Show simple item record

dc.contributor.advisorAlondere, Lindaen_US
dc.contributor.authorDzene, Daceen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-09T01:03:14Z
dc.date.available2015-07-09T01:03:14Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other48146en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30952
dc.description.abstractBakalaura darba tēma – Māsu komunikācijas prasmes un to efektivitātes vērtējums neatliekamās medicīnas nodaļā. Tēmas aktualitāti nosaka randomizēti pētīju saistībā ar māsu komunikācijas prasmju apmācību un to efektivitātes pierādījumu turpmākā medicīnas aprūpes sniegšanā un iznākumu novērtēšanā. Māsu komunikācijas prasmes apmācība pierādīja, ka māsu prasmes komunicēt bija efektīvākas psihosociālā atbalsta sniegšanā, palielināja prasmes konfliktu risināšanā. Darba mērķis ir noskaidrot māsu komunikācijas prasmes efektivitāti neatliekamās medicīnas nodaļās. Pētniecības uzdevumi ir izstrādāt pētījuma instrumentu – anketu, veikt respondentu aptauju, kvantitatīvi veikt datu analīzi par pētījuma iegūtiem datiem, ka arī izstrādāt secinājumus. Izvirzīta hipotēze: Neatliekamās medicīnas nodaļu māsām ar lielāku darba stāžu un vidējo profesionālo izglītību verbālo un neverbālo komunikāciju prasmju efektivitāte ir zemāka nekā šo pašu nodaļu māsām ar mazāku darba stāžu un augstāko izglītību. Pētniecības metode - kvantitatīva, pētniecības instruments - anketa. Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka māsas ar vidējo izglītību nav tik pārliecinātas savās prasmēs kā māsas ar augstāko izglītību. Tikai 2.4% respondentu uzskata, ka viņu komunikācija ar pacientu nav efektīva. Tas liecina par to, ka joprojām pastāv problēma, ka māsas ir pārliecinātas par savām rīcībām un par to, ka pacienti visu saprot un ir apmierināti. Pēc pētījuma secinājumiem izvirzīta hipotēze ir apstiprināta. Pēc dotā pētījuma datiem var apgalvot, ka māsām ar mazāku darba stāžu un augstāko izglītību verbālās un neverbālās komunikāciju prasmes ir efektīvākas.en_US
dc.description.abstractBachelor thesis - Nursing communication skills and their assessment of the effectiveness of emergency medical department. Topicality is determined randomly studied in connection with mass communication skills training and further evidence of the effectiveness of health care delivery and outcome assessment. Nursing communication skills training showed that nurses had the skills to communicate in a more efficient provision of psychosocial support, increased their skills in conflict resolution. The aim is to ascertain the effectiveness of nurses communication skills in emergency medical departments. The research tool - a questionnaire to carry out a survey of respondents qualitatively perform data analysis of the research findings, as well as to figure out conclusions. Hypothesis: Emergency Medicine department nurses with more work experience and vocational education in verbal and non-verbal communication skills are less effective compared to the same department nurses with less seniority and higher education. Research tool: questionnaire , research method - quantitative research. Following the results of the study the main conclutions are that the nurses with secondary education are less satisfied in their skills than nurses with higher education. Only 2.4% of respondents believe that their communication with patients is not effective. This reflects the fact that there is still a problem that the nurses are more confident about their actions and the fact that patients can understand and are safe. Following the findings of the study hypothesis is approved. After this research findings can claim that the nurses with less seniority and higher education in verbal and non-verbal communication skills are more effective.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedicīnaen_US
dc.subjectkomunikācijaen_US
dc.subjectmāsasen_US
dc.subjectsaskarsmes modelisen_US
dc.subjectneatliekamās palīdzības nodaļasen_US
dc.titleMāsu komunikācijas prasmes un to efektivitātes vērtējums neatliekamās medicīnas nodaļāen_US
dc.title.alternativeNursing communication skills and their assessment of the effectiveness of emergency medical departmenten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record