms in the contemporary society” is to provide insight in the existing variety of the family models in the modern society and characterize features of the various models in Latvia. The researched is based on the hypothesis that in the modern life people tend to choose and build family model that relates to their social and economical circumstances and their personal opinion. This paper consists of two parts. The first part includes various literature source analyses to give an insight in a modern family institution that is being interpreted in social literature. In the theoretical part of the bachelor paper the author has reviewed family definitions and selected the most suitable one that defines family as social group where its members define themselves relating to one another. The theoretical part also includes the main tendencies of the modern family institution review (e.g. the decrease of the number of marriage and newborn babies, an increase in the number of divorces etc.) The third part of the theoretical part is devoted to main prognosis made about future of family institution. And the last part of the theoretical part is facing issues relating to various existing modern family models: expanded, nuclear, single parents, barren marriage, foster family, unregistered marriage, gay and lesbian families. The second part of the bachelor paper is a practical research that consists of statistical analysis that reveals that statistical tendencies of features characterizing Latvian families are similar to the ones in other European countries and the ones described in the theoretical literature. This part also includes information analysis acquired from performed interviews that allows making a conclusion that modern family institution is very flexible and multisided; people are free in their decisions and they create a family that complies with the situation and opinion as well as satisfies their emotional necessities. In the conclusion of the bachelor paper the author provides conclusions about work done and acquired results.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSocioloģijaen_US
dc.titleĢimenes modeļu daudzveidība mūsdienu sabiedrībāen_US
dc.title.alternativeDivercity of family models in contemporary societyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record