Recent Submissions

 • Bioloģija 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2004)
 • Bioloģija 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2007)
 • Latvijas purvu veģetācijas klasifikācija un dinamika 

  Latvijas Universitāte (Teiču valsts rezervāts, 1998)
  Rakstu krājumā apkopoti pēdējo gadu Latvijas purvu un ezeru krastu veģetācijas pētījumu rezultāti. Analizēti Teiču purva veidošanās apstākļi pēc putekšņu diagrammām. Publicētas purvu augu sabiedrību sintaksonomijas ...
 • Bioloģija 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2003)
 • Пол у растений и гетерозис 

  Латвийский государственный университет. Проблемная лаборатория физиологии развития растений (Латвийский государственный университет, 1982)
  В сборнике обобщены результаты научно-исследовательской работы по изучению физиолого-биохимических особенностей у растений со сдвигами сексуализации при обработке растений химическими и термическим факторами, по ...
 • Zooloģijas aktuālās problēmas 

  Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1989)
  Rakstu krājumā ievietoti materiāli par Latvijas faunu, dzīvnieku sistemātiku, ekoloģiju, morfoloģiju un etoloģiju, kā arī pētīšanas metodēm zooloģijā.
 • Регуляция роста растений 

  Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии растений и микробиологии (Латвийский государственный университет, 1988)
  В сборнике обобщены результаты научно-исследовательской работы по изучению влияния химических и физических факторов на рост, развитие, сексуализацию и продуктивность растений. Изучалось влияние таких эндогенных регуляторов, ...
 • Темпоральные аспекты моделирования и прогнозирования в экологии 

  Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники и экологии (1986)
  Межведомственный тематический сборник научных трудов по концептуальным, методологическим и методическим вопросам формализации временных отношений (темпоральности) в биоэкологическом прогнозировании, при моделировании ...
 • Охрана, экология и этология животных 

  Латвийский государственный университет. Кафедра зоологии и генетики; Латвийский государственный университет. Музей зоологии (1986)
  В сборнике представлены материалы по фаунистическому составу, рас­пространению и экологии редких видов животных, а также видов, имеющих хозяйственное значение, даются рекомендации по увели­чению численности редких животных.
 • Faunistika, dzīvnieku ekoloģija un etoloģija 

  Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1984)
  Rakstu krājumā publicētas ziņas par Latvijas teritorijā ligzdojоšu putnu atlantu, par grauzēju sugas un starpsugu attiecībām, aprakstīta zinātnei jauna tauriņu suga.
 • Использование и трансформация пуриновых и пиримидиновых соединений микроорганизмами 

  Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии растений и микробиологии (Латвийский государственный университет, 1981)
  В сборнике научных трудов обобщены экспериментальные данные оригинальных исследований в области биохимии метаболизма нуклеиновых кислот и их гетероциклических компонентов у микроорганизмов. В сборник включены также работы, ...
 • Моделирование и прогнозирование в биоэкологии 

  Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники (Латвийский государственный университет, 1982)
  Межвузовский тематический сборник научных трудов по моделированию и прогнозированию изменения во времени экологических (преимущественно фитоэкологических) систем.
 • Фауна, охрана и рациональное использование беспозвоночных животных Латвийской ССР 

  Латвийский государственный университет. Кафедра зоологии и генетики; Латвийский государственный университет. Зоологический музей (Латвийский государственный университет, 1982)
  В сборнике рассматриваются фауна и экология инфузорий, коловраток, членистоногих и паразитов рыб.
 • Mugurkaulnieku ekoloģijas un uzvedības pētījumi Baltijā 

  Latvijas Valsts universitāte. Bioloģijas fakultāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1981)
  Rakstu krājumā publicēti raksti veltīti dzīvnieku populāciju ekoloģiskai un etoloģiskai izpētei. Tajā ir iekļauti pētījumu rezultāti par dažādām mugurkaulnieku sistemātiskām grupām. Autori savos darbos izmantojuši jaunākās ...
 • Моделирование и прогнозирование в экологии 

  Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники (Латвийский государственный университет, 1980)
  Межвузовский тематический сборник научных трудов по моделированию и прогнозированию динамики экологических (преимущественно фитоэкологических) систем. В ряде статей показано приложение оригинальных методов в прогнозировании ...
 • Методика преподавания биологии 

  Латвийский государственный университет. Биологический факультет. Кафедра физиологии человека и животных; Даугавпилсский педагогический институт. Биологический факультет. Кафедра ботаники и методики преподавания биологии (Латвийский государственный университет, 1980)
 • Latvijas PSR bezmugurkaulnieku fauna un ekoloģija 

  Latvijas Valsts universitāte. Bioloģijas fakultāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1980)
  Rakstu krājumā publicēti materiāli par dažādām Latvijas bezmugurkaulnieku sistemātiskām grupām. Sevišķa uzmanība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar faunas izpēti, ekoloģiju un šo pētījumu metodiku.
 • Пол у растений и гетерозис 

  Латвийский государственный университет. Проблемная лаборатория физиологии развития растений (Латвийский государственный университет, 1979)
  В сборнике обобщены результаты научно-исследовательской работы по экспериментальному изменению пола у растений, по изучению физиолого-биохимических особенностей растений со сдвигами их сексуализации.
 • Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР 

  Латвийский государственный университет. Биологический факультет. Кафедра зоологии и генетики; Латвийский государственный университет. Зоологический музей (Латвийский государственный университет, 1979)
  В сборнике опубликованы статьи, посвященные экологическому и этологическому изучению процессов, протекающих в популяциях животных Латвии.
 • Моделирование и прогнозирование в экологии 

  Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники (Латвийский государственный университет, 1978)
  Межвузовский сборник научных трудов по узкой тематике моделирования и прогнозирования динамики фитоэкологических систем. В отдельных статьях показано приложение оригинальных методов в практическом прогнозировании обилия ...

View more