Show simple item record

dc.contributor.advisorVigule, Dagnija
dc.contributor.authorGrode, Nataļja
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-07T02:02:25Z
dc.date.available2018-01-07T02:02:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61832
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37821
dc.description.abstractKvalifikācijas darbs „Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstības sekmēšana galda spēlēs” risina aktuālo problēmu – mācīšanas un bērna intelektuālas attīstības saistību. Šahs tik atzīsts par universālu spēļu rakstura disciplīnu, kuru mērķis ir loģiskās un radošas domāšanas attīstība. Tomēr, joprojām Latvijas pirmsskolas izglītībā nav pievērsta nepieciešama uzmanība mērķtiecīgam intelektuālas attīstības aspektam šaha apguves procesam un speciālas metodikas izstrādāšanai. Darba mērķis: izpētīt vecākā pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstības iespējas galda spēlēs. Pētījuma uzdevumi: Pētīt pirmsskolas vecuma bērna domāšanas attīstību. Noskaidrot galda spēles nozīmi pirmsskolas vecuma bērna attīstībā. Veikt pētījumu par vecākā pirmsskolas vecuma bērna domāšanas attīstību šaha spēles mācīšanas procesā. Pētījuma metodes: teorētiskā – literatūras analīze; empīriskā - pedagoģiskais novērojums, aptauja, testēšana, informācijas apstrāde. Darba atslēgvārdi: domāšana, attīstība, intelekts, kognitīva attīstība. Darba apjoms - 52 lappuses, darbs satur 18 attēlus, 7 tabulas, 4 pielikumus. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā apskatīja domāšana pedagogu un psihologu atziņās, ka arī vecākā pirmsskolas vecuma bērna domāšanas attīstība. Tika izvērtēta informācija par galda spēles nozīmi kopumā un šaha spēles galvenās īpašības. Otrā daļā ir izvērtēti pedagoģiskie un psiholoģiskie apstākļi, kas veicina bērnu domāšanas attīstību, uz tā pamata izstrādāts mācību plāns, domāšanas kritēriji, priekšmetiski pārbaudes tests. Tabulā un grafiskā veidā atspoguļoti respondentu aptaujas un testēšanas rezultāti. Tiek veikta testēšanas rezultātu analīze.
dc.description.abstractThe qualification work “Advancement in the development of older preschooler’s thinking of table games” solves the problem – teaching and intellectual development of the child. The game chess is recognized as universal game character discipline which goal is logical and creative thinking. Howewer, in the Latvias preschool education still have not been addresser necessary attention to the intellectual development of targeted aspect of chess learning process and methodology development The purpose of the work: to explore the possibilities for thinking development in table games. Research tasks: studying pre-school children's thinking development. Find out the importance of table games of the pre-school child’s development. Do research on the oldest preschool age child's thinking development in the learning process of chess game. Research methods: theoretical-literary analysis; empirical-pedagogical observation, discussions, testing, processing of information. Keywords of the work: thinking, development, intelligence, cognitive development. The amount of work-52 pages, the work contains 18 images, 7 tables, 4 attachments. The work consists of two parts. In the first part had looked at the thinking of educators and psychologists conclusions, as well the oldest pre-school age child's thinking development. Information was evaluated about the importance of table games in general and the main characteristics of the chess game. The second part is evaluated the pedagogical and psychological conditions which promotes the development of children's thinking and liaisons to promote children's development of thinking. Based on this, has been developed syllabus, criteria of thinking, substantive examination test. In the Table and graphical form reflects the respondents ' surveys and test results. The results of the tests are performed.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectdomāšana
dc.subjectattīstība
dc.subjectintelekts
dc.subjectkognitīva attīstība
dc.titleVECĀKĀ PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU DOMĀŠANAS ATTĪSTĪBAS SEKMĒŠANA GALDA SPĒLĒS
dc.title.alternativeADVANCEMENT IN THE DEVELOPMENT OF OLDER PRESCHOOLER'S THINKING OF TABLE GAMES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record