Zinātniskajā izdevumā “Arheoloģija un etnogrāfija” tiek publicēti raksti par Latvijas teritorijas un Baltijas jūras reģiona arheoloģiju, bioarheoloģiju un etnogrāfiju, tostarp arī starpdisciplināri pētījumi. Rakstu krājumu izdod LU Latvijas vēstures institūts, bet rakstu autoru loks vienmēr ir bijis plašāks. Izdevumam ir starptautiska redkolēģija, iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti. Izdevums ar dažādu regularitāti iznāk kopš 1957. gada. Daudzo pastāvēšanas gadu garumā tam bijusi nozīmīga loma ne tikai zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošināšanā, bet arī Latvijas arheoloģiskā mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanā.

The scientific publication Arheoloģija un etnogrāfija (Archaeology and Ethnography) presents papers on archaeology, bioarchaeology and ethnography in present-day Latvia and the Baltic Sea region, including interdisciplinary research. The collection of papers is published by the Institute of Latvian History, University of Latvia, but the range of authors has always been wider. The publication has an international editorial board, and the submitted articles are subject to anonymous peer review. It has been published since 1957 with varying regularity, and in the many years of its existence has had a significant role not only in communicating scientific findings but also in promoting Latvia’s archaeological heritage and traditional cultural values.

Recent Submissions

View more