Show simple item record

dc.contributor.advisorMarnauza, Māra
dc.contributor.authorBārdiņš, Sandis
dc.contributor.otherRīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-10-03T10:25:50Z
dc.date.available2018-10-03T10:25:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45277
dc.description.abstractTrombona spēles pedagoģija bieži vien izmanto paņēmienus un metodes, kas ir pretrunā ar cilvēka ķermeņa darbības fizioloģiskajiem principiem un var gan kavēt un ierobežot instrumentspēles prasmju attīstību, gan radīt kaitējumus mūziķa veselībai. Ārvalstu mūzikas pedagoģijas zinātniskajā literatūrā arvien lielāks uzsvars tiek likts uz cilvēka darbības psiholoģisko un fizioloģisko mehānismu un likumsakarību integrēšanu pedagoģiskajā procesā. Arī trombona spēles prasmju pilnveidi nepieciešams balstīt cilvēka ķermeņa darbības pamatprincipos. Mērķis: izpētīt trombona spēles prasmju pilnveides teorētiskos aspektus un izstrādāt ķermeņa darbības psihofizioloģiskajos pamatprincipos balstītu vingrinājumu sistēmu ķermeņa darbības koordinēšanā audzēkņu trombona spēles prasmju pilnveidei mūzikas skolā, kā arī empīriski pārbaudīt tās efektivitāti. Pretrunas starp pedagoģiskajiem paņēmieniem un cilvēka ķermeņa darbības fizioloģiskajām likumsakarībām noteica nepieciešamību izveidot audzēkņu ķermeņa darbības pamatprincipos balstītus vingrinājumus un vingrinājumu sistēmu ķermeņa darbības koordinēšanai. Tika pieņemts, ka sistēmiska vingrinājumu izmantošana mūzikas skolās palīdzēs integrēt ķermeņa darbību spēles procesā, uzlabot instrumentspēles kustības un efektīvāk pilnveidot trombona spēles prasmes. Tika izstrādāta metodika vingrinājumu un vingrinājumu sistēmas efektivitātes noteikšanai, kas paredzēja trīsreizēju audzēkņu trombona spēles prasmju vērtējumu pēc izstrādātiem kritērijiem un rādītājiem, kā arī trīs mērījumu sesijas audzēkņu biometrisko rādītāju ieguvei, ar kuru palīdzību tika pētīti stresa reakciju indikatori, trapeces muskuļa sasprindzinājuma līmenis un plaušu tilpumi. Pedagoga veiktais audzēkņu prasmju vērtējums liecina par pakāpenisku audzēkņu trombona spēles prasmju izaugsmi. Trapeces muskuļa elektromiogrammas liecina par statistiski nozīmīgu sasprindzinājuma līmeņa pazemināšanos vingrinājumu ietekmē, un ar spirogrāfu iegūtie elpošanas tilpumu rādītāji parāda statistiski nozīmīgu izaugsmi forsētās vitālās kapacitātes rādījumos. Tiek pierādīts, ka iekļaujot mācību procesā vingrinājumus elpošanas procesa, lūpu darbības un mēles darbības optimizēšanai, iespējams ātrāk panākt būtisku pūšaminstrumentu skaņas kvalitātes un spēles prasmju uzlabošanos. Atslēgas vārdi: trombona spēles prasmes, muskuļu sasprindzinājuma – atslābuma ambivalence, ķermeņa darbības pamatprincipos balstīti vingrinājumi, vingrinājumu sistēma ķermeņa darbības koordinēšanai, elpošana, ambušūrs, mēles darbība.en_US
dc.description.abstractThe pedagogy of trombone play often uses methods and tools, which are in contrary to the physiological human body action principles and can hinder the development of instrument play skills and may harm musician’ s health. In the foreign scientific literature of pedagogy, more emphasis is given to the integration of psychological and physiological processes, mechanisms and regularities in the pedagogical process. Also, the enhancement of the trombone playing skills has to be based on the basic principles of the operation of the human body. Objective: to research the theoretical aspects of trombone play skill enhancement and to develop the exercise system which is based on human body basic action principles, for coordination of human body actions to enhance trombone playing skills for students in the music schools; and to test the system’s efficiency in the empirical way. The contradictions between the pedagogical methods and human body action’s physiological regularities have raised the necessity to create an exercise system for students, which is based on human body physiological principles, and which will help to coordinate body actions. It is assumed that systematic use of exercises in the music schools will help to integrate body action in the playing process, optimize the movements of instrument play and more efficiently develop the skills of trombone play. The methodology was created to test the efficiency of the exercises and the exercise system. The system was used by trombone play students and evaluated three times according to defined criteria and indicators. Three measurement sessions for acquiring the biometric indicators of students were carried out to measure stress reaction indicators, trapezius muscle tension levels and the volume of the lungs. The pedagogue’s evaluation of the student skills shows the gradual enhancement of trombone playing skills. The trapezius muscle electromyography shows statistically significant lowering of tension levels as a result of exercises, and the lung volume indicators, measured by spirograph, show statistically significant growth in the forced vital capacity indicators. It has been proven that by including exercises for optimisation of breathing process, lip and tongue action, it is possible faster and more efficiently enhance brass instrument play, the quality of sound and enhancement of playing skills. Key words: enhancement of trombone playing skills; approach based on physiology and anatomy; exercise system for coordination of body movements; breathing; embouchure; tongue action and movements.
dc.description.sponsorshipPromocijas darbs izstrādāts ar Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija”” atbalstuen_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.relation2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectNozaru (mūzikas) pedagoģijaen_US
dc.subjectSpecialised (music) pedagogyen_US
dc.subjecttrombona spēles prasmesen_US
dc.subjectmuskuļu sasprindzinājuma – atslābuma ambivalenceen_US
dc.subjectķermeņa darbības pamatprincipos balstīti vingrinājumien_US
dc.subjectenhancement of trombone playing skillsen_US
dc.subjectapproach based on physiology and anatomyen_US
dc.subjectexercise system for coordination of body movementsen_US
dc.titleAudzēkņu instrumentspēles prasmju un ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību procesā mūzikas skolāen_US
dc.title.alternativeCorrelations between students’ instrument playing skills and body action optimization in the learning process of trombone playing at music schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record