Now showing items 1-1 of 1

    • Divfāzu šķidrumu plūsma gruntsūdens horizontā 

      Aleksāns, Oļģerts (Latvijas Universitāte, 2011)
      ANOTĀCIJA Promocijas darbs ir veltīts divfāzu šėidruma plūsmas gruntsūdens horizontā hidroăeoloăisko parametru noteikšanas metožu analīzei un to vietas mūsdienu lietišėajā ăeoloăijā novērtēšanai, raksturojot to perspektīvas ...