Show simple item record

dc.contributor.advisorBaumanis, Viestursen_US
dc.contributor.authorPliss, Lianaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:31:18Z
dc.date.available2015-01-12T06:31:18Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other6758en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4526
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPliss L. 2007. Mitohondriālās DNS (mtDNS) polimorfismi latviešu etnoģenēzes pētījumos. Latvijas Universitāte, Rīga, 81 lpp. KOPSAVILKUMS Cilvēka mitohondriju genomu (mtDNS) šodien plaši lieto, lai aprakstītu cilvēka populācijas izcelsmi un migrācijas virzienus. Mitohondriālās DNS variāciju kartēšana Āzijā, Amerikā, Āfrikā un Eiropā dod ieskatu par cilvēka populācijas izplatīšanās virzieniem un izkliedi pasaulē. mtDNS īpatnības (maternālā pārmantošana, rekombināciju trūkums) ļauj pēc reģistrētajām mutācijām izsekot cilvēces vēstures ģenealoģiju. Šī ģenealoģija dod iespēju analizēt cilvēka populācijas vēsturi, pirmsvēsturi un prognozēt to attīstību. Liela mēroga Eiropas populāciju mtDNS daudzveidības pētījumi galvenokārt tika veikti tās Rietumu un Centrālās daļās. Tomēr, pēdējo gadu laikā sāka parādīties dati par mitohondriālo variantu dažādību Austrumu Eiropas un slāvu valodās runājošās populācijās. Līdz šim laikam, divās baltu valodās runājošās tautas – latviešos un lietuviešos - populāciju ģenētikas pētījumi tika veltīti pārsvarā tikai autosomālo jeb klasisko ģenētisko marķieru (piemēram, TF*DCH1, PI, LWb) analīzēm un Y hromosomas polimorfismu variācijām. Tādēļ, Latvijas populācijas mitohondriju ģenētiskā heterogenitāte, salīdzinot to ar citu Eiropas populāciju datiem, ir aktuāls ģenētisko pētījumu virziens. Šī darba galvenais mērķis bija atrast un analizēt iedzimto mtDNS variāciju sastopamību Latvijas populācijā un tās etnolingvistiskajās grupās, kā arī veikt daudzpusīgo filoģeogrāfisko analīzi inter- un intra – populāciju līmenī, lai izprastu mtDNS polimorfismu ģenētiskās daudzveidības izcelsmi un to raksturu Latvijas populācijā. Tādā veidā novērota maternālo līniju ģenētiskā struktūra var sniegt informāciju par Latvijas populācijas etnoģenēzi. Šai darbā tika veikta mtDNS variāciju analīze Latvijas populācijā un tās etnolingvistiskajās grupās (analizēto paraugu skaits – 351), pielietojot molekulārās bioloģijas metodes, statistiskās un filoģenētiskās analīzes. Populāciju salīdzinājuma analīzē tika izmantota dažādu Eirāzijas populāciju plašā mtDNS datu bāze (publicēto 11,236 tūkstošu paraugu un nepublicēto 4,732 tūkstošu paraugu mtDNS datu bāze). Balstoties uz vairāku analīžu datiem, iegūtā mtDNS variāciju izplatības biežuma sastopamība dažādos Latvijas reģionos tika salīdzināta ar lingvistisko un antropoloģisko pētījumu rezultātiem. Konstatēts mtDNS ģenētisko variantu iekšējais migrācijas virziens no Latvijas austrumu/dienvidaustrumu daļas (Latgales) uz ziemeļrietumu un centrālo daļu, un noskaidrotais ģenētisko variāciju plūsmas virziens ir saskaņā ar eksistējošiem arheoloģiskajiem datiem. Tika veikta Latvijas populācijā atrasto mtDNS variāciju plaša mēroga filoģeogrāfiskā analīze, kā arī aprakstīta ģenētiskā saistība ar citām Eiropas populācijām (gan indoeiropiešu valodās runājošajām, gan somu – ugru valodās runājošajām populācijām). Parādīts, ka, balstoties uz mtDNS „haplotipu – līdzības” analīzes rezultātiem starp baltu, ģermāņu, slāvu, un somu – ugru valodās runājošajām populācijām, lielākā novēroto mtDNS haplotipu daļa Latvijas populācijā ir līdzīga vai pat identiska ar konstatētajiem mtDNS variantiem citās Austrumu un Rietumu Eiropas populācijās neatkarīgi no populāciju ģeogrāfiskās vai lingvistiskās piederības. Iegūtie rezultāti liecina par kopīgu Eiropas populācijās eksistējošo mtDNS variantu izcelsmi. Izveidots priekšstats par Latvijas populācijā esošo mtDNS ģenētisko variabilitāti var kalpot kā papildus informācijas avots turpmākajiem ģenētisko asociāciju pētījumiem: dažādu fenotipisko izpausmju saistību ar mtDNS polimorfismiem, kā arī būs iespējams veikt ar mitohondriālo iedzimtību saistīto ģenētisko slimību (optiskā neiropātija, miopātija, encefalomiopātija u.c.) diagnostiku, kas Latvijā pagaidām netiek veikta. mtDNS mutāciju detektēšana dažādās vecuma grupās ļaus noskaidrot mitohondriālā genoma polimorfismu lomu novecošanās, kā arī to saistību ar mtDNS replikāciju un transkripciju. Promocijas darbs ir izsten_US
dc.description.abstractPliss L. 2007. Mitochondrial DNA (mtDNA) variation and its role in ethnogenesis of Latvians. 81 pp. SUMMARY Variation in the human mitochondrial genome is now routinely described and used to infer the origin and migration patterns in human populations as well as range of expansions and gene flow during the prehistory. Mapping of the variation in the modern mtDNA landscape of Asia, America and Europe is shedding the light on the patterns of colonization and dispersal of peoples in the world. Due to the mode of inheritance and mutation rate of mtDNA the mutations that have struck throughout human history trace the maternal genealogy. This genealogy can be used in attempt to make inferences about prehistoric processes of human populations. Large-scale studies of European mtDNA diversity have been mostly concentrated on Western and Central European populations. In the last few years, data on maternal lineages from Eastern European and Slavonic-speaking populations have started to emerge. So far, population genetic studies of the two extant Baltic-speaking populations – Latvians and Lithuanians, who form a separate branch of the Indo-European language family tree – have mostly touched on the variation of autosomal or classical genetic markers (e.g. TF*DCH1, PI, LWb) and the pattern of spread of Y-chromosomal variation. Therefore, genetic differentiation within the Latvian population and the relationships between it and other European populations are aspects that require further detailed study. The main goal of the present study was to obtain the knowledge about mtDNA variation in Latvia and its sub-populations, and further to perform a large-scale phylogeographic analysis at inter- and intra-population level in order to understand the origin and rise of the genetic diversity of Latvian mtDNA lineages. The analysis of the mtDNA variation in the Latvian population as a whole and it subpopulations (sample size – 351 individuals) has been performed using methods of molecular biology, statistical and phylogenetic approaches. For comparison, the mtDNA database of 11,236 individuals, consisting of published mtDNA data as well as unpublished mtDNA data from 4,732 individuals from different Eurasian populations were used as background information for the analysis. Based on results of the different analyses observed mtDNA variation distribution in Latvian regions was compared with linguistic and anthropological research data. The genetic trace of the forced internal migration movement from eastern/south-eastern region (Lettigalia) towards the north-western and central parts of the country can be seen based on mtDNA variation, and is in accordance with archaeological data. In order to find out genetic relationship with other European populations (Indo-European- and Finno-Ugric-speaking populations) the large-scale phylogeographic analysis of the revealed mtDNA variation distribution in Latvian population was undertaken. The HVS-I haplotype-sharing analysis among Baltic-, Germanic-, Slavonic-, and Finno-Ugric-speaking populations have showed that the vast majority of mtDNA haplotypes found among Latvians are identical to, or close derivatives of, those observed in other Eastern and Western European populations, irrespective of the linguistic affiliations of the latter. Pattern of mtDNA lineages and its variation distribution across Eastern European populations indicate on or most likely reflect an ancient and largely common heritage of European populations. Established notion of the Latvian mtDNA genetic variability further can be used in case-control association studies: possible connection of different phenotypical manifestations with mitochondrial variability in Latvian population (inherited mitochondrial disorders, e.g. Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON) and chronic progressive external ophtalmoplegia (CPEO). In the future we can implement the association study on mtDNA variation spread and its molecular characteristics in twoen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBioloģijaen_US
dc.subjectDzīvās dabas zinātnesen_US
dc.titleMitohondriālās DNS (mtDNS) polimorfismi latviešu etnoģenēzes pētījumosen_US
dc.title.alternativePromocijas darbsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record