Show simple item record

dc.contributor.advisorMuravska, Tatjana
dc.contributor.authorPutāns, Romāns
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
dc.date.accessioned2016-11-16T02:01:20Z
dc.date.available2016-11-16T02:01:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56265
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34470
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumus
dc.description.abstractRomāna Putāna promocijas darbā “Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte” pētīts un analizēts valsts pārvaldes klienta koncepts valsts pārvaldē un tā ietekme valsts pārvaldes attīstībā. Padziļināti analizēta un novērtēta pētījuma gadījuma izpētes mērķa grupas – jauniešu kā valsts jaunatnes politikas klientu – loma valsts pārvaldes attīstībā Latvijā. Promocijas darba empīriskā pētījuma ietvaros autors ir veicis kvantitatīvu pētījumu, novērtējot Latvijas jaunatnes politiku no tās klientu – jauniešu – nodomus dalībai valsts pārvaldes attīstības kontekstā, t.i., cik lielā mērā jaunatnes politikā ietvertās politikas veidotāju gaidas saskan ar jauniešu nodomiem par savu dalību valsts pārvaldes attīstībā nākotnē. Uz pētījuma pamata autors ir izstrādājis jaunu rādītāju – politikas klientatbilstības indeksu (PKA). Promocijas darba saturs un rezultāti, tai skaitā, valsts pārvaldes klienta koncepta teorētiskā analīze, jauniešu kā valsts pārvaldes klientu zinātniskā, praktiskā un normatīvā analīze, empīriskā pētījuma rezultāti un darbā piedāvātā valsts politikas klientatbilstības novērtēšanas metodoloģija (PKA), darba secinājumi un priekšlikumi, ir izmantojami valsts pārvaldes attīstības vadības, īpaši stratēģiskās plānošanas un politikas veidošanas, pilnveidošanai, īstenojot klientorientētu pieeju. Atslēgvārdi: valsts pārvalde (public administration), valsts pārvaldes klienti, jaunatne, valsts pārvaldes attīstība
dc.description.abstractThe doctoral thesis titled “Role of a Client-oriented Approach in the Development of Public Administration: Case Study of Youth” authored by Romāns Putāns explores the concept of the client-oriented approach within the public administration’s development processes. It studies the conceptual and theoretical foundation of the client in public administration and the client’s role and impact on the development of public administration. The in-depth analysis of the doctoral thesis focuses on a case study of youth as the clients of the youth policy, and their role in public administration development in Latvia. Within the empirical research of the thesis, the author has conducted a quantitative study evaluating the Latvia`s youth policy from the perspective of its clients – young people – in the context of public administration development, i.e., to what extent the policy makers’ expectations contained in the national youth policy are in line with the intentions of young people regarding their participation in the development of public administration in future. On the grounds of such research, the author offers a new policy measurement – policy’s client-accordance index, PCA. The results of the study, the proposed policy client-accordance assessment methodology as well as the conclusions and recommendations of the doctoral thesis shall be useful for the improvement of public administration development management processes, in particular strategic planning and policy making through the client-oriented approach. Keywords: public administration, public service client, youth, public administration development
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
dc.titleKlientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record