Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Bočarovs, Dmitrijs; Cēbers, Andrejs; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Fļorovs, Viktors; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kaščejevs, Vjačeslavs; Kauliņš, Juris; Krastiņš, Māris; Pundure, Irena; Rācene, Laila; Štrauss, Jēkabs; Vilks, Ilgonis; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-12-09T11:34:11Z
dc.date.available2013-12-09T11:34:11Z
dc.date.issued2009-12
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 206 (2009/10, Ziema). - 80 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.issn0135-129X
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2080
dc.descriptionContents: TASS and Soviet Press materials. Flight of the Group of Three Soviet Spaceships ; Soviet and Foreign Press materials. Second Expedition on the Moon ; Č.Šklennik. Excursion to an Ancient Laboratory ; M.Gills. Opening Address ; Conference “Astronomy in Latvia” Programme ; From Presentation Abstracts ; I.Pundure. First Enterprise of this Kind ; N.Cimahoviča. Astronomical Contribution to Culture ; A.Alksnis. First Findings of Space Mission CoRoT ; I.Pundure. Ten Years of Chandra Hot Universe Exploration ; M.Gills. The Beginning of Autumn with Astronomy ; Buying Stars and Star Names (translation from IAU) ; I.Pundure. Arturs Balklavs and Astronomy of Latvia (1990-1997) ; J.Jaunbergs. Ares I-X Rocket at the Cross-Roads of History ; J.Jansons. Centenary of Assistant Professor Ludvigs Jansons (29.10.1909-12.05.1958) (concluded) ; V.Flerov, A.Cēbers, V.Kaščejev, D.Bočarov, D.Docenko. The 34th Open Olympiad of Latvia in Physics ; L.Rācene, A.Andžāns. Exercise Solutions of the 59th Latvian Olympiad in Mathematics ; J.Jaunbergs. Martian Steel ; J.Kauliņš. Unexpected Luck in China or Success in Observing the 21st Century’s Longest Total Solar Eclipse ; M.Krastiņš. Ērgļi: 20 Years Later ; J.Štrauss. The Universe as Philately Subject (6th continuation) ; J.Š. Post factum ; I.Pundure. Astronomy at Meetings of the Latvian Academy of Sciences in 2009 ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Winter of 2009/10 ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility in 2010: A Complex Diagram.en_US
dc.description.sponsorshipLR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Triju padomju kosmosa kuģu grupas lidojums ; Otrā ekspedīcija uz Mēness ; Ekskursija uz senu laiku laboratoriju ; M.Gills. Ievadvārdi ; Konferences „Astronomija Latvijā” Programma ; No referātu anotācijām ; I.Pundure. Pirmo reizi šāda formāta pasākums ; N.Cimahoviča. Astronomijas devums kultūrā ; A.Alksnis. CoRoT kosmiskās misijas pirmie rezultāti ; I.Pundure. Chandra jau desmit gadus caurskata Visumu ; M.Gills. Rudens sākuma nedēļas ar astronomiju ; Zvaigžņu un zvaigžņu nosaukumu pirkšana (tulk. no SAS) ; I.Pundure. Arturs Balklavs un Latvijas astronomija (1990-1997) ; J.Jaunbergs. Raķete vēstures krustcelēs ; J.Jansons. LU fizikas docents Ludvigs Jansons (29.10.1909.-12.05.1958.) – 100 (nobeig.) ; V.Fļorovs, A.Cēbers, V.Kaščejevs, D.Bočarovs, D.Docenko. Latvijas 34.atklātā fizikas olimpiādi ; L.Rācene, A.Andžāns. Latvijas 59.matemātikas olimpiādes uzdevumu atrisinājumi ; I.P. Jaunumi īsumā: Rosetta trešo reizi tuvojās mājām ; J.Jaunbergs. Marsiešu tērauds ; J.Kauliņš. Necerēta veiksme Ķīnā jeb kā paveicās redzēt 21.gs. ilgāko pilno Saules aptumsumu! ; M.Krastiņš. Pēc 20 gadiem Ērgļos ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; J.Štrauss. Visuma tēma filatēlijā (6.turpin.) ; J.Š. Post factum ; I.D. Šoziem atceramies: Teodors Grothuss – 225 ; I.Pundure. Astronomija Zinātņu akadēmijas sēdēs 2009.gadā ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2009/10.gada ziemā ; I.Vilks un J.Kauliņš. Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2010.gadam
dc.description.tableofcontentsСодержание: По сообщениям ТАСС и материалам советской прессы. Групповой полёт трёх советских космических кораблей ; По материалам советской и зарубежной прессы. Вторая экспедиция на Луну ; Ч.Шкленник. Экскурсия в лабораторию древних времён ; М.Гиллс. Вводные слова ; Программа Конференции «Астрономия в Латвии» ; Из аннотаций рефератов ; И.Пундуре. Впервые мероприятие такого формата ; Н.Цимахович. В клад астрономии в культуру ; А.Алкснис. Первые результаты космической миссии CoRoT ; И.Пундуре. Chandra уже десять лет просматривает Вселенную ; М.Гиллс. Началo осени с астрономией ; Покупка звёзд и звёздных названий (перевод) ; И.Пундуре. Артурс Балклавс и астрономия Латвии (1990-1997) ; Я.Яунбергс. Ракета Ares I-X к пути развития космонавтики ; Я.Янсонс. Доцент физики Лудвигс Янсонс (29.X 1909-12.V 1958) – 100 (окончание) ; В.Флёров, А.Цеберс, В.Кащеев, Д.Бочаров, Д.Доценко. Латвийская 34-я открытая олимпиада по физике ; А.Анджанс, Л.Раценэ. Решения задач 59-й Латвийской математической олимпиады ; Я.Яунбергс. Марсианская сталь ; Ю.Каулиньш. Неожиданная удача в Китае или как удалось увидеть самое длительное полное Солнечное затмение 21-го века ; М.Крастиньш. 20 лет спустя в Эргли ; Е.Штраусс. Тема Вселенной в филателии (6-е продолж.) ; Е.Ш. Post factum ; И.Пундуре. Астрономия на заседаниях Академии наук в 2009 году ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо зимой 2009/10 года ; Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2010 году
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonference “Astronomija Latvijā”en_US
dc.subjectAstronomija kultūrāen_US
dc.subjectCoRoT misijas pirmie rezultātien_US
dc.subjectRentgenstaru observatorijas Chandra desmitgadeen_US
dc.subjectStarptautiskais Astronomijas gads 2009 - pasākumien_US
dc.subjectZvaigžņu un to nosaukumu pirkšanaen_US
dc.subjectArturs Balklavs “Latvijas astronomija pēc Trešās atmodas”en_US
dc.subjectNesējraķetes Ares I izstrādeen_US
dc.subjectLU fizikas docents Ludvigs Jansonsen_US
dc.subjectLatvijas atklātā fizikas olimpiādeen_US
dc.subjectLatvijas matemātikas olimpiāde – uzdevumu atrisinājumien_US
dc.subjectRosetta’s trešā pietuvošanās Zemeien_US
dc.subjectMarsa meteorītien_US
dc.subjectPilnais Saules aptumsums - novērojumi - 2009. gada 22. jūlijs, Ķīnaen_US
dc.subjectAstronomijas seminārs „Ērgļa tau”en_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectKosmiskā ēra pastmarkāsen_US
dc.subjectLatvijas Pasta Eiropas sērijaen_US
dc.subjectTeodoram Grothusam – 225en_US
dc.subjectAstronomija Zinātņu akadēmijas sēdēs 2009.gadāen_US
dc.subjectLZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdes „Starptautiskais Astronomijas gads” lēmuma projektsen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2009en_US
dc.subjectLatvijas astronomija - vēsture
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2010
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2009/10, Ziema (206)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record