• Hromatogrāfijas metožu izmantošana hidroksimetilfurfurāla noteikšanai balzāmos 

   Soboļeva, Indra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir veikta 5-hidroksimetil-2-furfurola (HMF) spektrofotometriska noteikšana balzamos ar Vaita un Vinklera metodēm un augstefektīvo šķidrumu hromatogrāfiju tiešās fāzes apstākļos. Visērtākā metode HMF noteikšanai ir ...
  • Šitakē sēņu ķīmiskais sastāvs 

   Reimanis, Madars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā veikti pētījumi ar sēņu ekstraktiem par fenola rindas savienojumu koncentrāciju un to identificēšanu, izmantojot spektrafotometriju un augstefektīvo šķidrumu hromotogrāfiju. Pētītajos sēņu ekstraktos identificēti ...
  • Stacionāro avotu cieto daļiņu emisiju novērtējums Rīgā 

   Dzenītis, Oļegs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir apzināti lielākie stacionārie cieto daļiņu emisijas avoti Rīgā. Parādīta iespēja veikt to emitēto putekļu emisiju izkliežu aprēķinus, izmantojot datorprogrammu ADMS Screen 3. Novērtēta dažādu avotu cieto daļiņu ...
  • Latvijas smektītu mālu pārveidošana par organomāliem un to sorbcijas īpašības 

   Priedniece, Anastasija Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijas smektītu mālu pārveidošana par organomāliem un to sorbcijas īpašības. Priedniece A.L., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Actiņš A. Maģistra darbs, 45 lappuses, 19 attēli, 6 tabulas, 16 literatūras avoti. ...
  • Organisko savienojumu noteikšana gaisā 

   Bernāne, Inese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir apkopota literatūra par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) izplatību vidē un apzināta to kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību. Ir veikta metodes: Gaiss – kopējā (gāzes un daļiņu fāzē) policiklisko aromātisko ...
  • Mazu ūdens daudzumu noteikšanas metozū salīdzinājums farmaceitiskajos produktos 

   Buļa, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā tiek apskatīti divi farmaceitiskie produkti: zopiklons un ksilazīns. Kvantitatīvo ūdens satura noteikšana ksilazīna un zopiklona paraugos tika veikta ar trim dažādām metodēm: gravimetriju, kulonometriju, ...
  • Virskārtu un materiālu sastāvs akmens pieminekļiem Latvijas vidienē 

   Štikova-Pēdersena, Vera (Latvijas Universitāte, 2006)
   Izmantojot rentgenfāžu analīzi, šajā darbā tika noteikts kultūrvēsturisko pieminekļu akmens pamatmateriālu un to virskārtu kvalitatīvais sastāvs. Kā arī ar atomabsorbcijas metodi analizēts smago metālisko elementu (Fe, Mn, ...
  • Dzīvsudraba piesārņojuma noteikšana ar Zēmana atomabsorbcijas spektrometru 

   Briedis, Sandijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir apkopota informācija par vides piesārņošanu ar dzīvsudrabu un tā noteikšanas metodēm, sniegts ieskats likumdošanas normās, aprakstīts bezelektrodu augstfrekvences starojuma avotu pielietojums atomabsorbcijā, kā ...
  • Dažādu kartupeļu šķirņu ķīmiskā sastāva izvērtēšana 

   Sliece, Anita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Raksturota tēmas (kartupeļu sastāvā ietilpstošo nitrātu un fenolu savienojumu kvantitatīvā daudzuma noteikšanas) aktualitāte, tās zinātniskā un praktiskā nozīme. Apkopota un izvērtēta literatūrā sniegtā informācija par ...
  • Furāna un tiofēna ketonu silīcija un germānija atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības 

   Romanovs, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Izstrādāta jauna silīciju un germāniju saturošu furil- un tienilketonu „one pot” sintēzes metode. Pierādīts, ka izstrādātā metode ir daudz efektīvāka silil- un germilheterilketonu iegūšanai nekā Frīdela-Krafta klasiskā ...
  • Pusaudžu skolas konfliktu risināšanas prasmes 

   Ābols, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Cilvēka dzīve nav iedomājama bez konfliktiem un problēmām. Indivīda vai grupas darbu vienmēr pavada pretrunas, bet pretrunu augstāko saasinājuma punktu veido konflikta situācija. Pētījuma mērķis bija atklāt skolu konfliktu ...
  • Smektītu mālu hidroklasifikācija 

   Vaičulis, Andis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šinī darbā apskatīta Pampāļu mālu hidroklasificēšana. Novērtēti faktori, kas ietekmē mālu hidroklasificēšanu – vides pH, nātrija pirofosfāta koncentrācija. Veikta organomālu sintēze no iegūtajiem mālu smektītiem. Novērtātas ...
  • Droperidola dihidrāta dehidratācija 

   Veldze, Sandis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā tika iegūts tīrs droperidola dihidrāts, pētīta tā dehidratācija dažādos apstākļos. Ar rentgendifraktometrijas metodi tika identificētas droperidola kristāliskās modifikācijas (α, Z, Y un dihidrāts). Tika ...
  • Fotometra MultiDen-2 analītiska izpēte 

   Krasovskis, Renārs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba gaitā tika analītiski izpētīts fotometrs Multi Den-2 un tā jaunā versija, iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar fotometru KFK-2, spektrofotometru KFK-3, Jenway 6300 un Perkin Elmer Lambda 25 rādītājiem. Tika noteiktas ...
  • Dikmana kondensācijas reakcijas jonu šķidrumos 

   Šmite, Dita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir ietverta vispārīga informācija par jonu šķidrumiem, to uzbūvi, īpašībām, iegūšanu un pielietošanu organiskās ķīmijas reakcijās. Darba gaitā ir sintizēti 1-butil-3-metilimidazolija un N-oktilpiridīnija bromīda jonu ...
  • Dažādu ābolu šķirņu ķīmiskā sastāva izvērtēšana 

   Miļutkina, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā tika veikta dažādu Latvijā audzētu ābolu šķirņu analīze. Eksperimentāli ar spektrofotometrijas metodi noteikta kopējā ābolos esošā fenolo savienojumu koncentrācija un izvērtētas pektīna satura izmaiņas laika periodā ...
  • Jaunas 4-diaizvietotu 1,4-dihidropiridīnu rindas elektroķīmiskā iegūšana un izpēte 

   Goba, Inguna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Noskaidrots 1,2,6-trimetil-3,4,5-trimetoksikarbonil- 1,4-dihidropiridīna elektroķīmiskās oksidēšanas mehānisms. Izstrādāta metode 1,2,6-trimetil-3,4,5-trimetoksi- karbonilpiridīnija perhlorāta elektroķīmiskai sintēzei. ...
  • Optimālo apstākļu izpēte arsēna AAS noteikšanai ūdens paraugos 

   Taškova, Inese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā veikta optimālo apstākļu izpēte arsēna noteikšanai ar atomabsorbcijas spektrofotometrijas metodi. Noteikts, ka arsēna optimālais noteikšanas diapazons ir 1 – 15 Āg/L. Izpētīta optimālā acetilēns/gaiss plūsmu attiecība, ...
  • Latvijas organomāli kā polāro organisko vielu sorbenti 

   Černihoviča, Jelizaveta (Latvijas Universitāte, 2006)
   KOPSAVILKUMS Latvijas organomāli kā polāro vielu sorbenti. Černihoviča J., zinātniskā vadītāja Sloka I. Bakalaura darbs, 38 lappuses, 20 zīmējumi, 13 tabulas, 9 literatūras avoti. Latviešu valodā. VADAKSTE, JAUNAUCE, ...
  • Virsmas aktīvo vielu izvēle koncentrētu ZrO2 nanopulveru suspensiju parafīnā pagatavošanai 

   Bernava, Elīna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Virsmas aktīvo vielu izvēle koncentrētu ZrO2 nanopulveru parafīna suspensiju pagatavošanai. Bernava E., zinātniskie vadītāji Dr. ing. sc. Palčevskis Ē., Asoc. prof. Actiņš A. Bakalaura darbs, 32 lappuses, 14 attēli, 7 ...