Show simple item record

dc.contributor.advisorGulbe, Dagnija
dc.contributor.authorIndrāne, Agnese
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:11:39Z
dc.date.available2016-07-04T01:11:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other55581
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33902
dc.description.abstractBakalaura darba tēma- “Sabiedrības paradumi sirds un asinsvadu veselības veicināšanā”. Tēmas aktualitāti nosaka pieaugošais sirds un asinsvadu slimību daudzums un tas, ka galvenokārt tās ir atkarīgas no cilvēka paradumiem, dzīvesveida.Savlaicīga profilakse un iedzīvotāju paradumu maiņa var mazināt kardiovaskulāro slimību biežumu un mirstību, tāpēc ir svarīgi atkārtoti izvērtēt sabiedrības paradumus, zināšanas par kardiovaskulāra riska faktoriem un informēt par sirds un asinsvadu veselības veicināšanu. Darba mērķis ir izvērtēt sabiedrības paradumus sirds un asinsvadu veselības veicināšanā. Pētniecības uzdevumi ir: 1. Veikt literatūras analīzi par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kardiovaskulārā riska novērtēšanu, to profilaksi, Nolas Penderes Veselības veicināšanas modeli. 2. Izstrādāt pētniecības instrumentu – anketu par visbiežāk sastopamajiem riska faktoriem, kas ietekmē sirds un asinsvadu veselību, sabiedrības paradumiem tās veicināšanā. 3. Veikt anketēšanu. 4. Apkopot un analizēt pētījuma rezultātus. 5. Izdarīt secinājumus. Izvirzītā hipotēze- Iedzīvotāju paradumi sirds un asinsvadu veselības veicināšanā ir vērsti uz novēršamo riska faktoru mazināšanu. Pētniecības instruments- anketa. Pētniecības metode- kvantitatīvā pētniecības metode. Iegūtie rezultāti liecina, ka aptaujāto vidū ir bieži sastopami četri no pieciem galvenajiem novēršamajiem riska faktoriem- smēķēšana, paaugstināts arteriālais asinsspiediens, aptaukošanās, paaugstināts holesterīns. Laigan daļas aptaujāto respondentu paradumi atbilst sirds un asinsvadu veselības ieteikumiem, tomēr vairākums nepiešķir tiem pietiekamu nozīmi, pakļauj sevi palielinātam kardiovaskulāro slimību riskam, un 32% aptaujāto anamnēzē jau ir esoša vai pārslimota sirds/asinsvadu slimība. Līdz ar to tiek secināts, ka izvirzītā hipotēze ir daļēji apstiprinājusies.
dc.description.abstractTheme of the bachelor’s thesis is “Habits of society in cardiovascular health promotion”. Topicality of the theme is determined by increasing rates of cardiovascular diseases and the fact, that they depend mostly on human habits and lifestyle. Timely prevention and lifestyle changes can reduce the incidence and mortality of cardiovascular disease, so it is important to re-evaluate society’s lifestyle, knowledge of cardiovascular risk factors and provide information about cardiovascular health promotion. The aim of this work is to assess society’s habits in cardiovascular heatlh promotion. Research objectives are: 1. To analyze literature about risk factors of cardiovascular diseases, risk assessment and prevention, Health Promotion Model by Nola Pender. 2. Develop a research tool- a questionnaire about the most common risk factors that affect cardiovascular health, society’s habits on its promotion. 3. Carry out the questionnaire. 4. Collect and analyze the results of the study. Draw conclusions. Raised hypothesis- Society’s habits on cardiovascular health promotion are aimed at reduction of preventable risk factors. Research tool- questionnaire. Research method- quantitative research method. Results of the study show that four out of five major preventable risk factors are common among respondents- smoking, high blood pressure, obesity, high cholesterol levels. Although habits of part of respondents correspond with cardiovascular health promotion recommendations, the majority does not grant them with sufficient importance, exposing themselves to increased risk of cardiovascular disease, and 32% of respondents already have a history of cardiovascular disease or an existing cardiovascular disease. Thereby the conclusion is made, that the hypothesis is partially confirmed.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectkardiovaskulāras slimības
dc.subjectriska faktori
dc.subjectveselības veicināšana
dc.subjectsabiedrības paradumi
dc.titleSabiedrības paradumi sirds un asinsvadu veselības veicināšanā
dc.title.alternativeHabits of Society in Cardiovascular Health Promotion
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record