Show simple item record

dc.contributor.advisorLanka, Ērika
dc.contributor.authorKovaļenko, Katrīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-07T02:01:28Z
dc.date.available2017-02-07T02:01:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56547
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34728
dc.description.abstract„3-4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšana pirmsskolas iestādē dabaszinību rotaļnodarbībās” Darba autore: Katrīna Kovaļenko Zinātniskā darba vadītājs: Mg.paed., Mg.phil., LU PPMF PN lektore Ērika Lanka. Darba apjoms: 39 lpp, 2 tabulas, 9 diagrammas, 30 lieteratūras avoti, 4 pielikumi Pētījuma jautājums: vai iespējams mazināt 3 - 4 gadu vecu bērnu agresiju dabaszinību rotaļnodarbībās pirmsskolā? Pētījuma mērķis: izpētīt 3 – 4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšanas iespējas pirmsskolas dabaszinību rotaļnodarbībās. Pētījuma uzdevumi: 1. Teorētiski izpētīt agresijas būtību un tās izpausmes pirmsskolas vecuma bērniem, 2. teorētiski aplūkot agresijas cēloņus un veidus, 3. teorētiski analizēt dabas materiālu nepieciešamību rotaļnodarbībās kā agresijas mazināšanu, 4. veikt pedagoģisko pētījumu par 3 - 4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšanu, izmantojot rotaļas ar dabas elementiem nodarbībās pirmsskolā, sniegt rekomendācijas. Darbs balstās uz dabaszinību rotaļnodarbību ietekmi un tās lomu agresijas mazināšanu pirmsskolā. Teorētiskajā daļā apskatītas attīstības īpatnības 3 – 4 gadu veciem bērniem, agresijas jēdziens tās cēloņi, agresijas teorijas, izpausmes būtība un rotaļnodarbība kā agresijas mazinātāja pirmsskolā. Praktiskajā daļā veikts pētījums balstoties uz bērnu novērošanu pirmsskolā un pedagogu anketēšanu.
dc.description.abstract„Aggression reduction in 3-4 year old children in preschool education establishment in nature science play-activities” Work author: Katrīna Kovaļenko Scientific work supervisor: Mg.paed., Mg.phil., LU PPMF PN lecturer Ērika Lanka Work consists of 39 pages, 2 tables, 9 diagrams, 30 information sources and 4 supplements. Research question: is it possible to reduce aggression in 3-4 year old children in preschool education establishment in nature science play-activities? Research goal: study the possibilities for the reduction of aggression in 3-4 year old children in preschool education establishment in nature science play-activities. Research tasks: 1.Theoretically study the nature of aggression and the expression of it in pre-school age children; 2.theoretically view the sources and types of aggression; 3.theoretically analyse the necessity of nature materials as a form of aggression reduction in play-activities; 4.carry out a pedagogical research about the reduction of aggression for 3-4 year old children by using games and natural elements in preschool activities, give recommendation. The work is based on the impact of play-activity and its role in the reduction of aggression in preschool. The theoretical section describes the peculiarity of development 3-4 year old children, the concept and sources of aggression, aggression theories, the essence of expression, play-activity as a reducer of aggression in preschool. Practical section contains a research based on observation of children in preschool and the survey of educators.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectdabas materiāli
dc.subjectsmiltis
dc.subjectrotaļnodarbības
dc.subjectagresijas mazināšana
dc.subjectdaba
dc.title3-4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšana pirmsskolas iestādē dabaszinību rotaļnodarbībā
dc.title.alternativeAggression reduction of 3 to 4 year old children in natural science play activities at pre-school educational institution
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record