Show simple item record

dc.contributor.advisorRoķe-Reimate, Līga
dc.contributor.authorLauva, Dženija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-12-16T02:02:15Z
dc.date.available2017-12-16T02:02:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61462
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37480
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis bija pierādīt, ka pastāv statistiski nozīmīga sakarība starp radošas uzvedības un radošumu kavējošiem faktoriem pieaugušajiem vidējā briedumā. Empīriskajā pētījumā piedalījās 97 cilvēki (M = 38,75 gadi, SD = 5,49 gadi; 86% sievietes, 14% vīrieši), aptaujāti tiešsaistē. Datu ievākšanai tika izmantoti sekojoši instrumenti: Radošuma barjeru aptauja (Alencar, 2001; adaptācija latviešu valodā Roķe-Reimate & Roze, 2017) un Bibliogrāfiskās radošas uzvedības aptauja (Batey, Furnham & Safiullina, 2010; adaptācija latviešu valodā Kālis & Roķe, 2012). Teorētiskajā pētījumā konstatēts, ka brieduma periodā, lai turpinātu radoši izpausties, ir nepieciešamas tādas psiholoģiskās kvalitātes kā: jūtīgums pret problēmām, atvērtība novitātei, spēja turpināt uzkrāt jaunas zināšanas, vēlme daudz un smagi strādāt, apņemšanās iesaistīties idejas realizācijas procesā, vēlme atmest savu eksperta statusu un uzdrošināties novērsties no stingras loģikas un jau esošajām zināšanām par iespējamo un neiespējamo, spēja sadarboties ar citiem, vēlme riskēt un uzdrošināšanās pieļaut, ka iespējamas arī neveiksmes (Cropley, 1999). Kļūstot vecākiem, pieaugušajiem piemīt daudz skaidrāk izteikti personīgie mērķi; labāk pamatotas idejas par to, kas ir uzmanības vērts; spēcīgāka vēlme piemērot savu intelektuālo centienu rezultātus. Papildus tam, viņi ir pakļauti tādu sociālo faktoru ietekmei kā, piemēram, bailes izskatīties muļķīgi vai smieklīgi, kas traucē radošas uzvedības izpausmēm (Knapper & Cropley, 1991). Praktiskajā pētījumā nav atklāta statistiski nozīmīga sakarība starp radošuma barjerām un radošu uzvedību, kas nozīmē, ka izvirzītā hipotēze nav apstiprinājusies.
dc.description.abstractThe purpose of the present paper was to investigate the relationship between the factors inhibiting creative behavior and creativity in middle adulthood. Empirical study included 97 people (M = 38.75 years, SD = 5.49 years, 86% women, 14% men), surveyed online. The following tools were used for collecting data: Creativity Barriers Survey (Alencar, 2001; adaptation in Latvian Roķe-Reimate & Roze, 2017) and Bibliographic Creative Behavior Survey (Batey, Furnham & Safiullina, 2010; adaptation in English Jails & Roķe, 2012). The theoretical study found that in the period of maturity, in order to continue to express oneself in a creative way, psychological quality is required: sensitivity to problems, openness to novelty, ability to continue to accumulate new knowledge, desire to work hard and hard, commitment to get involved in the process of realizing the idea, desire to quit your expert status and dare to move away from rigid logic and already existing knowledge of the possible and the impossible, the ability to work with others, the willingness to take risks and the dare to assume that failures are possible (Cropley, 1999). Becoming parents, adults have more clearly defined personal goals; better-informed ideas about what's worthwhile; stronger desire to apply the results of their intellectual endeavors. In addition to this, they are subject to the influence of social factors such as the fear of being silly or funny, which interferes with manifestations of creative behavior (Knapper & Cropley, 1991). In a practical study, there is no statistically significant relationship between creativity barriers and creative behavior, which means that the hypothesized hypothesis is not confirmed.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectradošuma barjeras
dc.subjectradoša uzvedība
dc.subjectvidējais briedums
dc.subjectradošums
dc.titleRadošas uzvedības un radošumu kavējošo faktoru sakarības pieaugušajiem vidējā briedumā
dc.title.alternativeRelationship of creative behavior and creativity hinder factors in adults of middle maturity
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record