Show simple item record

dc.contributor.advisorZelčs, Vitālijsen_US
dc.contributor.authorAntonova, Sarmaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:57:57Z
dc.date.available2015-03-24T08:57:57Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other25088en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/27541
dc.description.abstractSarma Antonova, 2006. Topogrāfisko karšu M 1:10 000 konversijas iespējas no MicroStation uz ArcGIS vidi. Rīga, Latvijas Universitāte, 65 lpp. Maăistra darbs dabaszinātĦu maăistra grāda iegūšanai ăeogrāfijā. Darbā veikta vienkāršoto topogrāfisko karšu izveides digitālā formātā procesa izpēte, kas uzsākta jau 1998. gadā. Parādītas atšėirības un problēmas, kas radušās karšu izgatavošanas gaitā, pielietojot trīs dažādas specifikācijas, kas reglamentējušas karšu zīmēšanas procesu, kā arī sekas karšu lapu zīmēšanai pēc teritoriāli administratīvā principa – pa pagastu robežām. Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide, teritoriālplānojumu aktīva izstrāde dažāda telpiskās plānošanas līmeĦa teritorijām, nepieciešamība pārveidot MicroStation vidē zīmētās datnes uz citiem formātiem, tajā skaitā uz *.shp datnēm – visi šie faktori saasina nepieciešamību pievērst paaugstinātu uzmanību datu kvalitātes kontroles jautājumiem. Šajā darbā ir nodaĜa, kas aplūko jautājumus, saistītus ar topoloăiju un karšu topoloăiskās apstrādes līdzekĜiem. Ir iztirzāti jautājumi, kas saistīti ar vienkāršoto topogrāfisko karšu konvertēšanu uz pēdējo jaunāko specifikāciju, lai kartes iegūtu vienādu izskatu un saturu. Aprakstītas metodes, ar kuru palīdzību iespējams pārkonvertēt *.dgn datnes uz punktu, līniju, laukumu un anotācijas slāni lietošanai Arc View vidē. Izteiktas idejas par topogrāfisko karšu datu sakārtošanu un jaunu karšu lapu izgatavošanas koordinēšanu un datu uzglabāšanu centralizētā datubāzē turpmākajā ražošanas procesā. Darbs ir metodiska rakstura pieredzes apkopojums ar lietišėu ievirzi. Nav pieejamas zinātniskas publikācijas vai lietotāja rokasgrāmatas ar konversijas procesa aprakstiem. Izdarīti secinājumi par galvenajām problēmām un nepilnībām konvertācijas procesā. Darba kopējais apjoms ir 65 lappuses, to papildina 90 attēli un 6 tabulas. Darbam ir 5 pielikumi. Atslēgas vārdi: topoloăija, objekti, digitālā karte, GIS, konvertācija.en_US
dc.description.abstractSarma Antonova, 2006. Topographic Maps of Scale 1:10,000 Conversion Feasibilities from MicroStation to ArcGIS Environment. University of Latvia, Riga, p 65. Master’s work is for graduation in natural sciences master’s degree in geography. There are shown differences and problems that appeared during preparation of maps using three different specifications that regulated the process of drawing maps as well as consequences of drawing sheets of maps using territorial principle – by rural municipality borders. Creation of geographical information system, active development of spatial planning for different territories, necessity to change files made in MicroStation environment to other formats including *.shp files – all these factors increase the necessity to pay higher attention to control of data quality. The theses contains a special chapter discussing the problems related to topology and means of topological processing of maps. Particular attention is given to conversion of simplified topographic maps into the latest specification with the aim to make all maps to be equal by shape and content. Methods and techniques helping to convert *.dgn files into point, line, area and annotation layer for using in Arc View environment. There are passed ideas on data arrangement in topographic maps and coordination of preparation of new pages of maps and data storage in centralized database in further production process. The master’s paper consists of 65 pages, 90 pictures and 6 charts. The paper has 5 appendixes. Key words: topology, features, digital maps, GIS, conversion.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleTopogrāfisko karšu M 1:10 000 konversijas iespējas no Microstation uz ArcGIS vidien_US
dc.title.alternativeTopographic Maps of Scale 1:10 000 Conversion Feasibilities from Microstation to ArcGIS Environmenten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record