Show simple item record

dc.contributor.advisorDunska, Margaritaen_US
dc.contributor.authorGudre, Silvijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T07:05:38Z
dc.date.available2015-03-24T07:05:38Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other11940en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/17134
dc.description.abstractMaģistra darba tēma ir ”Starptautiska tirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivācijas analīze uz SIA „Euroskor Latvijā” un SIA „Ecco Baltija” piemēra”. Maģistra darba mērķis, ir balstoties uz teorētiskajām atziņām, izpētīt un izanalizēt SIA „Euroskor Latvijā” un SIA „Ecco Baltija” ECCO veikalu darbinieku motivāciju, balstoties uz motivāciju ietekmējošiem faktoriem, to ietekmi uz darba rezultātiem saistībā ar ekonomisko krīzi valstī. Maģistra darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai darba autore veica šādus uzdevumus: aplūkoja motivācijas teorijas un veica pētījumu, izmantojot pašas autores izstrādāto anketu par darbiniekus motivējošiem faktoriem un izanalizēja to ietekmi uz veikalu darbiniekiem, darba rezultātiem, ņemot vērā ekonomisko un demogrāfisko situāciju valstī. Darba mērķis un uzdevumi noteica sekojošo darba struktūru: Darbs sastāv no trim nodaļām: Pirmajā nodaļā apskatītas gan klasiskās, gan mūsdienu teorijas par darbinieku motivāciju un apmierinātību ar motivācijas faktoriem, kā arī to ietekmi uz organizācijas darba rezultātiem. Otrajā nodaļā darba autore sniedz vispārējo valsts ekonomisko raksturojumu balstoties uz ekonomiskās krīzes ietekmi uz darba tirgu un darbinieku motivāciju ietekmējošiem rādītājiem: demogrāfisko situāciju, bezdarbu, izglītību, IKP ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju, kas tiešā veidā ietekmē darba devējus un darba ņēmējus, to attieksmi pret motivāciju un motivāciju ietekmējošiem faktoriem. Autore apraksta ekonomiskās krīzes ietekmi uz mazumtirdzniecību. Trešajā nodaļā veikts pētījums par darbinieku attieksmi un apmierinātību ar motivāciju un motivāciju ietekmējošiem faktoriem. Tiek analizēti veikalu darba rezultāti kontekstā ar motivāciju ietekmējošiem faktoriem, ņemot vērā ekonomiskās krīzes ietekmi uz darba rezultātiem. Darba noslēgumā interpretēti iegūtie pētījuma rezultāti un salīdzināti ar iepriekš izvirzīto hipotēzi, sniegti galvenie darba secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā tika pieradīta izvirzītā hipotēze, ka darba rezultātus ietekmē ne tikai uzņēmuma vadības piedāvātais darbinieku motivācijas modelis un pašu darbinieku iekšējā motivācija, bet liela loma ir ekonomiskai situācijai valstī un pasaulē, ko apstiprina otrās nodaļas ekonomisko un demogrāfisko rādītāju analīze, to ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā, un uz darba devēju un darba ņēmēju attieksmes maiņu pret motivāciju un to ietekmējošiem faktoriem. ekonomiskās krīzes apstākļos nav iespējams sasniegt augstus darba rezultātus, balstoties tikai uz teorijā aprakstītajiem motivāciju ietekmējošiem faktoriem, jo darbiniekam pašmotivācija var būt ļoti augsta, darba devējs var piedāvāt darbiniekam vislabākos motivāciju ietēmējošos faktorus, bet pārdošanas rezultāti var netikt sasniegti. Darba atslēgvārdi: motivācija, darbinieki, uzņēmums, mazumtirdzniecība, ekonomiskā krīze.en_US
dc.description.abstractThe theme of the Master’s Paper is ”The analysis of motivation of International trade company employees, basing upon the example of SIA „Euroskor Latvijā” and SIA „Ecco Baltija””. The purpose and goals of the Master’s paper is on the basis of theoretical cognitions to research and to analyse the motivation of SIA „Euroskor Latvija” and SIA „Ecco Baltija” ECCO stores employees on the grounds of factors influencing the motivation, their impact on the performance and work results considering the Economical crisis in the country. . In order to achieve the goals set in the Master’s paper the author of the work has accomplished the following tasks: has examined the motivation theories and has carried out the research using her own developed questionnaire regarding the employee motivating factors and has analysed their impact on the staff of the stores, on their work performance results by taking into account the economic and demographic situation in the country. The purpose of the Master’s paper has determined the following structure of the work: The Paper consists of three chapters: In the first chapter both the classic and the modern theories regarding employee motivation and satisfaction with motivation factors, as well as the impact of such factors on the business results of the company are discussed. In the second chapter the author of the Master’s paper has provided general economical characterization on the basis if the impact of Economical crisis on the labour market and factors influencing the employee motivation: demographic situation, unemployment, education, the impact of GDP on the competitive capacity of the company that is directly influencing the employers and the employees, their attitude towards motivation and factors influencing the motivation. The author describes the effect of the Economical crisis on the retail business. In the third chapter the research is provided about the attitude of employees towards motivation and their satisfaction with factors influencing the motivation. The business results of stores are analyzed within the context of the factors, influencing the motivation, bearing in mind the impact of the Economical crisis on the business results. In the Master’s paper the proposed hypothesis has been proven that the business results are influenced not only by the employee motivation model offered by the company management and the very employee moral motivation, but also by the economic situation that is playing a great role in the country and in the whole world; this is confirmed by the analysis of economic and demographic indices provided at the end of the second chapter, by the impact of such indices on the business in general, as well as on the changes of attitude of employers and employees towards motivation and its influencing factors. Under the conditions of the Economic crisis it is not possible to reach high business results and work performance basing only upon theoretically described motivation influencing factors, since although self motivation of the employee can be very high and the employer can offer the employee the most favourable factors influencing his motivation, however the sales results still cannot be achieved.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titleSTARPTAUTISKA TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA DARBINIEKU MOTIVĀCIJAS ANALĪZE UZ SIA "EUROSKOR LATVIJĀ" UN SIA "ECCO BALTIJA" PIEMĒRA.en_US
dc.title.alternativeANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE ENTERPRISE EMPLOYEE'S MOTIVATION ON "EUROSKOR LATVIJĀ LTD." AND "ECCO BALTIJA LTD." EXAMPLE.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record