Pedagogy. Education Management

Recent Submissions

 • Pedagoģija un skolotāju izglītība (Latvijas Universitātes Raksti, 811. sēj.) 

  Latvijas Universitāte; Rubene, Zanda; Nīmante, Dita (Latvijas Universitāte, 2016)
 • Izglītības vadība (Latvijas Universitātes Raksti, 807. sēj.) 

  Latvijas Universitāte; Kangro, Andris (LU Akadēmiskais apgāds, 2015)
 • Pedagoģija un skolotāju izglītība (Latvijas Universitātes Raksti, 802. sēj.) 

  Latvijas Universitāte; Andersone, Rudīte; Žogla, Irēna (LU Akadēmiskais apgāds, 2014)
 • Формирование активности учащихся и студентов в коллективе 

  Латвийский государственный университет. Кафедра педагогики и психологии (Латвийский государственный университет, 1985)
 • Pedagoģija: Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2004)
  Rakstu krājums sastāv no 4 daļām: 1. Vispārējās pedagoģijas uzdevumi jaunajos sabiedriskajos apstākļos. 2. Mācību priekšmetu metodikas aktuālas problēmas. 3. Literatūrzinātne un valodniecība. 4.Translatoloģija.
 • Izglītības vadība 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2006)
 • Izglītības vadība 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2004)
 • Физическое воспитание и спорт. Выпуск 3 : Физиология, биохимия, гигиена спорта 

  Латвийский государственный университет. Кафедра физического воспитания и спорта (Латвийский государственный университет, 1975)
  Сборник посвящен изучению вопросов физиологии, биохимии, гигиены спорта.
 • Роль революционных традиций в коммунистическом воспитании студентов 

  Латвийский государственный университет. Кафедра истории КПСС (Латвийский государственный университет, 1979)
  В сборник включены работы обобщающие теоретические исследования и практический опыт использования революционных традиций в коммунистическом воспитании студентов.
 • Роль преподавателя в коммунистическом воспитании студентов 

  Латвийский государственный университет. Научно-исследовательская группа педагогики высшей школы (Латвийский государственный университет, 1972)
  В сборнике освещается вопросы взаимоотношения преподавателя со студентами, его авторитета, влияние преподавателя на формирование инициативности студентов, возможности использования преподавателями рада научных дисциплин ...
 • Коммунистическое воспитание студентов в вузе 

  Латвийский государственный университет. Научно-исследовательская группа педагогики высшей школы (Латвийский государственный университет, 1974)
 • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2002)
  Krājums sastāv no 5 daļām: 1. Izglītības vadība un starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi. 2. Vispārējās pedagoģijas uzdevumi jaunajos sabiedriskajos apstākļos. 3. Mācību priekšmetu metodikas aktuālās problēmas. 4. ...
 • Izglītības kvalitāte un vadība 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības pētniecības institūts (Latvijas Universitāte, 2000)
  Krājumā ietvertos rakstus vieno centieni sekmēt izglītības kvalitātes celšanu. Tai pakļauta izglītības politika, izglītības efektivitāte, sistemoloģija izglītībā, izglītības salīdzinošās novērtēšanas metodes, reģionālo ...
 • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2001)
 • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2002)
  Izdevumā pārstāvēts plašs zinātņu spektrs - sākot no izglītības vadības, pedagoģijas, mācību metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības, translatoloģijas un beidzot ar psiholoģiju. Krājuma saturs un struktūra raksturo ...
 • Информатика: ЭВМ в образовании 

  Латвийский университет. Институт математики и информатики, Отдел компьютерных технологий обучения (Латвийский университет, 1991)
  Cборник содержит 16 статей, отражавших результаты исследований по общим и прикладным вопросам применения компьютера в образовании. Рассматривается научные, методические и практические аспекты разработки содержания образовани ...
 • Estētiskā audzināšana sākumskolā 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 1991)
  Rakstu krājumā ietverti pētījumi par mākslas pedagoģijas attīstību, skolēnu un skolotāju estētisko audzināšanu nepārtrauktās izglītības procesā, par progresējošas, radoši atklātas estētiskās audzināšanas sistēmas izveidi. ...
 • ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства 

  Латвийский государственный университет. Вычислительный центр, Лаборатория проблем школьной и вузовской информатики (Латвийский государственный университет, 1989)
  Cборник содержит 18 статей, отражавших результаты исследований по общим и прикладным вопросам применения компьютера в образовании. Рассматривается научные, методические и практические аспекты разработки программно- ...
 • Personības veidošanās kolektīvā 

  Latvijas Valsts universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1989)
  Krājumā ietverti materiāli par personības veidošanos skolas un augstskolas kolektīvos. Pētīti kritēriji, kas nosaka personības izveidošanos, individuālo attīstību.
 • ЭВМ в образовании. Программное обеспечение 

  Латвийский государственный университет. Вычислительный центр, Лаборатория проблем школьной и вузовской информатики (Латвийский государственный университет, 1988)
  Сборник посвящен научным и методическим проблемам адаптации, разработки и стандартизации педагогических программных средств (ППС) для применения при изучении информатики и вычислительной техники, предметов естественно-научного ...

View more