Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Ābele, Māris; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Eglītis, Ilgmārs; Freija, Laura; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kalniņš, Viesturs; Kauliņš, Juris; Krastiņš, Māris; Platais, Imants; Pundure, Irena; Rjabovs, Boriss; Salmiņš, Kalvis; Sudārs, Mārtiņš
dc.date.accessioned2013-09-03T06:37:35Z
dc.date.available2013-09-03T06:37:35Z
dc.date.issued2009-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 205 (2009, Rudens). - 64 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.issn0135-129X
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1837
dc.descriptionContents: I.Daube. Jānis Ikaunieks ; A.Balklavs. Mountains on the Venus ; TASS and “Pravda” materials. Soviet Automatic Stations “Venera-5” and “Venera-6” Reach Venus ; A.Alksnis. Gathering of Astronomers at the University ; A.Alksnis, M.Ābele, I.Eglītis, B.Rjabovs, K.Salmiņš, I.Pundure. Directions of Scientific Research of the UL Institute of Astronomy Assessed ; D.Docenko. Meteorite Fallen in Sudan Recovered ; A.Alksnis. How Asteroids Will Disturb Observation with Extremely Large Telescopes ; M.Gills. Daily in Network with Astronomy ; I.Pundure. Arturs Balklavs and Astronomy of Latvia (continued) ; M.Sudārs. IXV – Step towards Reusable Space Vehicles ; V.Kalniņš. Hyperdrive and Heim’s Quantum Theory ; J.Jansons. Centenary of Assistant Professor Ludvigs Jansons (29.10.1909-12.05.1958) ; M.Krastiņš. Latvia’s 37th Open Astronomy Olympiad for Secondary School Students ; L.Freija, A.Andžāns. The 36th Open Mathematics Olympiad of Latvia ; J.Jaunbergs. Martian Greenhouses ; I.Platais, A.Alksnis. A Latvian at the Institute of Astronomy in Moscow in the 1930s: Exploring Biography of Alfreds Štrauss ; N.Cimahoviča. Rainis – Poet of Cosmos and Transformations ; Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the European Space Agency ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Autumn of 2009 ; Supplement: Astronomical Calendar 2010 ;en_US
dc.description.sponsorshipLR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsJānis Ikaunieks ; Kalni uz Venēras ; Padomju automātiskās stacijas „Venēra-5” un „Venēra-6” sasniegušas Venēru ; Astronomu salidojums Universitātē ; A.Alksnis, M.Ābele, I.Eglītis, B.Rjabovs, K.Salmiņš, I.Pundure. LU Astronomijas institūta zinātniskās pētniecības virzienu novērtējums ; D.Docenko. Atrasts Sudānā nokritušais meteorīts ; A.Alksnis. Kā asteroīdi traucēs novērošanu ar nākotnes ārkārtīgi lielajiem teleskopiem ; M.Gills. Ik dienu tīklā kopā ar astronomiju; I.Pundure. Arturs Balklavs un Latvijas astronomija (turpin) ; M.Sudārs. IXV – Eiropas solis pretī daudzkārt izmantojamiem kosmosa kuģiem ; V.Kalniņš. Hiperdzinējs un Heima kvantu teorija ; J.Jansons. LU fizikas docents Ludvigs Jansons (29.10.1909.-12.05.1958.) – 100 ; M.Krastiņš. Latvijas 37.atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde ; L.Freija, A.Andžāns. Latvijas 36.atklātā matemātikas olimpiāde ; J.Jaunbergs. Siltumnīcas uz Marsa ; I.Platais, A.Alksnis. Latvietis Astronomijas institūtā Maskavā 20.gs. 30.gados: Alfrēda Štrausa dzīvesstāsta meklējumi ; N.Cimahoviča. Rainis – kosmosa un pārvērtību dzejnieks ; Vienošanās starp Latvijas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūru ; I.D. Šoruden jubileja: Rīgas Politehnikuma Astronomiskais kabinets – 130 ; Šoruden atceramies: E.Riekstiņš – 90 ; A.A. Kā pie debess atrast Andromedas Andromedas galaktiku M31? ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2009.gada rudenī ; Pirmo reizi “ZvD”: Laura Freija ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2010 ;en_US
dc.description.tableofcontentsСодержание: И.Даубе. Янис Икауниэкс ; А.Балклавс. Горы на Венере ; по сообщениям ТАСС и вводной статье «Правды» от 20.V 1969. Советские автоматические станции «Венера-5» и «Венера-6» достигли Венеры ; А.Алкснис. Слёт астрономов в Университете ; А.Алкснис, М.Абеле, И.Эглитис, Б.Рябов, К.Салминьш, И.Пундуре. Оценка направлений научных исследований Института астрономии ЛУ; Д.Доценко. Найден в Судане упавший метеорит ; А.Алкснис. Как астероиды будут мешать наблюдению с чрезвычайно большими телескопами будущего ; М.Гиллс. Ежедневно в сети вместе с астрономией ; И.Пундуре. Артурс Балклавс и астрономия Латвии (продолжение) ; М.Сударс. IXV – шаг Европы к многоразовым космическим кораблям ; В.Калниньш. Гипердвигатель и теория квантов Хейма ; Я.Янсонс. Доцент физики Лудвигс Янсонс (29.X 1909-12.V 1958) – 100 ; М.Крастиньш. 37-я открытая Латвийская олимпиада по астрономии для школьников ; Л.Фрейя, А.Анджанс. 36-я открытая Латвийская математическая олимпиада ; Я.Яунбергс. Марсианские теплицы ; И.Платайс, А.Алкснис. Латыш в ГАИШе в Москве в 30-х годах ХХ века: поиски рассказа о жизни Алфреда Штрауса ; Н.Цимахович. Райнис – поэт космоса и превращений ; Соглашение между правительством Латвии и ESA ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2009 года ; Приложение: Астрономический календарь 2010.
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJānis Ikaunieksen_US
dc.subjectAstronomu salidojums Universitātēen_US
dc.subjectAstronomijas institūts - zinātniskā pētniecībaen_US
dc.subjectRīgas Politehnikuma Astronomijas kabinets – 130en_US
dc.subjectMeteorīts Almahatta Sittaen_US
dc.subjectAsteroīdi un novērošana ar lielajiem teleskopiemen_US
dc.subjectAstronomija - tīmeklīen_US
dc.subjectArturs Balklavs “Latvijas astronomija pēc Trešās atmodas”en_US
dc.subjectAndromedas galaktika M31en_US
dc.subjectIXV – Eiropas daudzkārt izmantojams kosmosa kuģisen_US
dc.subjectHiperdzinējs – Heima kvantu teorijaen_US
dc.subjectJaunākie žurnāli “Zvaigžņotās Debess” bibliotēkāen_US
dc.subjectLU fizikas docents Ludvigs Jansons – 100en_US
dc.subjectLatvijas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectLatvijas atklātā matemātikas olimpiādeen_US
dc.subjectSiltumnīcas uz Marsaen_US
dc.subjectAlfrēds Štrauss – dzīvesstāsta meklējumien_US
dc.subjectEduards Riekstiņš – 90en_US
dc.subjectRainis – kosmosa dzejnieksen_US
dc.subjectVienošanās starp Latvijas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūruen_US
dc.subjectAgreement between the Government of the Republic of Latvia and the European Space Agencyen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2009en_US
dc.subjectStarptautiskais Astronomijas gads 2009 – plakātsen_US
dc.subjectLatvijas astronomija - vēsture
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2009, Rudens (205)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record