Now showing items 21-40 of 1570

  • Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana 

   Ponomarenko, Jevgenija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots ...
  • Sēru saturošo histonu deacetilāžu inhibitoru sintēzes metodes 

   Ruskovs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā apskatītas un salīdzinātas vairākas mūsdienās plaši lietotas sēru saturošo histonu deacetilāžu (HDAC) iespējamo inhibitoru sintēzes metodes. Uzmanība pievērsta tādiem savienojumiem kā tioli, -tiolketoni, tioesteri ...
  • Detekcijas metožu izpēte ūdens ķīmiskā skābekļa patēriņa (KSP) mērījumos 

   Jansone, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba gaitā tika pētītas dihromāta reducēšana par hroma (III) joniem ĶSP noteikšanas mērījumos un tā alternatīvas detektēšanas metodes. Tika iegūtas ĶSP vērtības gan ar standartmetodi, gan arī izmantojot alternatīvas ...
  • Dimedona kondensācijas reakcijas ar aromātiskiem aldehīdiem jonu šķidrumos 

   Kamerāde, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā pētīta 5,5-dimetil-1,3-cikoheksāndiona (dimedona) un dažādu aldehīdu kondensācijas jonu šķidrumos. Apskatītas jonu šķidrumu īpašības un to izmantošanas iespējas augšminētajā kondensācijas reakcijās. Darbā ...
  • Plazmoķīmiskā un ķīmiskā nanodaļiņu sintēze sistēmā ZrO2-Al2O3-Y2O3 

   Dulmanis, Arvis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā attīstīta ZrO2-Al2O3-Y2O3 sistēmas nanoizmēru kompozītu sintēzi ar degšanas metodi, noteikti to raksturlielumi un salīdzināti ar termiskā plazmā sintezēto pulveru parametriem. Noteikta sintezēto nanodaļiņu īpatnējās ...
  • Metālisko elementu noteikšana priedē ar analītiskām metodēm 

   Rudoviča, Vita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kvantitatīvi priežu skujās un koksnē tika noteikts metālisko elementu saturs, lietojot liesmas atomabsorbciometriju un induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju. K un Na saturs noteikts ar liesmas fotometriju. Tika ...
  • Lizinoprila piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanas metožu izstrāde ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju 

   Dubņiks, Viktors (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā tika izpētīta literatūra, kurā aprakstītas lizinoprila ķīmiskās un fizikālās īpašības, noteikšanas metodes, kā arī hromatogrāfisko metožu izstrādes un metodes validāciju parametri. Izvērtējot literatūras ...
  • Polihlorēto bifenilu hromatogrāfiskas noteikšanas apstākļu izpēte biomateriālu paraugos 

   Sudmalis, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir apskatītas vairākas polihlorēto bifenilu noteikšanas metodes, izvēlētas un aprobētas tās metodes, kuras visvairāk ir piemērotas esošajam laboratorijas aprīkojumam. Uz iegūto rezultātu bāzes tika izvēlēta vispiemērotākā ...
  • Fosfātjonu un kopējā fosfora satura noteikšana Daugavpils ūdeņos 

   Razminoviča, Lilita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā apskatīts notekūdeņu sastāvs, fosfora izcelsme notekūdeņos un tā ietekme uz dzīvajiem organismiem. Veidots ieskats notekūdeņu attīrīšanas vēsturē, apskatīta notekūdeņu attīrīšana mūsdienās, nākotnes iespējas ...
  • Sudraba tiolātu alkilēšanas un acilēšanas reakcijas 

   Švedovs, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā tika apskatītas un salīdzināti dažādi tiolu, tioēsteru un tioēteru iegūšanas paņēmieni. Tika izpētīti sudraba tiolāta reaģēt spējas ar acilējošīem un alkilējošiem reaģentiem. Sintezēti pieci savienojumi ar iespējamo ...
  • 5-Arilindolu sintēzes metodes 

   Borovika, Diāna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Tika veikta 5-arilindolu sintēze no 5-trifluormetānsulfonātiem ar Suzuki reakcijas metodi. 5-Trifluormetānsulfonāti iegūti no 5-hidroksiindoliem, kas sintezēti ar Nenicesku reakciju. 5-Arilindolu sintēze tika veikta ...
  • Tiofēnu saturošu termošoka proteīna Hsp90 inhibitoru sintēzes pētījumi 

   Sizovs, Antons (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir izdarīts mēģinājums izstrādāt metodes 6-arilmetil-7-alkiltiēno[3,2-d]pirimidīn-4-amīnu un 3,4-asimetriski aizvietotu tiofēnu sintēzei. Ir parādīts, ka vienas no piedāvātām 6-arilmetil-7-alkiltiēno[3,2-d]pirimidīn-4-amīnu ...
  • Paralēlajai sintēzei piemērotu 3,6-diaizvietotu imidazo[2,1b]tiazolu iegūšanas metožu izstrāde 

   Erdmane, Elīna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Veikts literatūras apskats 3,6-diaizvietotu imidazo[2,1-b]tiazolu iegūšanai no halogēnketoniem un 2-aminotiazoliem, kā arī no halogēnketoniem un imidazolīn-2-tioniem. Apskatīti Suzuki-Mijaura reakcijā izmantojamie ...
  • Maleīnskābes četraizvietotā amonija sāļu apgrieztās fāzes augstefektīvā šķidrumu hromatogrāfija jonu pāru apstākļos 

   Začs, Dzintars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir veikta maleīnskābes četraizvietotā amonija sāļu kvalitatīvā analīze jonu pāru apgrieztās fāzes augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļos, izmantojot oktadecilsilikagēlu saturošo sorbentu. Visiem paraugiem ...
  • Molibdātu ekspresanalīzes metodes izstrāde 

   Upeniece, Indra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā veikta tādu azosavienojumu sintēze, kas literatūrā aprakstīti kā selektīvi kompleksu veidotāji ar molibdēna(VI) joniem. Azosavienojumu sintēzei izvēlēta azosametināšanas reakcija starp o-, m-, p- vietā aizvietotiem ...
  • Starpzvaigžņu gāzu putekļu mākoņu ķīmiskais sastāvs 

   Kalvāns, Juris (Latvijas Universitāte, 2006)
   Starpzvaigžņu gāzu-putekļu mākoņu ķīmiskais sastāvs. Kalvāns J., Zinātniskie vadītāji Dr.phys. Šmelds I., asoc. prof. Actiņš A.. Maģistra darbs. 55 lappuses, 9 attēli, 4 tabulas, 37 literatūras avoti. Latviešu valodā. ST ...
  • Polifenolo savienojumu noteikšana augos 

   Laicāne, Anda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā dots ieskats par fenolu savienojumu izdalīšanu no dabas produktiem, veikti pētījumi par augu ekstraktos un garšaugos esošo kopējo fenolu savienojumu koncentrāciju un to identificēšanu, izmantojot augsti efektīvās ...
  • Kapilārās gāzu hromatogrāfijas izmantošana nepiena tauku noteikšanai 

   Zute, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā ir izpētīta iespēja noteikt augu tauku klātbūtni piena taukos, izmantojot kapilāro gāzu hromatogrāfiju un tika salīdzināti rezultāti, ko sniedz triglicerīdu noteikšanas analīzes ar gāzu hromatogrāfijas metodi paraugiem ...
  • Di(3,5-dimetilpirazol-1-il)alkānu iegūšana un īpašības 

   Pavloviča, Sanita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā veikta 3,5-dimetilpirazola alkilēšana ar a,v-dihalogēnsavienojumiem neitrālā un bāziskā vidē, lai iegūtu 1,3-di(3,5-dimetilpirazol-1-il)alkānus, no kuriem sintezētu jauna veida kompleksos savienojumus. Veikta katalītiska ...
  • Nitrīta jonu alkilēšana jonu šķidrumos 

   Račko, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā tika izpētītas ambidento nitrītjonu alkilēšanas reakcija ar dažiem alkilhalogenīdiem jonu šķidrumā vidē. Novērtēta dažādu faktoru ietēkme uz reakcijas ātrumu un produktu iznākumiem. Iegūto savienojumu identifikācija ...