Show simple item record

dc.contributor.authorVeizāns, Edmunds
dc.date.accessioned2018-10-03T09:33:34Z
dc.date.available2018-10-03T09:33:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-9934-503-10-8 (Summary)
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45273
dc.descriptionThe aim of the doctoral dissertation “Adolescent value development at a hip-hop culture dance school” is to study dance as a component of hip-hop culture and to reveal pedagogical means of adolescent value development at a hip-hop culture dance school. The research process and its results are described in two chapters. The first chapter analyses the notion of values, essence and components of hip-hop culture from the aspects of values and pedagogical process organisation. The values characteristic to adolescence have been detected along with their development possibilities within the pedagogical process of dance acquisition. Based on research on value theories, hip-hop culture dance as a means of adolescent value orientation and value development was analysed. The criteria that determine adolescent value development were defined and theoretically justified: selfaffirmation, self-expression, self-growth and self-preservation. An adolescent value development model for a hip-hop culture dance school was developed and theoretically justified, which reveals correlation between activity aim and its implementation through cooperation, as well as results. The second chapter analyses the empirical research process in order to test adolescent value acquisition at a hip-hop culture dance school, by experimentally testing the value development model. By applying qualitative and quantitative research methods, results of the experimental activity were analysed. The obained results were summarised and allow drawing conclusions on the way the values of experiment participants – adolescents – had changed during the experiment at a hip-hop culture dance school. It has been proved that adolescent value development at a hip-hop culture dance school is more successful if the activity process at a dance school is being planned, organised and implemented by ensuring mutual cooperation possibilities and if the pedagogical process provides personality self-expression and self-affirmation possibilities, individuality awareness and a creative approach and growth. The study is of scientific and practical value, as for the very first time in the pedagogical science of Latvia hip-hop culture dance is studied as a pedagogical means for adolescent value development at a dance school and a broadened hip-hop culture defition and basic terms are developed. Through this study hip-hop dance methodology and its application have been improved in formal and informal education of Latvia. The basic text comprises 145 pages. The statistical data obtained in the course of the study are presented in the 18 attachments. The literature list contains 159 srouces.en_US
dc.description.abstractPromocijas darba „Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā” mērķis ir izpētīt deju kā hip-hop kultūras sastāvdaļu un atklāt pedagoģiskos līdzekļus pusaudžu vērtību attīstībai hip-hop kultūras deju skolā. Pētījuma gaita un tā rezultāti izklāstīti divās nodaļās. Pirmajā nodaļā analizēta vērtību jēdziena būtība, hip-hop kultūras būtība un komponenti no vērtību un pedagoģiskā procesa organizācijas aspekta. Konstatētas pusaudžu vecuma raksturīgās vērtības un to veidošanās iespējas dejas apguves pedagoģiskajā procesā. Balstoties uz pētījumiem vērtību teorijām, analizēta hip-hop kultūras deja kā līdzeklis pusaudžu vērtīborientācijā un vērtību attīstībā. Noteikti un teorētiski pamatoti pusaudžu vērtību attīstību noteicošie kritēriji: pašapliecināšanās, pašizpausme, pašizaugsme un pašsaglabāšanās. Izveidots un teorētiski pamatots pusaudžu vērtību attīstības modelis hip-hop kultūras deju skolā, kurš parāda sakarības starp darbības mērķi, tā īstenošanu sadarbībā un rezultātu. Otrajā nodaļā analizēta empīriskā pētījuma norise, lai pārbaudītu pusaudžu vērtību apguvi hip-hop kultūras deju skolā, eksperimentāli aprobējot vērtību attīstības modeli. Izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma metodes, analizēti eksperimentālās darbības rezultāti. Iegūtie rezultāti apkopoti, un tie ļauj spriest par to, kā mainījās eksperimenta dalībnieku – pusaudžu vērtības hip-hop kultūras deju skolā eksperimentālās darbības laikā. Pierādīts, ka pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā notiek sekmīgāk, ja darbības process deju skolā tiek plānots, organizēts un īstenots, nodrošinot savstarpējas sadarbības iespējas un, ja pedagoģiskais process nodrošina personības pašizpausmes un pašapliecināšanās iespējas, individualitātes apzināšanos, radošu pieeju un izaugsmi. Pētījumam ir zinātniskā un praktiskā vērtība, jo pirmo reizi Latvijas pedagoģijas zinātnē tiek pētīta hip-hop kultūras deja kā pedagoģisks līdzeklis pusaudžu vērtību attīstībai deju skolā, paplašināta hip-hop kultūras definīcija un pamattermini. Pilnveidota hip-hop dejas metodika un tās izmantošanas iespējas Latvijas formālajā un neformālajā izglītībā. Darba pamatteksts izklāstīts 145 lappusēs. Pētījuma laikā iegūtie statistiskie dati atklāti 18 pielikumos. Literatūras sarakstā iekļauti 159 publikāciju un avotu nosaukumi.en_US
dc.description.sponsorshipPromocijas darbs izstrādāts ar ESF projekta Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija”” atbalstuen_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.relation2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectNozaru (dejas) pedagoģijaen_US
dc.subjectBranch (dance) pedagogyen_US
dc.titlePusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolāen_US
dc.title.alternativeValue of adolescent development hip-hop culture dance schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record